Slovenija
18529 ogledov

Učence čaka dodatna ura na teden

šola Saša Despot
Vlada bo danes obravnavala predlog novele Zakona o osnovni šoli, ki prinaša večje spremembe v naš šolski sistem.

Spremembe se obetajo na področju nacionalnega preverjanja znanja, uvajanja drugega tujega jezika, šolanja na domu, koncepta razširjenega programa osnovne šole in drugačnega urejanja podeljevanja statusov učencem. 

Spremembe pri nacionalnem preverjanju znanja

Po novem bi bilo nacionalno preverjanje znanja obvezno tudi za učence 3. razreda in ne več samo 6. in 9. razreda. V 3. razredu bi se preverjalo znanje iz slovenščine in matematike. Na narodno mešanem območju pa iz italijanščine in matematike oziroma slovenščine ali madžarščine ter matematike. V 3. razredu ne bi pisali nacionalnega preverjanja znanja v izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom, saj se postopek opismenjevanja učencev v teh programih zaključi šele v 6. razredu osnovne šole.

Novi zakon bi omogočil tudi upoštevanje dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu pri vpisu v srednjo šolo. Dosežki na nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu bi se tako v določenem deležu, ki bi bil strokovno utemeljen, upoštevali v seštevek točk pri vpisu na tiste smeri, kjer bi bila omejitev vpisa. To pomeni, da bi bilo treba spremeniti tudi vpisne pogoje za vpis na srednje šole. 

šola | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Uvedli bi drugi tuji jezik

Predlog zakona predvideva postopno uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7., 8. in 9. razredu. Postopno uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta za učence 7. razreda in postopno uvajanje razširjenega programa (o tem več v nadaljevanju) se začneta izvajati 1. septembra 2024. Uvajanje bi se nato nadaljevalo v šolskih letih 2025/2026, 2026/2027 in 2027/28. Vse šole bi tako bile zajete z začetkom šolskega leta 2028/2029. Načrt in pogoji uvajanja naj bi bili znani do konca februarja 2024. 

Kot prvi tuji jezik bi se otroci lahko učili angleščino ali nemščino, za drugi tuji jezik pa bi lahko izbirali med angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, hrvaščino, španščino, ruščino in madžarščino. 

Zaradi uvedbe drugega tujega jezika se bo tako povečala tedenska obveznost učencev za eno uro, in sicer na 31 ur, na narodno mešanih območjih pa na 33 ur.

Obvezno bi postalo tudi učenje tujega jezika v 1. razredu osnovne šole. Trenutno je v 1. razred učenje tujega jezika neobvezni izbirni predmet. 

V predlogu zakona je predvideno, da se morajo učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski, ob vključitvi v osnovno šolo udeležiti začetnega pouka slovenščine v okviru dopolnilnega izobraževanja. Pri čemer se začetni pouk slovenščine lahko izvaja v času izvajanja obveznega programa. 

šola | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Pomembne spremembe glede izobraževanja na domu 

V zadnjih letih je naraslo število učencev, ki se izobražujejo na domu. Predlog novega zakona predvideva, da  starši z izbiro izobraževanja na domu prevzamejo vse obveznosti, povezane z izvedbo izobraževanja svojega otroka. Poleg obveznih vsebin je predvideno, da starši zagotovijo tudi elemente razširjenega programa ter obšolske dejavnosti. 

Novi zakon določa obveznosti šole do učencev, ki se izobražujejo na domu. Šola mora ob začetku šolskega leta staršem predstavi cilje, standarde znanja, kriterije ocenjevanja in pogoje za napredovanje v naslednji razred. Poleg tega mora starše sproti obveščati o rokih in načinu izvedbe ocenjevanja znanja učenca in izvesti izpite v rokih, ki so določeni s pravilnikom, ki ureja šolski koledar. Učenci, ki se šolajo na domu, morajo imeti možnost izposoditi si učbenike iz učbeniškega sklada ter opravljati teoretični in praktični del kolesarskega izpita.

Starši bodo morali šolo najkasneje do 16. avgusta tekočega šolskega leta obvestiti o odločitvi za izobraževanje na domu za naslednje šolsko leto. Med šolskim letom pravice do izobraževanju na domu ne bo mogoče uveljavljati. Svojo odločitev za šolanje na domu pa bo treba sporočiti za vsako šolsko leto posebej. 

Če bi med šolskim letom želeli prekiniti izobraževanje na domu, lahko to storijo. V tem primeru za učenca od vključitve v izobraževanje v šoli dalje veljajo enaka pravila kot za ostale učence, ko gre za prisotnost pri pouku, preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanja. Prav tako mora učenec nadoknaditi morebitni manjkajoči del snovi. 

šola | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Ocene po novem iz vseh predmetov

Učenci, ki se izobražujejo na domu, bi bili po predlogu novega zakona ocenjeni iz vseh predmetov glede na predmetnik posameznega razreda. Do zdaj se je namreč preverjalo in ocenjevalo le znanje pri določenih predmetih po posameznih razredih. Ocenjevanje bi potekalo na osnovni šoli, v katero je učenec vpisan, pred izpitno komisijo. Če bi bil učenec na ocenjevanju neuspešen, je predvideno da se v naslednjem šolskem letu izobražuje v javni ali zasebni osnovni šoli, pravice do ponovnega izobraževanja na domu pa v naslednjih razredih nima več. 

Predlog zakona predvideva, da se novosti za učence, ki se bodo izobraževali na domu, začnejo uporabljati v šolskem letu 2024/25. Starši bodo takrat morali do 16. avgusta 2024 obvestiti šolo o odločitvi za izobraževanje na domu. 

šola šolska torba učilnica | Avtor: Profimedia Profimedia

Tri vsebinska področja znotraj razširjenega programa

Spremembe napovedujejo na področju razširjenega programa. Predvidena so tri vsebinska področja, in sicer področje gibanja in zdravja za dobro psihično in fizično počutje, področje kulture in tradicije ter področje vsebin iz življenja in dela osnovne šole. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. 

Izvajal bi se pred začetkom in po zaključku obveznega programa. Šola bo morala nujno ponuditi jutranje varstvo za prvi razred ter podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda po koncu obveznega programa. 

Osnovne šole, ki v tem šolskem letu že izvajajo razširjeni program na podlagi sklepa ministra, bodo s tem nadaljevale tudi v prihodnjem šolskem letu. Vse šole bodo imele razširjeni program za učence vseh devetih razredov v šolskem letu 2028/29. 

Šola | Avtor: Epa Epa

Spremembe pri podeljevanju statusov športnika oziroma umetnika

Šola bo po novem na podlagi izkazanih potrdil in dosežkov učencu omogočila prilagajanje šolskih obveznosti. Prilagodilo se bo predvsem čas upravičene odsotnosti od pouka in drugih oblik organiziranega dela, obveznosti učenca pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela, načine in roke za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti ter druge medsebojne pravice in obveznosti. Obveznosti bi se prilagodilo tako, da bi jih učenec lahko opravil v posameznem ocenjevalnem obdobju. 

Šolske obveznosti bi se prilagodile trem skupinam učencev. V prvo skupino sodijo učenci, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, in so osvojili 1. do 3. mesto na referenčnih državnih oziroma nacionalnih tekmovanjih oziroma mednarodnih tekmovanjih oziroma učencem, ki dosežejo vrhunski dosežek mednarodne vrednosti s področja glasbenega in plesnega izobraževanja.

V drugo skupino spadajo učenci, ki so osvojili 1. do 3. mesto na referenčnih državnih oziroma nacionalnih tekmovanjih oziroma mednarodnih tekmovanjih oziroma učenci, ki dosežejo vrhunski umetniški dosežek mednarodne vrednosti s področja umetnosti, na katerem delujejo.

V zadnji skupini so učenci 7., 8. in 9. razreda, ki imajo v skladu s predpisi s področja športa status športnika in so osvojili 1. do 3. mesto na državnem prvenstvu v individualnih športnih panogah oziroma so državni prvaki v kolektivnih športnih panogah.

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 2
  • h4ck3r 09:04 30.november 2023.

    No ena izmed redkih pozitivnih sprememb, ki jih je ta vlada do sedaj pripravila...potrebno je vrniti šolstvo spet nazaj v prave tire, saj je trenutno samo avtocesta v katatrofalno stanje. Pogrešam edino še predlog za omejitev izdanih raznoraznih potrdil za ...prikaži več prilagoditve pri pouku in preverjanju znanja, ker teh je absolutno preveč in so samo potuha s strani nesposobnih staršev za razvajene otroke. Dodatje še to in imate večinsko podporo pri spremembah.

  • Luksi 08:52 30.november 2023.

    Z izjemo šolanja na domu same neumnosti.