Slovenija
1633 ogledov

Kredit za ene olajšava, za druge le breme

Vrtec Profimedias
Čeprav je povprečno plačilo staršev pred in po sprejemu zakona leta 2012 ostalo približno isto, je staršev, ki so uvrščeni v višje plačilne razrede več.

Starši lahko s predložitvijo dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema uveljavljajo dodatno znižanje plačila vrtca za en dohodkovni razred, a ne v vseh občinah in le, če so uvrščeni od drugega do vključno šestega dohodkovnega razreda. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podatkov o tem, katere občine kredit upoštevajo in katere ne, nimajo, prav tako ne, kolikim staršem je ta pravica priznana.

Upoštevanje kredita pri znižanem plačilu vrtca je izključno v pristojnosti občin,“ so sporočili z MDDSZ. Ta možnost je od leta 2012, ko je bil zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je obravnavanje vlog za znižano plačilo vrtcev prenesel na centre za socialno delo, dana le staršem od drugega do vključno šestega dohodkovnega razreda, prej pa je, v občinah, kjer so jo upoštevali, veljala za vse. 

Največ staršev je v petem razredu

Tako bo družina s 644 evri prihodka na družinskega člana ostala v sedmem dohodkovnem razredu, tista, ki ima dohodek na družinskega člana 643 evre pa bo zaradi priznavanja osnovnega stanovanjskega problema uvrščena v peti dohodkovni razred, zaradi česar bo plačevala mesečno približno 40 evrov manj kot prva.

Po podatkih informacijskega sistema centrov za socialno delo je staršev, ki uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca, največ v petem dohodkovnem razredu. To pomeni, da plačajo 35 odstotkov cene programa, ki npr. v ljubljanskih javnih vrtcih znaša 485 evrov za mlajše in 346 za starejše otroke. Poleg tega posamezne občine staršem dajejo dodatne subvencije. „Staršem še vedno omogočamo subvencije in pri tem vodimo politiko socialnega plačila, s ciljem čim večje dostopnosti vrtcev za starše,“ pravijo v MOL.

Dohodkovni razredi 2014 | Avtor: MDDSZ MDDSZ
V prvem dohodkovnem razredu so starši v MOL oproščeni plačila, v 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu se jim prizna za 20 (prvo starostno obdobje) oz. 10 (drugo starostno obdobje) odstotno nižjo ceno programa, v 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu pa za 14 oz. 7 odstotno nižjo ceno programa. Staršem, ki imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja MOL, se plačilo dodatno zniža, tako da plačajo za 7 odstotkov nižjo ceno programa v v svojem dohodkovnem razredu. Pred letom 2012 je bil način obračunavanja bolj enostaven – v programu prvega starostnega obdobja je MOL priznala za 20 odstotkov nižjo ceno plačila programa v svojem plačilnem razredu, v programu drugega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih pa 15 odstotno nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu.

Staršev, ki plačujejo najvišjo ceno je vse več

Čeprav je povprečno plačilo staršev pred in po sprejemu zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev leta 2012 ostalo približno isto, je staršev, ki plačujejo najvišjo ceno vrtca po letu 2012 več. „Do uveljavitve zakona, ko je MOL odločala o plačilnih razredih staršev, je bilo povprečno plačilo staršev med 30 in 40 odstotki cene programa, oziroma 20 in 23 odstotki z upoštevanjem vseh mestnih popustov, rezervacij in nižje cene,“ je pojasnila Marija Fabčič, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na MOL. „Po uveljavitvi zakona je z vsemi naštetimi olajšavami povprečno plačilo staršev do 25 odstotkov cene programa, razen leta 2013, ko je to znašalo 26 odstotkov.“ Iz podatkov o uvrščenosti v plačilne razrede po posameznih letih je razvidno, da se povečalo predvsem število staršev, uvrščenih v najvišji dohodkovni razred, česar pa na MOL ne pripisujejo spremenjenemu načinu obračunavanja, ampak nepravočasno oddani vlogi, zaradi katerih so starši avtomatično padli v najvišji razred.

Od leta 2012 dalje so podatki neuradni, izračunali smo jih iz nepreglednih evidenc po distribucijskem modelu MDDSZ,“ pravi Fabčičeva. „Ocenjujemo, da se v zadnjem plačilnem razredu močno povečalo število otrok zlasti zaradi nepravočasne oddaje vloge za subvencijo, saj vrtci po novem sistemu nimajo več pregleda, kdo vlogo odda in kdo ne.“

Plačilni razredi v MOL | Avtor: MOL MOL

Da so starši po spremembi zakonodaje leta 2012 uvrščeni v višje dohodkovne razrede, je vidno iz statističnih podatkov, ki so nam jih posredovali iz Mestne občine Maribor. Leta 2011 je bilo plačila vrtca oproščenih 15, leta 2014 pa le 6 odstotkov staršev. Leta 2014 je bilo manj staršev uvrščenih tudi v 2. in 3. plačilni razred, medtem ko je v četrtem plačilnem razredu leta 2014 (20%) že več staršev kot leta 2011 (10 %). Prav tako je bilo leta 2014 več staršev uvrščenih v 6. in 7. dohodkovni razred (13 oz. 12 % leta 2014 in 10 oz. 8%), medtem ko je število staršev v sedmem in osmem razredu v navedenih letih približno enako (med 4 in 5%).

Umestitev v dohodkovne razrede v MOM | Avtor: MOM MOM

Komentarjev 1
  • softundsicher 12:47 10.april 2015.

    Ja super, kredit je olajšava. Kaj pa tisti, ki so pridno varčevali in kupili stanovanje brez kredita? Aja, takšnih država ne želi, ker so preveč neodvisni.