Slovenija
34 ogledov

Te koristi imate tudi vi

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT EU PROJEKT, MOJ PROJEKT
Slovenija je bila med osemerico tistih držav, ki jim je uspelo izkoristiti maksimalno kvoto sredstev … Iz tega denarja je bila zgrajena tudi mreža urgentnih centrov, številne kolesarske proge, na tisoče otrok vključenih v programe dostopnosti in enakih možnosti …

Le še do osmega maja imate možnost, da oddate svoj glas vašim najljubšim projektom v okviru izbora EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Trenutno je na strani eu-skladi.si oddanih že več kot 29.000 glasov, do 8. maja pa lahko glasujete tudi vi. Glasujete lahko vsak dan za en projekt v regiji. Med vsemi, ki boste glasovali in pustili svoj elektronski naslov, pa bodo izžrebali 20 nagrajencev.

Kar 95-odstotkov od štirih milijard

“Slovenija je bila med osmerico tistih držav, ki jim je še pred uradnim zaključkom programskega obdobja uspelo izkoristiti maksimalno kvoto sredstev – 95 odstotkov od dobrih štirih milijard evrov,” so nam pojasnili v Službi vlade RS za razvoj in evropkso kohezijsko politiko.

Dodajajo, da smo s tem denarjem sofinancirali zelo raznolike projekte in programe številnih prejemnikov od državnih institucij, občin in podjetij, do različnih prejemnikov s področja šolstva, sociale, kulture, športa in tako dalje. “Od rezultatov pa imamo koristi mi vsi,” pravijo.

Na področju prometne infrastrukture smo pridobili tudi številne kilometre: 

 • posodobljenih več kot 150 km javnih železniških prog
 • dosežena 100-odstotna pokritost s signalom GSM-R na 1.200 km javnega železniškega omrežja
 • zgrajenih in posodobljenih več kot 100 km avtocestnih odsekov, kar omogoča nižje časovne stroške na leto v višini 48 milijonov evrov
 • zgrajenih 141.222 m2 protihrupnih ograj na obstoječih avtocestnih odsekih;
 • zgrajenih 7 obvoznic mestnih središč
 • urejenih 84 nivojskih prehodov cest na javni železniški progi
 • zgrajenih več kot 40 km kolesarskih prog
 • poglobljen vplovni kanal koprskega tovornega pristanišča, s čemer se je povečala zmogljivost pretovora v bazenu
 • posodobljeno letališče Edvarda Rusjana Maribor
 • zgrajenih 12 parkirišč oz. 2.068 novih parkirnih mest  »parkiraj in pelji se« v devetih občinah
 • izvedena integracija javnega potniškega prometa z uvedbo enotne vozovnice.  

Veliko sredstev in energije smo usmerili tudi v naše okolje:  

 • zgrajenih 670 km kanalizacijskih vodov in zgrajenih/prenovljenih 43 čistilnih naprav; 
 • več kot 630.000 prebivalcev je deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo zaradi novozgrajenega vodovodnega omrežja;
 • zgrajenih 5 regijskih centrov za ravnanje z odpadki;
 • 3 projekti, ki se nanašajo za izboljšanje poplavne varnosti in vzpostavitev sistema za celovito spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji;  
 • več kot 360 energetskih sanacij bolnišnic, srednjih in visokih šol, domov za starejše in drugih stavb v lasti lokalnih skupnostih;
 • izvedene prenove javne razsvetljave, daljinskega ogrevanja in individualnih sistemov na lesno biomaso, s katerimi smo prihranili končno energijo, povečali proizvedeno energijo iz obnovljivih virov in zmanjšali emisije toplogrednih plinov. 

Najbrž ste že vsi opazili obnove na področju regionalne infrastrukture:

 • ustvarjenih je bilo več kot 15.000 novih širokopasovnih priključkov;
 • zgrajena mreža urgentnih centov;
 • obnovljenih in revitaliziranih 33 kulturnih objektov;
 • okvirno 340.000 m2 novih ali obnovljenih športnih površin. 

Deležni smo bili tudi številih pridobitev s področja izobraževanja, zaposlovanja in podpore gospodarstvu:

 • podprtih več kot 4.200 podjetij;
 • ustvarjenih okvirno 1500 novih inovacij in patentov;
 • več kot 540 mladih raziskovalcev v gospodarstvu;
 • več kot 760 aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva;
 • več kot 18.800 podprtih novo nastalih podjetij – samozaposlitev;
 • več kot 8.800 štipendistov;
 • 300 podjetij je usposabljalo več kot 14.000 zaposlenih v okviru kompetenčnih centrov;
 • več kot 19.000 subvencioniranih delovnih mest za brezposelne;
 • okvirno 8000 oseb je pridobilo nacionalno poklicno kvalifikacijo;
 • več kot 380.000 udeležencev programov usposabljanja in izobraževanja;
 • več kot 1.000 tujih gostujočih profesorjev in raziskovalcev;
 • 30.000 vključenih otrok v Zdrav življenjski slog;
 • 43 e-učbenikov;
 • okvirno 28.000 učiteljev vključenih v programe profesionalnega usposabljanja,
 • več kot 3800 ustvarjenih delovnih mest za ranljive skupine;
 • okvirno 70.000 otrok posredno vključenih v programe dostopnosti in enakih možnosti;
 • več kot 900 storitev e-uprave dosegljivih na svetovnem spletu;
 • skrajšanje povprečnega časa posameznega sodnega postopka iz 9,5 na 3,1 meseca.

Na voljo še tri milijarde evrov

“Uspešni projekti, ki Sloveniji prinašajo dodano vrednost, državljanom pa zaupanje v njihovo upravljanje, so naš ključni cilj tudi pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,” poudarjajo v Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politico. Do leta 2023 ima Slovenija po njihovih navedbah na voljo dobre tri milijarde evrov razpoložljivih evropskih sredstev, s katerimi so do sedaj podprli več kot 190 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti skoraj 940 milijonov evrov, “ki imajo skupni cilj: rast in nova delovna mesta.”

“Naš cilj je pomagati ljudem udejanjati poslovne ideje, spodbujali bomo njihovo inovativnost in kreativnost, vlagali v zanje, vseživljenjsko učenje in odpirali nova delovna mesta,” pravijo.  Dodajajo, da so prav tu številne priložnosti za mlade, ki prvič iščejo zaposlitev, številne priložnosti so tudi za generacijo starejših, ki morajo svoje delovne veščine in znanje prilagoditi novim delovnim potrebam ter razvoju tehnologij.

Ker se nenehno odpirajo novi razpisi, vabijo vse, da jih spremljajo: “Trenutno je na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi objavljenih več kot 20 razpisov za podjetja, iskalce zaposlitve, javne zavode, društva, različne organizacije in institucije, šole, raziskovalne in visokošolske institucije, občine, nosilce gospodarske dejavnosti in druge.”