Slovenija
184 ogledov

Za svoj najljubši projekt le še en mesec

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT Črt Slavec
Cilj so uspešni projekti, ki Sloveniji prinašajo dodano vrednost. Sodelujete lahko tudi vi in glasujete za najljubšega.

Slovenija je zaključila programsko obdobje 2007–2013 kot ena najuspešnejših držav članic EU,” sporočajo iz Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Skupaj so uresničili več kot 5.700 projektov, ki so Sloveniji prinesli mnoge uspešne zgodbe, številnim ljudem pa lepšo prihodnost. Evropski socialni sklad je v zadnjih desetih letih pomagal skoraj 760.000 ljudem v Sloveniji na področju zaposlovanja, izobraževanja, prijazne javne uprave in na drugih področjih.

Iskanje in podpora uspešnih projektov, ki Sloveniji prinašajo dodano vrednost, so njihov ključni cilj tudi pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Podrobni opisi novih projektov so zdaj na voljo na strani eu-skladi.si, kjer lahko do 8. maja glasujete tudi vi. Glasujete lahko vsak dan za en projekt v regiji. Med vsemi, ki boste glasovali in pustili svoj elektronski naslov, pa bodo izžrebali 20 nagrajencev.

Glasujete lahko na strani eu-skladi.si.

Na dan Evrope, 9. maja, bodo razglasili regijske zmagovalce z največ glasovi, vsi pa se bodo predstavili na dnevu odprtih vrat EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, 9. in 10. junija.

 V Pomurski statistični regiji lahko glasujete za tri zanimive projekte

Namen projekta “Usposabljanje na delovnem mestu 2015” je vključevanje brezposelnih oseb, ki so na trgu dela prepoznane kot najbolj ranljive, v usposabljanja pri delodajalcih na konkretnih delovnih mestih. 

Z različnimi aktivnostmi, kot so delavnice s področja kulture, medijev, radia, televizije, digitalnih umetnosti, filma, literature in založništva, si v okviru projekta “Ustvarjam za zagon, kulturnik!” prizadevajo razvijati ustvarjalnost in izobraziti pripadnike hrvaške in madžarske manjšine v Sloveniji  o medijih in avdiovizualni umetnosti ter s tem prispevati k boljši predstavitvi njihove kulture.

Projekt Zaposli.me je v prvi vrsti usmerjen v ponovno delovno integracijo brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let ali so stare 30 ali več let ter dolgotrajno brezposelne ali z izobrazbo pod ISCED 3. 

Za Podravsko statistično regijo je prispelo 6 predlogov.

V okviru projekta “Model M Slovenija: karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade” se ustvarja Model M Slovenija skupnost, kjer se mladi povezujejo s podjetniki, nevladnimi organizacijami, regijskimi podpornimi ustanovami ter drugimi in razvijajo lastne karierne in poslovne načrte.

Namen projekta “Zvitorepec” je vzpostavitev medgeneracijskega multikulturno-produkcijskega središča v Mariboru in/ali v Pomurju, ki invalidom, enako kot drugim, omogoča vključevanje v socialno-kulturno okolje.  

S “Celostno prometno strategijo Mestne občine Ptuj” je občina opisala učinkovito zaporedje ukrepov na področju peš hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in mirujočega prometa.  

V okviru projekta “Brod na Muri” so obnovili brod na Muri, postavili spletne kamere in trijezične informacijske table tako na slovenski kot tudi na avstrijski strani.

Romska gostilna v okviru projekta “Romska restavracija – Romani kafenava” pa je edinstven projekt, ki vzpostavlja vzorčni primer prve romske gostilne v Mariboru, Sloveniji in EU.  

S projektom “Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja” stičišče zagotavlja strokovno pomoč v obliki usposabljanj, svetovanj ter mentorstva za krepitev organizacij, zaposlenih in članov. 

V Koroški statistični regiji imamo tri edinstvene projekte 

V okviru “Vzpostavitve čezmejnega geoparka med Peco in Košuto” so na območju Karavank med Peco in Košuto, na meji med Slovenijo in Avstrijo, spoznali priložnost za trajnostni razvoj in obstoječo geo turistično ponudbo dopolnili z novimi vsebinami in novo infrastrukturo.

Namen projekta “Tekstilnica” je osveščanje javnosti o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih odpadkov, vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja in predelave rabljenega tekstila.

V okviru projekta “Ravne – mesto forma vive” so izvedli simpozij, obnovili skulpture in uredili njihovo okolico, postavili informacijske table, izdali katalog in zloženke, izdelali celostno grafično podobo ter natisnili promocijski material. Načrtujejo tudi nadaljnji razvoj in trženje Forme vive kot turističnega produkta.

V Savinjski statistični regiji niso pozabili na mlade

“Celjski mladinski center” mladim omogoča organizacijsko, finančno,  tehnično in infrastrukturno ter kadrovsko pomoč pri izvedbi njihovih projektov. Pomaga jim tudi pri vključevanju v domače in mednarodne projekte.

Namen projekta “Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga” je bil predvsem ta, da večkulturne družbe postajajo medkulturne družbe, kar pomeni, da se med različnimi kulturnimi, etničnimi in drugimi skupinami, ki živijo skupaj, vzpostavlja odprta interakcija, izmenjava in vsestransko priznavanje, spoštovanje vrednot in življenjskih slogov.

S projektom “Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011” je bilo spodbujeno izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.

V okviru projekta “Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini” so zgradili tri čistilne naprave za pitno vodo, 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in daljinski nadzor s hidravlično analizo ter zasnovo za daljinsko odčitavanje števcev.

V Posavski statistični regiji lahko izbiramo med tremi projekti 

Osrednje poslanstvo “Posavske štipendijske sheme” je bilo spodbujanje podjetij v regiji k štipendiranju mladih in načrtovanju razvoja kadrov, posledično pa podjetjem omogočiti dostop do izobraženih kadrov. 

Predmet skupine projektov “Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja” je hidravlična izboljšava in nadgradnja vodovodnih sistemov v občinah Brežice, Kostanjevica na Krki in Krško, ki oskrbujejo več kot 10.000 prebivalcev.

Projekt “Sanacija okolice gradu Sevnica” je zajemal ureditev grajskega parka in okolice gradu, rekonstrukcijo oskrbnikove hiše v grajskem parku in sanacijo brežine na področju gradu Sevnica. 

Statistična regija jugovzhodna Slovenija zajema sedem projektov

Namen projekta “MILA.VERT” je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij z namenom zniževanja stopnje njihovega zapiranja v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oziroma tujih trgih. 

S čezmejnim sodelovanjem v okviru projekta “Življenje brez meja” so oživili travniške sadovnjake s starimi sortami jabolk.

Projekt “Mestna muzejska zbirka Črnomelj” je v degradiranem mestnem jedru starodavnega Črnomlja omogočil obnovo stavbe iz leta 1847, kjer je bil rojen pesnik in pisatelj Miran Jarc.

Študenti in profesorji Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto so pripravili projekt “Izračun hranilne vrednosti”, ki zajema izračunavanje podatkov za zakonsko zahtevane parametre, izdelavo prototipa v programu Excel ter popolnoma funkcionalno spletno aplikacijo kot končni produkt. 

V okviru projekta “Obnova spominske hiše Otona Župančiča” so povsem prenovili in uredili Župančičevo spominsko hišo in njeno neposredno okolje.

Zaradi nove čistilne naprave za 55.000 populacijskih enot in izboljšanega kanalizacijskega sistema je Krka čistejša reka. Gre za projekt “Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke”

Cilj projekta “Hiša žive dediščine” je bil vzpostaviti objekt, ki bo hkrati hiša žive dediščine, prostor za kulturno udejstvovanje in izobraževanje, prostor za medgeneracijsko druženje in udejstvovanje lokalnih društev. 

Z največ projekti se pričakovano ponaša Osrednjeslovenska statistična regija

Namen programa “Neformalno izobraževanje in usposabljanje” je z dvigom usposobljenosti in pridobitvijo neformalnih veščin povečati zaposljivost brezposelnih oseb, in sicer starejših od 50 let, oseb starih 30 ali več let, ki so dolgotrajno brezposelne in z nižjo izobrazbo.

V “Planu B za Slovenijo” so združene nevladne organizacije, ki trajnostni razvoj razumejo kot razvoj, ki bo zadovoljil trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. 

Projekt “Vključujemo in aktiviramo!” je namenjen zapornikom v fazi odpusta, osebam, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog, osebam s težavami v duševnem zdravju in osebam z motnjami v duševnem razvoju, izvaja pa se v številnih institucijah po vsej Sloveniji.  

Projekt “Prenova sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja” zajema 9 aktivnosti, med njimi prenovo sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja (OPSI), ki že deluje, E – Inšpekcijo za večjo učinkovitost, transparentnost in povezanost dela inšpekcijskih organov, optimiziran in uporabnikom prilagojen obstoječi sistem elektronskega javnega naročanja in številne druge, ki bodo dolgoročno vplivale na učinkovitost, uspešnost in kakovost javne uprave ter širšega družbenega in poslovnega okolja Slovenije.

Ljubljanski “regijski center za ravnanje z odpadki” je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi, delovati je začel konec leta 2015 in skrbi za odpadke tretjine Slovenije. 

“Kompetenčni center za design management”, ki je kot pilotni projekt uvajal design management v slovenska podjetja s ciljem povečati konkurenčnost in dodano vrednost, je bil uvrščen na prvo mesto med nagrajenci »Design Value Award«.

Namen programa “Prvi izziv” je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3 mesece vodene v evidenci brezposelnih oseb, kar jim omogoča integracijo v delovno okolje ter izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Cilj projekta MACC je bila vzpostavitev čezmejnega centra za usklajevanje tehničnih in znanstvenih strokovnih znanj na področju sodobne in MODERNE umetnosti, ki bo deloval kot podpora gospodarskim družbam in ustanovam pri raziskovalnih dejavnostih, izdelavi materialov in restavriranju. 

Namen projekta “Inkubator 4.0” je pomagati mladim aktivnim iskalcem zaposlitve med 15 in 29 letom pri vključevanju na trg dela.

Sodobni olimpijski in nacionalni “Gimnastični center Ljubljana” je prvenstveno zgrajen za razvoj gimnastičnih športnih panog, z zagotavljanjem vrhunskih pogojev za treninge in možnostjo organiziranja tekmovanj na najvišjem mednarodnem in nacionalnem nivoju.

V okviru projekta “Oživitev bregov Save – rekreacijski in izobraževalni center Sava” so uredili degradirano in neurejeno območje ob reki Savi v Tomačevem in povezali športne in rekreacijske centre ob Savi v MOL.

Mestna občina Ljubljana je s pomočjo Kohezijskega sklada v letih 2013–2015 energetsko sanirala 17 vrtcev in 2 osnovni šoli, med njimi tudi enoto Kekec. Gre za projekt Celovita energetska sanacija vrtca Jarše – enota Kekec.

Poleg gradnje kanalizacije obsega projekt tudi gradnjo 21 črpališč in nadgradnjo centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik.  Po zaključku projekta “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik” bo na območju vključenih občin dosežena najmanj 95 % priključitev na enoten kanalizacijski sistem. 

Projekt “Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik” zajema dva samostojna vodooskrbna sistema, ki vsak zase predstavljata enoten sistem oskrbe s pitno vodo. Gre za sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča in vodohrani. 

V okviru projekta “Projekt stop birokraciji” je bila izvedena evalvacija 146 ukrepov z vidika zmanjševanja zakonodajnih bremen za poslovne subjekte, državljane in javni sektor, pri čemer višina prihrankov znaša 365 milijonov evrov, kar pomeni 25 % realni prihranek na letni ravni od skupno ugotovljenih zakonodajnih bremen. 

Devet projektov iz Gorenjske statistične regije vas bo naudušilo

Poleg obvoznice je bilo v okviru projekta “Obvoznica Gorenja vas” zgrajenih okoli 630 metrov podpornih in protipoplavnih zidov, avtobusno postajališče, protihrupna zaščita in prepusti za prehod dvoživk, saj je trasa obvoznice na območju, ki je varovano z naravovarstvenim statusom, kjer domuje več vrst zavarovanih dvoživk.

Osrednji cilj projekta “Ureditev porečja Sore, odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore”je bila dolgoročna ureditev stanja v porečju Sore z zanesljivo oskrbo gospodinjstev s kakovostno pitno vodo ter zaščita okolja, predvsem podtalnice in vodotokov.

V Železnikih so se v okviru projekta “Trgi starega mestnega jedra Železniki”  lotili oživljanja osrednjih trgov starega mestnega jedra, in sicer trg pred plavžem in Plac pred cerkvijo sv. Antona, s katerimi so dali mestu nov zagon. 

Inovativnost projekta “DEMOCHANGE” je v tem, da je to prvi mednarodni projekt, ki obravnava pretekle, trenutne in prihajajoče demografske spremembe v alpskem prostoru in to celostno, pri tem pa se osredotoča na specifike posameznih držav in regij ter območij znotraj njih. 

Projekt “Tri kubika kulture” predstavlja inovativen kulturno-integracijski izobraževalni proces, katerega glavni cilji so spodbujanje enakih možnosti, razvoj manjšinskih kulturnih vsebin in strpne državljanske družbe. 

V okviru projekta “DUO KUNSTHANDWERK” so izdelali podatkovno bazo rokodelskih dejavnosti, rokodelcev in izdelkov, odprli mrežne čezmejne informacijske centre za domačo in umetnostno obrt v Rogatcu, Škofji Loki, Slovenj Gradcu in Celovcu, izdali priročnik s standardiziranimi programi tradicionalnih rokodelskih znanj, katalog rokodelskih izdelkov ter etnološki dokumentarni film o rokodelski kulturni dediščini.

Izvedba projekta “Sofinanciranje izgradnje socialno varstvenega zavoda Taber” je zagotovila možnost izvajanja celovite in visoko kakovostne socialne oskrbe ter zdravstvene nege za 150 oskrbovancev. 

Eden od poglavitnih ciljev projekta “CULTH: EX CAR-GOR” je bilo širiti zavedanje o pomenu dediščine med njenimi lastniki in pri javnosti nasploh ter ustvariti čezmejno mrežo strokovnjakov s področja nepremične kulturne dediščine, ki bi se ohranila tudi po izteku projekta kot vozlišče znanja, idej in informacij. 

Cilj projekta “Razkrite roke” je priprava kolekcije tekstilnih izdelkov namenjenih trženju in spletni prodaji, izdelava in zagon prodajne spletne strani ter so-ustvarjanje predstavitvenega videa z namenom nastopa in promocije na platformi množičnega financiranja.

Primorsko-notranjska statistična regija ima štiri zanimive projekte

“PESCA” je kratica projekta izobraževanja na področju prehrane, s katerim so spodbujali potrošnjo lokalnih in tradicionalnih slovenskih ter italijanskih izdelkov v šolskih menzah. Projekt “P.E.S.C.A. - projekt o vzgoji za zdravo prehrano” je izpeljal izobraževanje in poglabljanje znanja tako za študente, starše, učitelje kot tudi uslužbence v menzah. Med drugim želi tudi poskusno vključili v ponudbo šolskih menz tipične izdelke in jedi. 

BOREO je inovativen in vključujoč prostor oz. organizacija, ki omogoča vsem deležnikom in posameznikom dejavno udeležbo v razvoju družbe. Kot podporna mreža združuje predvsem nevladne organizacije iz regije, intenzivno dela na povezovanju v trajna lokalna in čezsektroska partnerstva. 

Projekt “MUSEUMCULTOUR” je vzpostavil nove in obogatil obstoječe muzejske razstave in zbirke ter promocijo muzejske kulturne dediščine širši javnosti. Pri tem je bil usmerjen v sodobne in inovativne muzejske pristope, ki slonijo na interaktivnih predstavitvah in interpretaciji muzejske dediščine.

Z naložbo je Park vojaške zgodovine dobil povsem druge dimenzije in tudi pomen. V okviru projekta “Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine” je bil zgrajen nov paviljon, ki je z 2.000 m2 razstavnih površin podvojil dosedanje razstavne kapacitete Parka. 

Goriška statistična regija ima/predstavlja veliko čezmejnih projektov 

Projekt “Farmeat” je omogočil širitev sonaravnih oblik živinoreje, tudi z biološkimi pristopi, ki omogočajo pridobivanje mesa višje kakovostne stopnje v primerjavi z mesom, ki ga dobivamo z običajno živinorejsko tehniko. 

Projekt “Zbor zbirk kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom” je ovrednotil krajevne zbirke kulturne dediščine v obmejnem prostoru med Alpami in Krasom na slovenski in italijanski strani. Večinoma neznana, izredno zanimiva kulturna dediščina, je bila v sodelovanju zbiralcev, domačinov in strokovnjakov predstavljena širši javnosti. 

V sklopu Strateškega projekta za trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo KRAS – CARSO projekta je urejena dostopna pot in razgledna točka na Cerju, kjer stoji Pomnik braniteljem slovenske zemlje. Gre za projekt pod imenom “Urejen dostop in razgledna točka na Cerju”

Temelj  prenove pri projektu “Celovita okoljska prenova Vipavskega križa” se skriva pod površjem, kjer je nameščena obnovljena komunalna infrastruktura. Popolnoma na novo je zgrajena fekalna kanalizacija s priključkom do vsake hiše. 

Občina Ajdovščina skupaj z 19 partnerji iz 8 držav jadranske regije v okviru projekta “Holistic” rešuje problematiko požarov v naravi in skrbi za boljšo ozaveščenost državljanov o pomembnosti požarne preventive. 

V okviru projekta “Rekonstrukcije glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin” je bila rekonstruirana cesta v skupni dolžini 3.996 m, poleg tega so bili izvedeni še premostitveni objekti, oporni zidovi, avtobusna postajališča in urejene brežine. 

Obalno-kraška statistična regija ima kar evet zanimivih projektov

Projekt “ADD – dvig ravni aktivnega državljanstva in krepitev socialnih kompetenc mladih v obalnih občinah”, ki poteka pod geslom DODAJ nekaj smiselnega, je usmerjen v opolnomočenje mladih in dvig kakovosti programov na področju aktivnega državljanstva mladih v regiji.

Namen projekta “UP IN SVET” je pospešiti internacionalizacijo Univerze na Primorskem, zlasti z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces. 

S projektom “Pospeševanje podjetništva na podeželju v turizmu – HINT-LAB” so pospešili čezmejni razvoj sodelovanja med MSP‐ji in izobraževalnimi, raziskovalnimi ter razvojnimi organizacijami in s tem izboljšali poslovno inovativnost in tehnologijo.

S projektom “AGROTUR” so izboljšali kakovost terana že pri pridelavi in zmanjšali obremenjnenost kraškega okolja s pesticidi in težkimi kovinami. 

S programi promocije, edukacije in praktičnih programov vadbe “PANGeA” so želeli pobudniki projekta izboljšati kakovost bivanja starejših. Vadbeni programi za starejše osebe in ukrepi za zdravo prehrano namreč prispevajo k boljšemu splošnemu zdravstvenemu stanju in zmanjšanju dovzetnosti za nastanek akutnih poškodb in kroničnih obolenj.

Projekt “ADRIHEALTHMOB” odgovarja na prepoznane potrebe po okrepitvi in integraciji infrastrukturne mreže. Poudarek je na dostopnosti zdravstvenih storitev in storitev zdravstvene oskrbe. 

“Mediadom Pyrhani” je multimedijski muzej in kulturno središče Pirana, ki spodbuja in gosti vse oblike človekove ustvarjalnosti. Omogoča učinkovito in prijazno povezovanje mesta s kulturo in ustanovami, ki se ukvarjajo z dediščino, gostje pa se lahko prek medijske razstavne poti odpravijo tudi na potepanje po Piranu iz preteklih stoletij.

Namen projekta “Kulturni inkubator pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Obalno-Kraški regiji” je bil dvig zaposljivosti ciljne skupine na področju kulture. V njegovem okviru so izvedli številne aktivnosti, usmerjene v ohranjanje kulturne identitete pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ in povečevanje njihove socialne vključenosti v slovensko družbo. 

Namen projekta “INTER-KUL-TUR-ISTRA” je krepitev zaposljivosti pripadnikov narodnih skupnosti in priseljencev na področju ovrednotenja multietnične kulturne dediščine ter povečanje njihove socialne vključenosti z dvigom zavesti o heterogenem izvoru kulturne identitete prostora. 

Zasavska regija se predstavlja z enim projektom

Samo v Steklarni Hrastnik, kjer se je v usposabljanje vključilo 456 ljudi, se je uspešnost proizvodnje v programu namizno steklo in v Specialu povečala za pet odstotkov. Gre za projekt pod imenom “Kompetenčni center za razvoj kadrov KOC steklar"