Pod streho > Gradimo & obnavljamo
23958 ogledov

Kakšne so obveznosti graditelja in kolikšne so globe za kršitve?

gradnja hiše Profimedia
Pregledali smo bistvene obveznosti, ki jih novi gradbeni zakon nalaga investitorjem, in kolikšne globe predpisuje za kršitve teh obveznosti.

Obveznosti investitorja pri gradnji so enake, ne glede na njegov status, torej ali je ta pravna oseba, samostojni podjetnik ali gre za posameznika, ki gradi hišo. Se pa obveznosti investitorja razlikujejo glede na to, ali gradijo zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni ali enostavni objekt. Glede na zahtevnost objekta in status investitorja pa se razlikujejo tudi globe. 

Bistvene obveznosti, za kršitev katerih zakon predpisuje tudi globe, smo pogledali skozi prizmo gradnje manj zahtevnih objektov, kamor spadajo enostanovanjske hiše, nezahtevnih in enostavnih objektov ter manjše rekonstrukcije.

Globe za kršitve so za investitorje predvidene v 15 točkah.

1. Objekt ni zgrajen ali se gradi v nasprotju z gradbenim dovoljenjem. To pa je nujno za vse manj zahtevne in nezahtevne objekte, za rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in odstranitev objekta, če je ta od sosednje stavbe oddaljen manj kot eno meter.

2. Objekt se gradi ali zgradi objekt brez pravnomočnega oziroma dokončnega gradbenega dovoljenja. Zadnje pomeni, da gradbeno dovoljenje še ni pravnomočno, investitor pa lahko na lastno odgovornost prijavi začetek gradnje objekta in začne gradnjo po dokončnosti gradbenega dovoljenja, če ne gre za objekt z vplivi na okolje ali gre za objekt, ki ne potrebuje presoje sprejemljivosti po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.

3. Je objekt, za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje, zgrajen ali se gradi v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi. Gre za gradnjo enostavnih objektov in manjšo rekonstrukcijo, kji sta dovoljeni brez gradbenega dovoljenja.  

4. Pred izvedbo manjše rekonstrukcije ne pridobi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva oziroma arhitekture ali po zaključku gradnje od njega ne pridobi pisne potrditve. Manjša rekonstrukcija se izvaja na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, prizidavo zunanjega stopnišča ali dvigala pa tudi na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega arhitekta, s katerim se predvidi rešitev, ki gradbenotehnične lastnosti objekta izboljša ali vsaj ne poslabšuje. Pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva po izvedeni manjši rekonstrukciji ustreznost izvedenih del pisno potrdi. 

5. Uporablja ali dopusti uporabo objekta brez uporabnega dovoljenja ali v nasprotju z gradbenim oziroma uporabnim dovoljenjem. Za začetek uporabe objekta, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, je treba imeti uporabno dovoljenje, razen za nezahtevni objekt. Objekte je treba uporabljati v skladu z gradbenim in uporabnim dovoljenjem.

6. Ne dogovori izvajanja storitev v pisni obliki. Udeleženci pri graditvi objektov so investitor, projektant, nadzornik in izvajalec, dogovori o izvajanju storitev, ki jih investitor sklene z njimi pa, morajo biti sklenjeni v pisni obliki.

7. Ne imenuje vodilnega pogodbenika, kadar je to predpisano. Določiti mora vodilnega pogodbenika in z vsemi drugimi pogodbeniki urediti obveznosti do vodilnega pogodbenika, če sklene pogodbo za projektiranje ali nadzor z več pogodbeniki.

8. Ne imenuje nadzornika za gradnjo. To velja za gradnje, za katere je obvezno gradbeno dovoljenje. Enaka zahteva pa velja tudi za rekonstrukcijo, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in s katero se vzpostavi prejšnje stanje objekta. 
Nadzornik pa ni obvezen, ko gre za gradnjo nezahtevnega objekta, če jo izvaja izvajalec, ki ima kot gospodarski subjekt v poslovni register vpisano dejavnost gradbeništva, ima zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo.

Projektna dokumentacija Gradbeni zakon Pod streho Tako po novem do uporabnega dovoljenja in legalizaciije

9. Ne zagotovi zakoličenja objekta. Pred prijavo začetka gradnje investitor zagotovi zakoličenje objekta, če gre za novogradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen prizidave. 

10. Ne prijavi začetka gradnje na predpisani način. Po pravnomočnosti oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja za zahtevni objekt in manj zahtevni objekt mora vsaj osem dni pred začetkom del prijaviti začetek gradnje z naslednjimi podatki in dokumentacijo: zakoličbeni zapisnik, kadar je ta zahtevan, projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, ki sta jo podpisala projektant in vodja projektiranja, pri čemer je njen sestavni del tudi njuna podpisana izjava, da so v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje v celoti izpolnjene zahteve. Te so podatki o nadzorniku ter ime in priimek in identifikacijska številka vodje nadzora, potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku. Prijava začetka del je obvezna tudi za nezahtevne in enostavne objekte. 

11. V primeru zamenjave vodje nadzora ne odredi, da se gradnja ustavi. Če se med gradnjo zamenja nadzornik ali vodja nadzora, mora investitor ustaviti gradnjo, dokler je ne prevzame novi nadzornik ali vodja nadzora. 

12. Gradbišče ni ograjeno in zavarovano na predpisani način. Investitor mora pred začetkom novogradnje, rekonstrukcije ali odstranitve zahtevnih in manj zahtevnih objektov zagotoviti, da se gradbišče ogradi in zavaruje v skladu z načrtom organizacije gradbišča Gradbišče mora biti ograjeno od začetka gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma dokončanja odstranitve objekta.
Če gradnja meji na javne površine, je treba vzdolž teh gradbišče ograditi in zavarovati v času izvajanja del tudi v primerih novogradnje nezahtevnih in enostavnih objektov, manjše rekonstrukcije, vzdrževanja zunanjosti objektov ali odstranitve zahtevnih ali manj zahtevnih objektov.

13. Gradbišče ni označeno z gradbiščno tablo. Z gradbiščno tablo mora biti označeno od začetka gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma dokončanja odstranitve objekta.

14. Ne poskrbi za dostopnost predpisane dokumentacije na gradbišču. Med gradnjo, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti in nezahtevnem objektu, morajo biti na gradbišču v papirni ali elektronski obliki dostopni: gradbeno dovoljenje, projektna dokumentacija za izvedbo gradnje za celoto, ali če se gradnja objekta izvaja v več etapah, za posamezne etape, gradbeni dnevnik, načrt organizacije gradbišča in načrt gospodarjenja z odpadki, kadar sta ta predpisana.

15. Ne dokonča ovoja stavbe v treh letih od izdaje uporabnega dovoljenja. Investitor enostanovanjske stavbe lahko poda zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, tudi če stavba nima izvedenega oziroma dokončanega ovoja, mora pa najpozneje v treh letih po izdaji uporabnega dovoljenja ovoj stavbe dokončati. 

Za kršitve navedenih obveznosti so za investitorje, fizične osebe predpisane naslednje globe: 

Z globo od 2000 do 4000 evrov se kaznuje posameznik, investitor manj zahtevnega objekta. Z globo od 500 do 2000 evrov se kaznuje posameznik, investitor nezahtevnega objekta. Z globo od 100 do 1.000 evrov se kaznuje posameznik, investitor enostavnega objekta. ki stori prekršek iz 3., 10. in 12. točke, ali če kot investitor manjše rekonstrukcije stori prekršek iz 4. točke.

Projekt gradnja Gradbeni zakon Pod streho To so bistvene spremembe, ki bodo vplivale na gradnjo
 
Komentarjev 9
 • Lynn_Smith 09:29 19.december 2021.

  Google je vsak teden plačal spletno delo od doma od 6000 do 10000 evrov. Od Googla sem prejel prvi mesec 27416 evrov plače. V prostem času delam 3 ure na dan. pojdite na to stran za več podrobnosti............ >>>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦

 • Avatar Arliskolla
  Arliskolla 00:22 19.december 2021.

  Dobrodošli v najboljši intimni klub - - Se︆︆ns︆︆to︆︆s︆︆.︆︆C︆︆o︆︆m

 • Albatroz 16:33 18.december 2021.

  Ta zakon sprejemajo lenobe ki nimajo nič svojega in se bojijo da bi morali kak sami narediti. Naj raje naredijo oslugo narodu in naredijo stvari enostavne in v lastniških pravicah.