Uporabno
985 ogledov

Številni kazalniki potrjujejo izboljšanje stanja gozdov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Stanje slovenskih gozdov je vedno boljše, povečujeta se lesna zaloga in prirastek.

Logoti | Avtor:
V gozdovih se povečujeta lesna zaloga in prirastek

Trenutno stanje naših gozdov je plod tradicije skrbnega in načrtnega gospodarjenja z njimi v zadnjih 70 letih. Povprečna lesna zaloga se je v obdobju od leta 1947 do 2020. leta povečala s 137 m3/ha na 304 m3/ha, letni prirastek gozdnih sestojev pa s 3,25 m3/ha (1947) na 7,48 m3/ ha (2020). V Sloveniji je približno 1,2 milijona ha gozda, njegov delež pa znaša 58 %. Leta 1875 je bilo z gozdom pokritega le 36,4 % slovenskega ozemlja.

 

Ohranjena je sposobnost samodejne, naravne obnove gozdov

Zaradi ohranjenih naravnih mehanizmov obnove se slovenski gozd na 95 % gozdnih površin, potrebnih obnove, obnovi po naravni poti. Le 5 % površin je potrebno obnoviti s sadnjo sadik gozdnega drevja. Naravne ujme sicer povečujejo potrebe po obnovi in negi gozdov oziroma po gozdnogojitvenih in varstvenih delih v gozdovih, vendar gozdovi zaenkrat še uspevajo kljubovati podnebnim spremembam.

 

Gozdovi so bogat vir surovine za gozdno-lesno verigo

Možni posek lesa v slovenskih gozdovih, ki je določen z gozdnogospodarskimi načrti, se je v zadnjih 25 letih več kot podvojil, in sicer s 3,1 milijona m3 (1994) na 7,1 milijona m3 (2020). Realizacija poseka lesa v gozdovih je manjša od načrtovanega, se pa je realiziran letni posek lesa v zadnjih letih, -predvsem zaradi posledic naravnih ujm, približal načrtovani količini možnega poseka in je znašal med 5 in 6 milijoni m3 lesa. V letu 2020 se je z 4,2 milijoni m3 spet nekoliko zmanjšal.