Gorenjska
801 ogledov

Kljub krizi dobri rezultati

Kranj Dragan Gavranović
Večina kranjskih javnih zavodov je leto 2022 zaključila pozitivno.

V Mestni občini Kranj (MOK) deluje 18 javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti, in sicer 2 s področja zdravstva, 12 s področja vzgoje in izobraževanja, 3 s področja kulture in en s področja športa. Poleg teh pa delujejo še po en javni zavod s področja turizma in kulture, gasilsko-reševalne službe in energetike. V letu 2022 je večina javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOK, poslovala pozitivno, primanjkljaj sta imela le Gorenjski muzej in Zavod za šport Kranj.

Gorenjski muzej (GM) je tako v letu 2022 ustvaril 3.948 evrov primanjkljaja. Svet zavoda GM je sprejel sklep, da se primanjkljaj pokrije iz presežka prihodkov prejšnjih obdobij. Primanjkljaj je sicer nastal zaradi nenačrtovanega projekta ter povišanja energentov in ostalih stroškov programa. Prešernovo gledališče Kranj (PGK) pa je lani ustvarilo 1.987 evrov presežka. Svet zavoda PGK je tako sprejel sklep, da presežek ostaja do nadaljnjega nerazporejen, in sicer namenjen za morebitne nujne investicije in stroške investicijskega vzdrževanja ter kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki.

 | Avtor:

Mestna knjižnica Kranj je v letu 2022 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.162 evrov, ki se bo namenil za investicije. Zavod za šport Kranj pa je lani v svojem poslovnem poročilu izkazal presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.443 evrov. Zavod bo tako izgubo pokril s prihodki tržne dejavnosti v letu 2023.

Zavod za šport Kranj | Avtor: Zavod za šport Kranj Zavod za šport Kranj

Kranjski vrtci so ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.076,20 evrov, z upoštevanjem obračuna davka od dohodkov pravnih oseb iz leta 2022 v višini 2.592,80 evrov pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 7.483,40 evrov. V letu 2022 zavod prav tako presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021 v višini 59.958,03 evrov ni porabil za izdelavo dokumentacije in ureditev prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči, saj zaradi predvidenega upada števila oddelkov, znanega že v prvi polovici leta 2022, ni več načrtoval ureditve novih oziroma dodatnih prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Za te namen je zavod lahko pričel uporabljati prazne prostore rednih oddelkov. Zavod tako predlaga spremembo namenov porabe presežka iz leta 2021, in sicer bi namenili presežek za ureditev še neobnovljenih 4 jasličnih igralnic v enoti Najdihojca.

Vrtec Bitnje | Avtor: Peter Šalamon Peter Šalamon

Glasbena šola Kranj je v letu 2022 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 46.756 evrov. Svet zavoda tako predlaga, da se presežek v višini 36.756 evrov nameni za nakup inštrumentov, pohištva in druge opreme učilnic, računalniške in druge elektro-tehnične opreme, predvsem za opremo, ki jo potrebujejo za ureditev snemalnice na Cankarjevi 2. Ob tem pa bodo 10.000 evrov varčevali za koncertni klavir za dvorano na Trubarjevem trgu.

 | Avtor:

Ljudska univerza Kranj je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 44.962 evrov in ga bodo namenili za investicije. Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) je v letu 2022 ustvaril 39.978 evtov presežka prihodkov nad odhodki. Presežek bodo tako nameni za izdelavo projektnih dokumentacij, nakupa osnovnih sredstev in za investicijsko vzdrževanje na objektih, s katerimi upravlja ZTKK. Polega tega se bodo sredstva porabila za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja za izvedbo dogodkov ali za izdelavo in razvoj turističnih produktov. Svet Zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj pa predlaga, da se 17.629 evrov presežka prihodkov nad odhodki nameni za nabavo gasilske reševalne opreme.

Gasilsko reševalna služba Kranj | Avtor: Matjaž Mauser Matjaž Mauser

Presežek prihodkov nad odhodki, dosežen pri opravljanju dejavnosti javne službe Osnovno zdravstvo Gorenjske, znaša 1.966.665 evrov, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti pa 196.978 evrov. Svet zavoda je odločil, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.163.643,30 evrov v letu 2023 in v prihodnjih letih nameni za investicije in opredmetena osnovna sredstva, glede na potrebe organizacijskih enot. Svet zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG ) je potrdil zaključni račun LEAG za leto 2022 in sprejel, da se bilančni presežek prihodkov nad odhodki v znesku 8.047,55 evrov nameni za razvoj dejavnosti LEAG.

 | Avtor:

Skladno z ustanovitvenimi akti javnih zavodov osnovnih šol (OŠ) delitev presežka prihodkov nad odhodki sprejme svet zavoda ob soglasju župana v imenu ustanovitelja. Razen OŠ Orehek Kranj so vse preostale kranjske osnovne šole poslovale pozitivno in bodo presežke prihodkov nad odhodki po večini namenile za nabavo osnovnih sredstev in za vzdrževalna dela.

OŠ Orehek Kranj je primanjkljaj sredstev v letu 2022 v višini 17.350 evrov ustvaril zaradi očitnega zvišanja stroškov prehrambenih artiklov, energentov, storitev vzdrževanja, povečanja plač, predvsem na strani zaposlenih v vrtcu, ki deluje v sklopu tega zavoda, na kar ustanovitelja šola ni pravočasno opozorila. Glede na to, da mora v primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda o načinu kritja primanjkljaja odločiti ustanovitelj skladno s predlogom OŠ Orehek Kranj so predlagali, da se ta presežek odhodkov nad prihodki pokrije s predvidenim presežkom prihodkov nad odhodki v letu 2023. S sprejemom rebalansa za leto 2023 so se šoli za osnovnošolsko izobraževanje že povišala sredstva za sprotno in investicijsko vzdrževanje, s 4. februarjem 2023 pa se je povišala cena programa vrtca. Na podlagi tega bodo ob skrbnem, gospodarnem ter racionalnem poslovanju šole septembra preverili stanje poslovanja zavoda in v primeru, da realizacija presežka v letu 2023 ne bi bila dovolj visoka za pokritje primanjkljaja iz leta 2022, bodo takrat ponovno odločali o načinu pokrivanja primanjkljaja s strani ustanovitelja.

Osnovna šola Orehek Kranj | Avtor: Osnovna šola Orehek Kranj Osnovna šola Orehek Kranj

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.