Slovenija
430 ogledov

Konec ne pomeni nujno konca

Študij Profimedias
Rok za dokončanje študija po starem magistrskem ali doktorskem programu se izteka 30. septembra. Čeprav bi plačali šolnino, se mnogi ne morejo vpisati na želeni študijski program.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je večkrat opozorila, da je s starimi študijskimi programi res konec. "Po tem datumu dokončanje teh študijskih programov ne bo več mogoče in zakon ne predvideva nobenih izjem," so večkrat poudarili na njenem ministrstvu.

Mnogi, ki programa po starem študijskem programu ne bodo zaključili, se bodo vpisali v enega od novih programov. “V skladu s Statutom Univerze v Mariboru (UM) se študentu iz prehoda iz enega študijskega programa v drugega ali menjavi študijskega programa lahko priznajo opravljene študijske obveznosti,” pojasnjujejo na UM. Ob tem upoštevajo vsebino, obseg in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo po novem študijskem programu.

“Pri odločitvi o prehodu iz enega študijskega programa v drugega se študentu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati v novem programu,” so povedali. Dodajajo, da se lahko priznavajo tudi obveznosti, opravljene na drugih visokošolskih zavodih ali z neformalnim izobraževanjem. O priznavanju se odloča Komisija za študijske zadeve članice.

Veljavnost kreditnih točk ni vprašljiva

“Uveljavljanje na predhodnem študiju že pridobljenih kreditnih točk je možnost, ki jo ima vsak študent, ki se vpisuje na nov študijski program,” nam je povedala Mirella Baruca z Univerze na Primorskem. Pojasnjuje, da ni tu nobenega avtomatizma, ampak se vsaka vloga obravnava individualno glede na vpisan študijski program in seznam opravljenih izpitov.

slovenija 14.02.14, informativni dan, fakulteta, studij, studentje, student, stu | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek
“Veljavnost pridobljenih kreditnih točk na programih, ki jim 30. 9. 2016 poteče akreditacija, ni vprašljiva,” poudarja. Dodaja, da bo priznavanje že opravljenih obveznosti potekalo po predpisanih postopkih na podalgi vloge za priznavanje znanj in spretnosti. 

Konkretno s fakultet

“Magistrski in doktorski študenti, ki študija po starem programu ne bodo zaključili, imajo možnost vpisa na bolonjski doktorski študij 3. stopnje, bodisi v 1. letnik bodisi v 2. letnik po merilih za prehode, odvisno od tega, koliko in katere obveznosti iz starega programa jim bo mogoče priznati v novem program,” pojasnjujejo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dodajajo, da se bo šolnina za študij na tretji stopnji študentom zmanjšala glede na morebitne priznane obveznosti.

Na Ekonomski poslovni fakulteti Maribor pravijo, da se lahko študenti iz starih magistrskih in doktorskih programov vpišejo na študijski program tretje stopnje Ekonomske in poslovne vede, ali v drugi letnik na študijski program druge stopnje Ekonomske in poslovne vede. O priznanih izpitih bo na prošnjo študenta, glede na mnenje nosilca predmeta, odločala pristojna komisija.

Na ljubljanski Fakulteti za družbene vede pojasnjujejo, da bodo vsi postopki in roki prehodov vsakoletno določeni z Razpisom za vpis.

Beležijo porast doktorskih kandidatov

Mnogo študentov, ki letos ne bo zaključilo magistrskega ali doktorskega študija po starem programu, se je že obrnilo tudi na zasebni visokošolski zavod Alma Mater Europea, ki ponuja študij na bolonjskih doktorskih programih Socialna gerontologija, Strateški komunikacijski management in Humanistična znanost, v postopku akreditacije je doktorski študij Projektni management.

Njihov upravni odbor je namreč sprejel sklep, da to leto izjemoma omogoči brezplačno priznavanje izpitov in drugih opravljenih obveznosti z drugih fakultet, kjer so študirali po starih magistrskih in študijskih programih. V zadnjem času beležijo porast tistih doktorskih kandidatov, ki želijo nadaljevati študij na interdisciplinarnih doktorskih programih in si želijo mentorski individualni pristop. “Letos so na MIZŠ obljubili sofinanciranje po doktorski shemi tudi za zasebne visokošolske zavode, kar pomeni, da bi se za sofinanciranje lahko prijavili tudi vsi doktorksi kandidati Alma Mater," še dodajajo.

Dali pobudo na ministrstvo

Stroški za tiste, ki se bodo prepisali na bolonjske študijske programe, bodo odvisni od vsakega posameznika, njegovih manjkajočih študijskih obveznosti za končanje programa, načina študija, šolnine … “Posamezniki, ki jim starih študijskih programov ne bo uspelo zaključiti, bodo imeli možnost zaključka študija po bolonjskih študijskih programih na podlagi vpisa v začetni ali višji letnik ter priznavanja opravljenih obveznosti,” pojasnjujejo na UM.

Slovenija, mladostniki, mladi, dijaki, studenti, mladina. | Avtor: Saša Despot Saša Despot
Opozarjajo, da bodo imeli težave kandidati, ki so že izkoristili vse možnosti brezplačnega študija v RS in svojega študija v skladu z veljavno zakonodajo ne bodo uspeli zaključiti, če se izredni študij ne bo izvajal. “Navedeni kandidati kljub temu, da bi bili številni pripravljeni plačati šolnino za dokončanje študija oziroma za drug študij, trenutno nimajo možnosti vpisa na izbran študijski program,” pravijo. Izredni študij na prvi ali drugi stopnji študija namreč pogosto ni razpisan, ker zanj ni dovolj interesa, pravice do vpisa na redni študij pa nimajo več.

“Zato smo dali pobudo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in sport, da se spremeni ZVIS na ta način, da se študenti, ki so že izkoristili možnost brezplačnega študija, v 2. ali v 3. prijavnem roku lahko vpišejo na prosta razpisna mesta za vpis na redni študij,” pojasnjujejo na UM. Tako bi v primeru, da so sprejeti, za študij plačali šolnino v višini, kot jo visokošolski zavod določi za državljane RS za izredni študij in za tujce, ki v RS plačujejo šolnino. Kjer bi bila omejitev vpisa bi imeli prednost kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za brezplačen študij.  

Pričakujejo še veliko zagovorov

Na Fakulteto za management (FM) Univerze na Primorskem je bilo maja na predbolonjskem magistrskem študijskem programu skupno vpisanih še 330 študentov, na starem doktorskem programu pa 15. Na Fakulteti za humanistične študije (FHŠ) so imeli maja skupno še 36 absolventov po starem magistrskem programu in 23 absolvenov po starih doktorskih programih. Sporočili so nam le število tistih, ki so prišli do absolventa, saj je veliko takih, ki so se na študij vpisali in niso študirali.

Na mariborski Ekonomski poslovni fakulteti imajo 249 študentov starega magistrskega programa, ki so do 30. aprila oddali magistrsko delo. Sedem študentov pa je do konca januarja oddalo doktorsko disertacijo. Na ljubljanski Filozofski fakulteti po starih magistrskih oziroma specialističnih programih pričakujejo še okoli sto zagovorov. "Na starih doktorskih programih pričakujemo še okrog sto zagovorov," še dodajajo.

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je za dokončanje znanstvenega magisterija v študijskem letu 2015/16 odobrenih 368 prošenj, od tega jih je svojo nalogo do konca aprila zagovarjalo 14 študentov. Na doktorskem študiju je trinajst doktorskih študentov, ki imajo še možnost zaključiti svoj študij do zakonskega roka. 

Čeprav je ministrstvo obljubljalo, da bo brezplačen tudi bolonjski magisterij, n | Avtor: Žurnal24 main Žurnal24 main

 

Ni enotnega odgovora

"Študent, ki se vpiše v bolonjski magistrski študijski program in ima že pridobljeno enako raven izobrazbe, plača šolnino skladno s cenikom," nam pojasnjujejo na FM. Doktorski program pa se po njihovih besedah izvaja kot izredni študij, zato plača študent šolnino po veljavnem ceniku. "Cena je odvisna od tega, na kateri študij se bodo vpisali, zato ni enoznačnega odgovora," pravijo Univerzi na primorskem.  Letnik študija na doktorskih programih tretje stopnje na FHŠ je denimo po ceniku 2.850 evrov.

"Šolnina za študijski program 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede v študijskem letu 2015/16 znaša 2.350 evrov na letnik, za študijske programe 3. stopnje Ekonomske in poslovne vede pa 3.860 evrov," pravijo na Ekonomski poslovni fakulteti, kjer bodo nove cenike predvidoma potrdili do konca junija.