Gorenjska
1089 ogledov

Kranj: Predlog za 14-odstotno podražitev

Vrtec Bitnje Arhiv MO Kranj Vrtec Biba, Zgornje Bitnje, ob slovesnem odprtju 16. marca 2022.
V Mestni občini Kranj bodo mestni svetniki v sredo, 1. februarja, odločali o povišanju cen vzgojno-varstvenih programov tako v javnih Kranjskih vrtcih, vrtčevskih enotah pri šestih osnovnih šolah kot tudi v treh zasebnih vrtcih s koncesijo. V povprečju se predlagane cene programov zaradi številnih razlogov zvišujejo v javnih vrtcih za 13,94 odstotka.

Kranjski vrtci so največji javni vrtec v državi: v 14 enot v 90 oddelkih je vključenih 1584 otrok, zanje pa skrbi 321 zaposlenih, na pomoč jim priskočijo tudi študenti in upokojeni nekdanji sodelavci, je za januarsko revijo Kranjčanka navedla direktorica Urška Kejžar. Na vprašanje o razmerah, je odgovorila, da "ni slabo ovrednoteno le delo pomočnic vzgojiteljic, enako velja za kuharje, čistilce, hišnike. Skoraj polovica osebja je na minimalni plači."

Številni razlogi za povišanje

Kot je navedeno v gradivu za sejo kranjskega mestnega sveta, je treba uskladitev cen opraviti zaradi povišanja minimalne plače, regresa za letni dopust, regresa za prehrano, napredovanj zaposlenih (upoštevana veljavna lestvica, ki velja od 1.10.2022, upoštevana redna napredovanja + napredovanje vzgojiteljic predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice s 1.1.2023 za tri plačne razrede, napredovanje vzgojiteljic predšolskih otrok - pomočnic vzgojiteljic v nazive, napredovanje vseh zaposlenih s 1.4.2023 za en plačni razred), premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prevoza javnih uslužbencev, povišanje stroškov
materiala in storitev ter povišanja dnevnega stroška živil.

Predlog zvišanja programov v javnih vrtcih

Sedanje cene, ki veljajo v javnih Kranjskih vrtcih od oktobra 2020, so naslednje: oddelek I. starostnega obdobja 540,63 evra (predlagana cena je 613,92 evra, zvišanje torej za 13,56 odstotka), oddelek II. starostnega obdobja 410,86 evra (predlagana cena je 472,32 evra, zvišanje torej za 14,96 odstotka), za oddelke, v katerih so otroci od tri do štiri leta in kombinirane oddelke 454,49 evra (predlagana cena 516,40 evra oziroma zvišanje za 13,62 odstotka). Le cena programa v razvojnih oddelkih, ki so namenjeni vzgoji in varstvu otrok s posebnimi potrebami, naj bi se znižala. Sedanja cena znaša 1226,73 evra (predlagana cena je 1054,88 evra, znižanje za 14,01 odstotka.) To je, kot navajajo v predlogu, posledica nižjih stroškov dela v Vrtcu Mojca, kjer imajo šest razvojnih oddelkov. Tam se je v zadnjih dveh letih bistveno spremenila struktura zaposlenih strokovnih delavcev: zaposlilo se je namreč več mlajših.

Cene navzgor tudi  v zasebnih vrtcih

Mestna občina Kranj se je v preteklosti zavezala, da so pogoji za vse starše enaki, ne glede na to, ali je otrok vključen v javni vrtec na območju Mestne občine Kranj ali v zasebni vrtec s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. "S tem, ko bo cena vrtca za starše enaka, ne glede na to ali imajo otroka vključenega v javni vrtec ali zasebni vrtec s koncesijo, postavljamo starše v enakopraven položaj," pojasnjujejo iz Mestne občine Kranj.

Finančne posledice

Predlagane spremembe cene programov bodo imele dodatne finančne posledice za kranjski občinski proračun. V javnih Kranjskih vrtcih ima Mestna občina Kranj v zdaj veljavnem proračunu za leto 2023 za namen plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev v Kranjskih vrtcih in vrtcih pri osnovnih šolah planiranih 7,8 milijona evrov, zaradi podražitve pa v osnutku rebalansa za leto 2023 znesek povečujejo na 8,2 milijona evrov, pri čemer je v navedenem znesku upoštevana struktura oblikovanih oddelkov kot tudi odstotek plačila staršev.
Zaradi višjih cen programov v zasebnem vrtcu Dobra teta d. o. o. bo kranjski proračun za pet oddelkov mesečno dodatno obremenjen v višini približno 7700 evrov, v Vrtcu Duhec dodatno 1370 evrov mesečno na oddelek in zasebnem vrtcu Pri Dobri Vesni (Buan d. o. o.) dodatno mesečno 950 evrov na oddelek.

Načrtujejo 15 upokojitev

V strošku plač, ki so jih v obrazložitvi predloga za višje cene programov navedli v Kranjskih vrtcih, so upoštevani delavci, ki so zaposleni v skladu z veljavnim Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, in zaposleni po 38. členu navedenega pravilnika (278,23 zaposlenih). Načrtovane so tudi odpravnine 15 zaposlenim ob odhodu v pokoj. Stroški plač se bodo v letu 2023 v primerjavi s stroški, ki so vključeni v ceno programa vrtca, povprečno zvišali za 11,43 odstotka. Največji element v ceni vrtca predstavljajo stroški dela (med 71 odstotki in 78 odstotki), pri razvojnih oddelkih pa 87 odstotkov. Deleži stroška dela se med programi razlikujejo zaradi različnega števila otrok v oddelkih posameznega programa in posledično višjih stroškov dela strokovnega kadra.

(Skoraj) vse se je podražilo

Materialni stroški predstavljajo delež med 14 in 18 odstotki cene programa vrtca, pri razvojnih oddelkih samo 7,98 odstotka.
Funkcionalni stroški objektov so se v primerjavi s stroški, vključenimi v trenutno veljavno ceno, povišali za 15,99 odstotka na otroka. Povečujejo se stroški čistil in storitev (posledica večje porabe zaradi covida, inflacija v obdobju od oktobra 2020 do decembra 2022, velika odsotnost tehničnega kadra, katerega zavod pri krajših odsotnostih nadomešča z zunanjim čistilnim servisom, izbranim preko javnega naročila), storitev varovanja zgradb (vse več enot je opremljenih s protipožarnimi in protivlomnimi sistemi), električna energija (povečuje se za 40 odstotkov, kar je tudi okvirni dvig cene električne energije v letu 2022 za gospodinjska in male poslovne odjemalce), poraba kuriv in stroški ogrevanja (povečujejo se za 55 odstotkov, zavod slabo polovico površin ogreva preko toplovoda, s kurilnimoljem se ogrevajo le manjše enote, z zemeljskim plinom pa zavod ogreva slabo tretjino prostorov), poraba druge energije, poraba vode in odvoz smeti (se povečujejo od 20 do 30 odstotkov), registracija vozil (povišanje za približno 30 odstotkov, kar je posledica inflacije, nove uredbe o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, dotrajanost voznega parka, kar zahteva pogostejša in obsežnejša popravila) in tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (nujno potrebne računalniške storitve, ki jih zavod izvaja na podlagi v letu 2021 izvedene ocene stanja informacijsko - komunikacijske infrastrukture, urejanje komunikacijskih modulov med novo vzpostavljenim protipožarnim in protivlomnim sistemom ter obstoječim internim ozvočenim sistemom za izvedbo evakuacij, postopna namestitev protipožarnih in protivlomnih sistemov v enote).
Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti so se v primerjavi s stroški, vključenimi v trenutno veljavno ceno, povišali za 12,86 odstotka na otroka. Povečujejo se stroški pisarniškega materiala in storitev (povečanje cen večine pisarniškega materiala), računalniških storitev (večja digitalizacija procesa dela), drugega splošnega materiala za otroke in storitev, mazila in sanitetnega materiala, potrošnega materiala (povišanje za višino inflacije ter upoštevajoč dejansko porabo v letih 2021 in 2022), otroških knjig in materiala za oddelke (vezano na načrtane naloge v Letnem delovnem načrtu in posodobitev knjižnih kotičkov v oddelkih ter knjižnic enot), poštnine in kurirske storitve, drugi prevozni in transportni stroški (posledica povečanja cen goriv in energentov v letu 2022). Znižuje se strošek časopisa, knjig in strokovne literature, drugega posebnega materiala in storitev, dnevnic za službena potovanja in članarine.

Drugi specifični namenski stroški se v primerjavi s stroški, vključenimi v trenutno veljavno ceno, znižajo za 22,49 odstotka na otroka. Vzroki za znižanje stroškovje dejansko zmanjšanje realizacije na postavki nadomeščanja bolniških odsotnosti z dijaki in študenti na vseh področjih dela zavoda, iz razloga zmanjšanega interesa dela preko študentskega servisa, le za potrebe krajših nadomeščanj. Strošek se zmanjšuje tudi zaradi dodatnih štirih zaposlenih pomočnikov vzgojitelja na podlagi 38. člena, ki vsaj delno pokrijejo odsotnosti strokovnih delavcev. Stroški notarjev, odvetnikov, nadzora ter drugi operativni stroški (v višini 30 tisoč evrov, op. a.) pa ostajajo skorajda nespremenjeni.

Stroški živil za otroke

Dnevni strošek živil na otroka se v Kranjskih vrtcih spreminja iz 1,95 evra na dan na 2,50 evra na dan. Pri izračunu dnevnega stroška živil na otroka so, kot še navajajo v predlogu povišanju cen vzgojno-varstvenih programov, upoštevali: dejansko porabo surovih živil v obdobju od 1. maja 2022 do 31. oktobra 2022, cene surovih živil, pridobljene z izvedbo javnega naročila po dinamičnem nabavnem sistemu (DNS) in z veljavnostjo od 1. januarja 2023 naprej (te so v povprečju kar 30 odstotkov višje od cen iz pogodb, sklenjenih na podlagi DNS za leto 2022), povečana uporaba dietnih živil oziroma artiklov zaradi povečanega števila otrok, ki skladno z navodili zdravnika potrebujejo prilagojeno prehrano.
 

 

 

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.