Uporabno
872 ogledov

Ohranjanje naravne biotske raznovrstnosti in varstvo narave sta integralni del gospodarjenja z gozdovi

Gozd Profimedia
V Republiki Sloveniji je 9.508 ha gozdov razglašenih za gozdne rezervate, kjer so gozdovi prepuščeni naravnemu razvoju.

Stopnja ohranjenosti biotske raznovrstnosti v Sloveniji je visoka

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji povezuje gospodarsko dejavnost in ohranjanje narave. Ohranjenost in pestrost slovenskih gozdov sta zelo veliki, na kar med drugim kažejo tudi močne populacije sicer v Evropi ogroženih vrst in velik delež območij Natura 2000.

 

Naravovarstvene vsebine predstavljajo pomemben del gozdnogospodarskih načrtov.

Slovenija je pri upravljanju območij Natura 2000 razvila specifičen sistem, ki temelji na vključevanju naravovarstvenih smernic v vse sektorske načrte. Metodologija za upravljanje območij Natura 2000 z gozdnogospodarskimi načrti je bila razvita leta 2008. Gozdnogospodarski načrti so danes pomembno orodje za zagotavljanje varstva narave nasploh in še posebej na območjih Natura 2000.

 

Gozdni rezervati so rezervoar biotske pestrosti in učilnica za sonaravno gospodarjenje z gozdovi.

V Republiki Sloveniji je 9.508 ha gozdov razglašenih za gozdne rezervate, kjer so gozdovi prepuščeni naravnemu razvoju. Gozdni rezervati prispevajo k povečanju biotske raznovrstnosti v gozdovih ter omogočajo študij naravnega razvoja gozdov. Spoznanja o zakonitostih razvoja gozdov brez vpliva človeka prenašamo v gospodarski gozd.

Gozdni bonton, skrbno z gozdom | Avtor: Ministerstvo za kmetijstvo Ministerstvo za kmetijstvo