Gorenjska
286 ogledov

Korona ni vplivala na poslovanja

Vsi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj, so poslovali pozitivno.

V Mestni občini Kranj deluje 18 javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti. Dva zavoda poslujeta s področja zdravstva, 12 s področja vzgoje in izobraževanja, 3 s področja kulture in eno s področja športa. Poleg teh pa imamo v Kranju še po en javni zavod s področja turizma in kulture, gasilsko-reševalne službe in energetike.

Gorenjski muzej je lani ustvaril 46.191 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni za nakup opreme in muzejskih predmetov. Prešernovo gledališče Kranj je ustvarilo za 20.762 evrov presežka in predlagajo, da se sredstva namenijo za morebitne nujne investicije in stroške investicijskega vzdrževanja ter kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki, kar je glede na negotovo situacijo v povezavi z epidemijo virusa Covid - 19 možen. Mestna knjižnica Kranj pa je imela presežek v višini 18.937,26 evrov. Predlagajo, da se ta nameni za investicije za nakup opreme.

Zavod za šport Kranj je ustvaril 33.812 evrov presežka. lnvesticije v letu 2021, ki niso bile pokrite s sredstvi MOK, so bile realizirane v višini 49.901,38 evrov. Svet Zavoda za šport predlaga, da se iz presežka prihodkov nad odhodki oblikuje vir v višini 33.812 evrov za obveznosti do opredmetenih in neopredmetenih sredstev v upravljanju. Za pokritje obveznosti se bo porabil ves presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021, pokrivala se bodo nabavljena osnovna sredstva iz leta 2020 v višini 13.842,34 evrov, ki se niso v celoti pokrivala v letu 2020, in iz leta  2021 v višini 49.901,38 evrov. Za leto 2021 bodo ostale obveznosti do opredmetenih in neopredmetenih sredstev v upravljanju v višini 29.932,70 evrov.

Kranjski vrtci so lani ustvarili dobiček v višini 63.322,89 evrov, z upoštevanjem obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 v višini 3.364,86 evrov pa ta znaša 59.958,03 evrov. Svet zavoda Kranjski vrtci predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za izdelavo dokumentacije in ureditev prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči.

Glasbena šola Kranj je v letu 2021 ustvarila 85.230 evrov dobička. Svet zavoda tako predlaga, da se presežek nameni za  nakup instrumentov, pohištva in druge opreme učilnic ter računalniške in druge elektro-tehnične opreme. Preostanek skupaj z rezervacijo iz preteklih let v višini 65.000 evrov se nameni za nakup dveh klavirjev, in sicer za učilnico in koncertnega. Slednji je predviden za dvorano na Cankarjevi ulici 2. Nakup je predviden po selitvi, saj naj bi Glasbena šola tamkajšnje prostore v uporabo dobila v šolskem letu 2022/23. To pomeni, da je letos predvidenih skupno 150.230 evrov za nabavo osnovnih  sredstev, od česar največji delež odpade na instrumente,  od tega  približno  91.000 evrov za nakup klavirjev, ki ju bodo potrebovali na novi lokaciji.

Ljudska univerza Kranj je v letu 2021 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 35.150 evrov, z upoštevanjem obračuna davka od dohodka pravnih oseb pa ta znaša 35.109 evrov. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za demontažo obstoječih ter dobavo in montažo novih sodobnih sistemov zgodnjega odkrivanja in javljanja požara v višini 18.750 evrov, preureditev prostorov treh učilnic v višini 11.750 evrov, 3.700 evrov za čiščenje in ureditev prostora »vinska klet« za uporabo ter dobrih 900 evrov za zeleno ograjo.

Zavod za turizem in kulturo Kranj je lani ustvaril 32.325 evrov presežka. Tega bodo namenili za izdelavo projektnih dokumentacij, nakup osnovnih sredstev in za investicijsko vzdrževanje na objektih, ki jih  upravlja  zavod. Poleg tega bodo sredstva  porabili še za nakup opreme za izvedbo dogodkov ter za izdelavo turističnih produktov. Svet zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj pa predlaga, da se 4.746 evrov presežka prihodkov nad odhodki nameni za nakup nove gasilsko reševalne opreme.

Svet zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske je odločil, da se 26.52,94 evrov presežka nameni za razvoj dejavnosti agencije za zalaganje za izvajanje evropskih projektov. Presežek, dosežen pri opravljanju dejavnosti javne službe Osnovno zdravstvo Gorenjske, z upoštevanjem davka od dohodka, pa znaša 3.342.953 evrov, med tem ko presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti znaša 536.976 evrov. Svet zavoda je odločil, da se presežek letos in v prihodnjih letih nameni za investicije in opredmetena osnovna sredstva, glede na potrebe organizacijskih enot.

Ob tem so vsi sveti zavodov sprejeli tudi sklepe, da se določi skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost v višini od 2% do 5%. Po merilih oziroma kriterijih za presojanje delovne uspešnosti so zavodi dosegli večinoma med 59% in 100%, tako se ravnateljem in direktorjem javnih zavodov skladno z doseženim odstotkom izplača delovna uspešnost. Nekateri sveti zavodov, in sicer Zavoda za šport Kranj, Zavoda za turizem in kulturo Kranj, pa niso predlagali ali direktorji niso uveljavljali plačila redne delovne uspešnosti.

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.