Uporabno
1694 ogledov

Številni kazalniki potrjujejo izboljšanje stanja gozdov

Gozd Profimedia
Ali veste, v kakšnem stanju so slovenski gozdovi?

[video: 10705 / ]

Ohranjena je sposobnost samodejne, naravne obnove gozdov. 

Zaradi ohranjenih naravnih mehanizmov obnove se slovenski gozd na 95 % gozdnih površin, potrebnih obnove, obnovi po naravni poti. Le 5 % površin je potrebno obnoviti s sadnjo sadik gozdnega drevja. Naravne ujme sicer povečujejo potrebe po obnovi in negi gozdov oz. po  gozdnogojitvenih in varstvenih delih v gozdovih, vendar gozdovi zaenkrat še uspevajo kljubovati podnebnim spremembam.  

 

Povečujeta se lesna zaloga in prirastek v gozdovih. 

V slovenskih gozdovih se je povprečna lesna zaloga v obdobju od 1947 do 2020 povečala s 137 m3/ha na 304 m3/ha, letni prirastek gozdnih sestojev pa s 3,25 m3/ha (1947) na 7,48 m3/ ha (2020). V Sloveniji je 1.176.069 ha gozda, njegov delež pa znaša 58 %. Leta 1875 je bilo z gozdom pokritega le 36,4 % slovenskega ozemlja. 

 

Gozdovi so bogat vir surovine za gozdno-lesno verigo. 

Možni posek lesa v slovenskih gozdovih, ki je določen z gozdnogospodarskimi načrti, se je v zadnjih 25 letih več kot podvojil, in sicer s 3,1 milijona m3 (1994) na 7,1 milijona m3 (2020). Realizacija poseka lesa v gozdovih je manjša od načrtovanega, se je pa realiziran letni posek lesa v zadnjih letih (predvsem zaradi posledic naravnih ujm v gozdovih) približal načrtovani količini možnega poseka in  je znašal  5 in 6 milijoni m3 lesa, v letu 2020 pa se je z 4,2 milijoni m3 spet nekoliko zmanjšal. 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano