Slovenija
12 ogledov

Kaj vse so nam že obljubljali

glasovanje o mandatarju Saša Despot
"Slovenija je v težki, krizni situaciji, do vseh ciljev vodil težavna pot, nobenih bližnjic ni in tega se zavedamo. Z bodočima koalicijskima partnericama se v naši stranki zavezujemo k odgovornosti in nalogam. Pogum, da dosežemo cilje, je naloga slehernega od nas, če želimo dobro naši deželi in našim otrokom."

To je v sklepu svojega nagovora državnemu zboru dejal Miro Cerar.

Pred tem je predstavil progam bodoče koalicije. Nekaj poudarkov smo primerjali s tem, kar sta ob imenovanju oziroma v sklenjeni koalicijski pogodbi obljubljala dva njegova predhodnika, Alenka Bratušek in Janez Janša


GOSPODARSTVO
Obljube Cerarja:
- okrepili bodo nadzor nad plačevanjem prispevkov in uvedli davčne blagajne za zajezitev sive ekonomije
- nadzorovana in strateško premišljena privatizacija
- boljše upravljanje z državnim premoženjem
- družbeno odgovorno in razvojno naravnano gospodarstvo
- bolj transparentno upravljanje z državnim premoženjem
- spodbujanje izvoza in mednarodne konkurenčnosti Slovenije
- strukturna preobrazba gospodarstva in zniževanje obremenitve dela
- krepitev socialnega partnerstva, socialnega podjetništva, zadružništva in drugih oblik kooperativ

Obljube Bratuškove:
- krepitev konkurenčnosti in izboljšanja poslovnega okolja
- spodbujanje internacionalizacije mikro, malih in srednjih podjetij
- odprava administrativnih ovir
- trajnostni razvoj in nova delovna mesta
- državne spodbude za zeleno razvojno politiko
- sprememba insolvenčne zakonodaje
- olajšave za delodajalce za nova delovna mesta in za prvo zaposlitev
- čimprejšnja umestitev infrastrukturnih projektov v prostor in financiranje s sredstvi Evropske unije in z javno-zasebnimi partnerstvi
- lieberalizacija trga dela

Obljube Janše:
- podpora investicijam
- sprememba dohodninske lestvice
- uvedba pavšalne obdavčitve za mikro podjetja in samostojne podjetnike
- postopno znižanje stopnje davka od dohodka pravnih oseb na 15 odstotkov
- uvedba 40-odstotne inevsticijske olajšave
- davčne počitnice za nova podjetja
- ukinitev tajnosti o podatkih o neplačnikih
- uvrstitev med 20 najboljših držav na lestvici konkurenčnosti IMD in WEF
- umik države iz gospodarstva
- nevmešavanje v nestrateška podjetja


ZDRAVSTVO
Obljube Cerarja:
- zagotavljanje pogojev za dostopno, kakovostno in učinkovito zdravstvo je Cerar navedel kot prioriteto vlade.
- obvezno zdravstveno zavarovanje bo ohranilo svojo univerzalnost in dostopnost do zakonsko določenih zdravstvenih storitev ob solidarnem zagotavljanju sredstev.
- ukiniti nameravajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, premije pa prenesti v obvezno zavarovanje.
- jasnejša razmejitev med zasebnim in javnim zdravstvom
- solidarnejša prispevna obremenitev zavarovancev in čim večja ohranitev obstoječih pravic
- zagotovitev učinkovitejšega sistema javnega naročanja in učinkovitejšega poslovanja in nadzora v javnih zdravstvenih zavodih

Obljube Bratuškove:
- napovedala je širitev prispevnih osnov, ki se glede na koalicijsko pogodbo ne naša več le na plače, ampak tudi na avtorske, podjemne pogodbe. Upokojencem, brezposelnim in podobnim je napovedala plačevanje višjih prispevkov 
- povečanje finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema
- vzpostavitev mreže javne zdravstvene službe
- enako kot danes Cerar je obljubila jasno ločitev javnega in zasebnega zdravstva

Obljube Janše:
- uvajanje sistemov odličnosti in kakovosti
- povečanje avtonomije in odgovornosti vodstva javnih zavodov
- znižanje obremenjenosti zdravstvenega sistema
- krepitev primarne ravni zdravstva
- večja dostopnost do zdravstvenih storitev na perifernih območjih
- preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja tako, da bodo zagotovili kritje košarice pravic iz naslova obveznega zavarovanja
- boljša dostopnost do zdravil
- uvedba direktive o prostem pretoku pacientov

TRG DELA
Obljube Cerarja:
- karierni inkubatorji, ki bodo pomagali mladim po končanem izobraževanju, uvedba svetovalnega portala
- digitalna delovna knjižica, kamor se bodo beležile tudi neformalne delovne izkušnje
- subvencije za nove zaposlitve
- poenotenje obdačitev vseh vrst dela (avtorskega, podjemnega, študentskega)
- spodbujanje zgodnjega zaposlovanje in poznega upokojevanja

Obljube Janše:
- prožni in hkrati varen trg dela
- spodbujanje zaposlovanja mladih in starejših
- prenova zavodov za zaposlovanje
- učinkovitejši nadzor dela


SOCIALA
Obljube Cerarja:
- transferji bodo ostali na enaki ravi, dokler ne bo deosežena 2,5-odstotna rast
- višina minimalnega dohodka se bo usklajevala z inflacijo

Obljube Janše:
- prenova pokojninske zakonodaje
- pravičen sistem socialnih prejemkov
- uvedba socialne kapice

Obljuba Bratuškove:
- krepitev socialnega dialoga

KMETIJSTVO
Obljube Cerarja:
- večja dostopnost do ekološke hrane
- razvoj družinskih kmetij, spodbude mladim, da bi prevzeli kmetije, pomoč kmetijam na demografsko ogroženih območjih
- spodbujanje izkoristka gozda, spodbuditev lesnopredelovalne industrije

Obljube Bratuškove:
- prednost proizvodnji hrane z višjo dodano vrednostjo
- oživitev lesnopredelovalne industrije
- zaščita kmetijskih zemljišč
- promoviranje slovenske hrane in pravičnejši odnosi v prehranski verigi

Obljube Janše:
- večji delež samooskrbe in ekološke hrane
- prodaja zemljišč in gozdov v lasti države družinskim kmetijam


IZOBRAŽEVANJE
Obljube Cerarja:
- dvig kakovosti procesa izobraževanja, večja avtonomija strokovnih delavcev
- povezava šole in prakse
- prožnejša oblika študija, zagotavljanje prvega vpisa na študij vsem, ki izpolnjujejo kriterije
- veliko pozornosti bodo namenili doseganju funkcionalne pismenosti in znanju slovenskega jezika
- spodbujanje socialne in državljanske kompetence

Obljube Bratuškove:
- kakovosten in vsem dostopen sistem vzgoje in izobraževanja
- spodbujanje vključenosti otrok v vrtce
- stabilno financiranje obstoječih visokošolskih zavodov in regulacija nastanka novih. Iz javnih sredstev bodo financirani le tisti zavodi, ki zapolnjujejo vrzeli v programih javnih zavodov
- spodbudno okolje za vseživljenjsko učenje

Obljube Janše:
- odprava selekcijske vloge mature
- spodbujanje vpisa v poklicne in strokovne šole, še posebej za deficitarne poklice
- drugačno financiranje visokošolskega sistema
- olajšano ustanavljanje zasebnih šol in vrtcev


JAVNA UPRAVA
Obljube Cerarja:
- transparentni kriteriji napredovanja in odgovornosti
- večja odzivnost in prožnost pri upravnih storitvah
- uresničevanje modela VEM (vse na enem mestu) v praksi
- organizacijska racionalnost

Obljube Bratuškove:
- debirokratizacija postopkov, odprava administrativnih ovir, poenostavitev poslovnega okolja, prenova VEN točk za podporo malim in mikropodjetjem

Obljube Janše:
- odločna debirokratizacija države
- uvajanje e-storitev
- zmanjšanje števila javnih uslužbencev
- sprememba razmerja med maso za fiksne plače in maso za nagrajevanje delovne uspešnosti
- uskladitev rasti plač v javnem sektorju glede na plače v gospodarstvu

FINANCE
Obljube Cerarja:
- uvedba fiskalnega pravila
- priprava programskega proračuna
- priprava zakonov na področju davka na nepremičnine
- boljše črpanje sredstev Evropske unije
- krepitev davčne kulture
- preoblikovanje dohodninske lestvice
- preoblikovanje javnih razpisov, da ne bi prihajalo do kasnejših dopolnitev in podražitev. Odprava sistema, po katerem je najnižja cena edino merilo za javno naročanje.

Obljube Bratuškove:
- privatizacija ene večje gospodarske družbe, ki jo ima v lasti država
- konsolidacija javnih financ
- sanacija bančnega sistema
- banke, ki bodo dobile državno pomoč, bodo morale prodati tretjino stanovanj, ki jih imajo v portfeljih do konca leta 2013
- slaba banka in SDH ostajata

Obljube Janše:
- odprava javno-finančnega primanjkljaja in stabilizacija deleža javne porabe v BDP pod 45 odstotkov
- takojšnja sanacija bančnega sistema, odprava kreditnega krča
- boljše upravljanje s portfeljem državnega dolga
- enotno zadolževanje države
- zmanjševanje davčno-administrativnih bremen gospodarstva
- znižanje trošarin

Komentarjev 1
  • provni 09:14 26.avgust 2014.

    Če se takoj znebijo destruktivnega zapornika in se začnejo ukvarjati z fgospodarstvom in zaposlovanjem in ne grobovi smo na konju.