Slovenija
648 ogledov

Ukinitev registrskih računov: Sitnosti in stroški za 260 tisoč fizičnih oseb

slovenija 11.01.11 denar, placevanje z gotovino, euro, denarnica, foto: nik rova Nik Rovan
Več deset tisoč malim delničarjem se ne bo splačalo delnic prodati niti podariti.

Poslanci so lani oktobra sprejeli zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki ukinja registrske račune pri KDD. V praksi to pomeni, da bo moral vsak izmed 260 tisoč delničarjev, ki še ima delnice na brezplačnem računu pri KDD, te do konca leta prenesti na plačljiv trgovalni račun, ali pa se jim odpovedati.

Na ministrstvu za finance so ocenili, da ima 82 tisoč ljudi na registrskih računih manj kot 50 evrov vredne delnice. Ti bodo zaradi novih predpisov praktično razlaščeni, saj so stroški prodaje teh delnic lahko tudi več kot 40 evrov. 

Brez stroškov jih ni mogoče niti podariti

Brez stroškov teh delnic ni možno niti podariti. "Z vrednostnimi papirji na registrskem računu je mogoče razpolagati le, ko so preneseni na trgovalni račun. Do takrat namreč ni osebe, ki bi vodila račun in tako lahko izvršila naročilo imetnika za prenos tretji osebi kot darilo," so pojasnili na ministrstvu za finance. 

Na cenikih na kupe različnih tarif

Kdor bo želel odpreti trgovalni račun, mora računati s stroški za identifikacijo, evidentiranje podatkov, nadomestilo za vzdrževanje evidence o stranki in poslovnem razmerju, nadomestilom za vzdrževanje evidenc podatkov o stanju in transakcijah, takso za prenos vrednostnih papirjev z registrskega na trgovalni račun ter ležarino, če jih boste prodali, prištejte še stroške preknjižbe, nato pa tudi strošek zaprtja računa. So pa med posameznimi podjetji, ki opravljajo te storitve, velike razlike, mnoga odpiranja in zapiranja računa na primer ne zaračunavajo. Pri nadomestilih imajo nekatera podjetja posebno tarifo za "enkratno pogodbo", torej le za prenos in prodajo delnic ter hkratno zaprtje računa. 

Če hočete delnice prodati, glejte ene stroške, če obdržati, druge

"Stroški povezani s prehodom iz registrskih na trgovalne račune se med ponudniki storitev lahko bistveno razlikujejo. Za imetnike delnic na registrskih računih je pomembno, da se pred odločitvijo o izbiri ponudnika natančno seznanijo s strukturo in višino stroškov. V primeru, da želijo delnice dlje časa hraniti na trgovalnem računu, so pomembni letni stroški, ki jih prinaša stanje vrednostnih računov na trgovalnem računu, v primeru odločitve za takojšnjo prodajo pa višina borznoposredniške provizije," je pojasnil Mitja Tomažinčič, vodja poslovalnice NLB za trgovanje s finančnimi instrumenti.

Plačate lahko dvakrat toliko, kot bi bilo treba

Ko boste vedeli, kaj želite s svojimi delnicami, o stroških za točno določeno storitev povprašajte več podjetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev. Seznam najdete na tej povezavi

Po odgovorih, ki smo jih dobili za konkreten primer transakcije, so banke praviloma cenejše od klasičnih borznoposredniških družb. Primerjava v tabeli je za primer, ko bi želel sin očetu, ki ima že trgovalni račun, prodati pet delnic Zavarovalnice Triglav, ki so na borzi vredne okrog 130 evrov in jih ima še vedno na brezplačnem registrskem računu. 

V GBD so ob tem opozorili, da delnice kotirajo na borzi in da bi bilo za sina ceneje, če bi jih prodal na borzi kot če jih proda očeti. 

Odgovore podjetij glede stroškov pod člankom objavljamo v celoti. 

Dve drugi možnosti: na smetišče ali na sodišče

Tisti, ki imajo nič ali malo vredne delnice, se jim lahko odpovejo, uradno se temu reče opustitev, prenesle se bodo na poseben račun, ki se ga je oprijelo ime smetarski račun. Kdor delnic ne bo opustil in ne prenesel na trgovalni račun, pa se bodo deponirale pri sodišču in jih bo lahko v petih letih dvignil, a to razen izjemoma ne bo zastonj (glej okvir). 

Letna sodna taksa znaša 15 odstotkov vrednosti in največ 410 evrov, za prvo leto se zaračuna vnaprej, za vsako novo začeto leto pa ob dvigu. Po petih letih bodo delnice, ki jih lastnik ne bo dvignil, postale last države. 

Obvestila pričakujte konec septembra, mala zamuda ne bo problem

"Prenos na račun za sodni depozit ne bo avtomatičen (kolektiven), temveč bo za vsakega posameznega imetnika rezultat ustreznega sodnega sklepa o sodni položitvi, do katerega bo prišlo na predlog KDD; navedeno pomeni, da krajša zamuda imetnika, ki bi ji botrovali objektivni razlogi, za imetnika ne bo imela takojšnjih negativnih posledic," so pojasnili v KDD Centralni klirinško depotni družbi. 

KDD bo sicer fizične osebe o spremembah obvestil predvidoma v drugi polovici septembra. 

Večina čaka na konec leta, da prej ne bo treba plačevati

"Pričakujemo, da bo večina imetnikov vrednostnih papirjev zaradi stroškovne optimizacije prenos na račune pri članih KDD urejala šele v zadnji tretjini letošnjega leta," pravijo na KDD. Število registrskih računov se je od oktobra lani zmanjšalo le za sedem odstotkov, sredi meseca jih je imelo še skoraj 257 tisoč fizičnih oseb. 

Ministrstvo: nič dražje od transkakcijskega računa 

Na vprašanje, zakaj je vodenje računa za delnice toliko dražje kot na primer bančnega računa, pa so na ministrstvu za finance odgovorili, da menijo, da so stroški primerljivi in navedli tarifi (državnih) NLB in NKBM, kjer najnižji možni strošek za vodenje računa (brez stroška odpiranja, ki je okrog 13 evrov) stane dober evro na mesec. 

_____________________________

ODGOVORI NA VPRAŠANJE O STROŠKIH

Objavljamo jih po vrstem redu, kot smo jih prejeli. Od Perspektive, Moje delnice in DBS odgovorov nismo prejeli. 

VPRAŠANJE:

Koliko so pri vas najnižji možni stroški odprtja in vodenja trgovalnega računa? (opišite pogoje, npr. elektronsko poslovanje ...) So z imetnišvom trgovalnega računa in delnic na njem povezani še kakšni drugi stroški? 

Hypo:

Vsakoletni strošek vodenja računa je sestavljen iz dveh delov. Prvi del se nanaša na nadomestilo za vzdrževanje evidence podatkov o stranki in poslovnem razmerju, ki znaša 10 EUR, drugi del pa predstavlja nadomestilo za vzdrževanje evidenc podatkov o stanju in transakcijah s finančnimi instrumenti, ki znaša 14 EUR. V kolikor stranka na trgovalnem računu nima vrednostnih papirjev je njen letni strošek 24 EUR.

Če ima stranka na trgovalnem računu položene slovenske vrednostne papirje, so aplikativni naslednji stroški:

DELNICE: Mesečno nadomestilo za vodenje računa in vzdrževanje stanj finančnih instrumentov za posamezen račun v KDD – lastniški finančni instrumenti (delnice in investicijski kuponi) 0,0021% povprečne mesečne vrednosti finančnih instrumentov (obračunava se četrtletno)

OBVEZNICE: Mesečno nadomestilo za vodenje računa in vzdrževanje stanj finančnih instrumentov za posamezen račun v KDD – dolžniški finančni instrumenti 0,0015% povprečne mesečne vrednosti finančnih instrumentov (obračunava se četrtletno)

Abanka 

Najnižji letni strošek je 18,00 EUR.

Razčlenitev stroškov je naslednja:

Fizične osebe:

-       Odpiranje računa in priprava ter sklenitev pogodbe brez nadomestila

-       Zapiranje računa brez nadomestila

-       Prenos vrednostnih papirjev iz registrskega računa na trgovalni račun 2,50 EUR (prvi prenos posamezne vrste  v.p. 12,00 EUR)

-       Letni stroški skupaj od 18,00 do 24,00 EUR + 0,0276% vrednosti na računu:

o    Omogočanje transakcij na računu (vzdrževanje evidenc transakcij, poročanje pristojnim institucijam (ATVP, BS, FURS) in izpisi transakcij): 18,00 EUR (zaračunavamo polletno za nazaj, 1.1. in 1.7., v primeru enkratne prodaje se zaračuna za 1 mesec 1,50 EUR)

o    Vodenje računa s poročanjem stanj (vključuje strošek KDD):   6,00 EUR (v primeru enkratne prodaje se ne zaračuna; skupaj z vzdrževanjem stanj ne sme presegati 0,5% vrednosti na računu, zaračunava se polletno za nazaj, 1.1. in 1.7.)

o    Nadomestilo za vzdrževanje stanj (vključuje strošek KDD): 0,0276% (v primeru enkratne prodaje se ne zaračuna; skupaj z vodenjem računa letno ne sme presegati 0,5% vrednosti na računu, zaračunava se polletno za nazaj, 1.1. in 1.7.)

SKB 

Stroške vezane na poslovanje s trgovalnim računom navajamo spodaj v tabeli. Dodatno za prenos vrednostnega papirja iz KDD registrskega računa na trgovalni račun odprt pri SKB zaračunamo 2 EUR po posameznem vrednostnem papirju oz. po posameznem izdajatelju.

Elektronskega poslovanja za trgovanje s finančnimi instrumenti v SKB ne omogočamo. Naročila je možno oddajati osebno v poslovalnici banke ali pa telefonsko.

Alta 

Z odprtjem trgovalnega računa in prenosom delnic iz registrskega računa so povezani nekateri enkratni stroški. Za vzpostavitev poslovnega razmerja in prenos delnic iz registra Klirinško depotne družbe (KDD) znaša skupni enkratni strošek 17 evrov. 

Letno nadomestilo za vzdrževanje evidence podatkov vlagatelja, ki ima odprt elektronski trgovalni račun e-Trading, znaša 6,5 evra, letno nadomestilo za vzdrževanje evidence stanj in transakcij pa 17 evrov. Odvisno od števila opravljenih poslov, posamezni stranki priznamo tudi do 60-odstotni popust na obračunano nadomestilo za vzdrževanje evidence stanj in transakcij. Najnižji možni letni strošek bi torej v ALTI Invest znašal 13,3 evra.

NKBM

V Novi KBM so stroški trgovalnega računa za fizične osebe sledeči:

- Nadomestilo za vzpostavitev poslovnega razmerja in vzdrževanje evidenc          10,00 EUR

- Nadomestilo za pripravo podatkov, poročil in obvestil strankam               21,96 EUR

Skupaj stroški trgovalnega računa in prenosa vrednostnih papirjev za prvo leto znašajo 31,96 EUR.

So z imetnišvom trgovalnega računa in delnic na njem povezani še kakšni drugi stroški? 

S trgovalnim računom za fizične osebe so vsako leto povezani stroški Nadomestila za pripravo podatkov, poročil in obvestil strankam v višini 21,96 EUR in ležarine v skladu s cenikom, ki pa za portfelj slovenskih vrednostnih papirjev v vrednosti na primer 5.000 EUR znašajo 1,26 EUR, torej skupaj 23,22 EUR.

Raiffeisen

Strošek odprtja trgovalnega računa za pravne osebe znaša 3,77 EUR (za fizične ga ne zaračunavajo)  letno vodenje trgovalnega računa pa znese 50 EUR.  Vsem imetnikom trgovalnih računov se letno zaračunava strošek ležarin, ki znaša za tuje vrednostne papirje minimalno 12,00 EUR, za domače vrednostne papirje pa minimalno 16,50 EUR oziroma največ 0,5% v primeru vrednosti portfelja nižjega od 3.300 EUR. Če ima fizična oseba odprt trgovalni račun za tuje in domače vrednostne papirje, tako znaša letni strošek ležarine minimalno 28,50 EUR.

S samim trgovalnim računom in delnicami na njem ni povezanih nobenih drugih stroškov, razen z imetništvom tujih delnic v primeru korporativnih dejanj. V tem primeru lahko nastanejo dodatni stroški . 

Ilirika

Pri nas v ILIRIKI borznoposredniški družbi prilagajamo cene glede na razmere na trgu in skrbimo, da smo najugodnejši. Z imetništvom so povezani stroški vzdrževanja.

NLB

1. Nadomestil v zvezi z odpiranjem in zapiranjem trgovalnega računa fizičnim osebam ne obračunavamo. Nadomestilo za vodenje trgovalnega računa je za fizične osebe že vključeno v nadomestilo za vzdrževanje stanj.

2. Skupno nadomestilo za vzdrževanje stanj je sestavljeno iz seštevka neposrednega nadomestila, ki nam ga za posamezen trgovalni račun obračunava KDD in našega nadomestila.

Trenutno veljavni tarifi KDD in NLB  za fizične osebe: 

a.)   Povprečna mesečna vrednost portfelja ne presega 3.300 evrov

-       Neposredno mesečno nadomestilo KDD za vzdrževanje stanj znaša 0,02083 % povprečne mesečne vrednosti portfelja;

-       Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj, ki ga obračuna NLB d.d., znaša 0,02 % povprečne mesečne vrednosti portfelja.     

b.)   Povprečna mesečna vrednost portfelja presega 3.300 evrov

-       Neposredno mesečno nadomestilo  KDD za vzdrževanje stanj znaša 0,64 EUR mesečno + 0,00121 % povprečne mesečne vrednosti portfelja za lastniške VP (delnice) oziroma 0,00085 % povprečne mesečne vrednosti portfelja za dolžniške VP (obveznice);

-       Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj, ki ga obračuna NLB d.d., znaša 0,001 % povprečne mesečne vrednosti portfelja za lastniške VP (delnice) oziroma 0,00075 % povprečne mesečne vrednosti portfelja za dolžniške VP (obveznice). Minimalni letni znesek nadomestila NLB znaša 7,20 evrov letno.

3. V primeru prenosa vrednostnih papirjev iz registrskega računa na trgovalni račun imetnika bremeni še nadomestilo za prenos v višini 2,00 evrov.

4. V primeru podaje naročila za nakup/prodajo vrednostnih papirjev se obračuna  borznoposredniška provizija in neposredna stroška Ljubljanske borze in KDD, kot sledi:

a.)   Klasično trgovanje: izhodiščno nadomestilo NLB v višini 1 % od vrednosti posla (minimalno 12 evrov) + strošek LJSE v višini 0,08 % vrednosti posla (minimalno 0,60 evrov) + strošek KDD v višini 0,035 % vrednosti posla (minimalno 0,47 evrov) 

b.)   Elektronsko trgovanje: izhodiščno nadomestilo NLB v višini 0,80 % od vrednosti posla (minimalno 6 evrov) + strošek LJSE v višini 0,08 % vrednosti posla (minimalno 0,60 evrov) + strošek KDD v višini 0,035 % vrednosti posla (minimalno 0,47 evrov)

V primeru enkratne pogodbe (sočasna otvoritev računa, prenos delnic, prodaja delnic in zapiranje računa) se obračuna nadomestilo za trgovanje kot sledi:

c.)    nadomestilo NLB v višini 1,3 % od vrednosti posla (minimalno 25 evrov) + strošek LJSE v višini 0,08 % vrednosti posla (minimalno 0,60 evrov) + strošek KDD v višini 0,035 % vrednosti posla (minimalno 0,47 evrov)

d.)   Pri enkratni pogodbi se ne obračuna nadomestilo za vzdrževanje stanj iz točke 2 

GBD

STRANKA PLAČA:

Identifikacija in pregled stranke ter dokumentacije: 11,00 EUR

Prenos s KDD: 4,00 EUR

Ugodnost: brez nadomestil do konca junija v višini 20,00 EUR (spletni paket) oziroma 26,00 EUR (osnovni paket).

SKUPAJ: 15,00 EUR (vsaka naslednja vrsta VP + 4,0 EUR za prenos)

Stranka ima nato vsako leto strošek 20,00 EUR (spletni paket) oziroma 26,00 EUR (osnovni paket z obveščanjem po pošti).

janez.zalaznik@zurnal24.si

 

Država bo konec leta praktično razlastila 82 tisoč malih delničarjev.

 

 

Poslanci so lani oktobra sprejeli zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki ukinja registrske račune pri KDD.

 

V praksi to pomeni, da bo moral vsak izmed 260 tisoč delničarjev, ki ima delnice na brezplačnem računu pri KDD, te do konca leta prenesti na plačljiv trgovalni račun, ali pa se jim odpovedati.

 

Na ministrstvu za finance so ocenili, da ima 82 tisoč ljudi na registrskih računih manj kot 50 evrov vredne delnice. Ti bodo zaradi novih predpisov praktično razlaščeni, saj so stroški prodaje teh delnic lahko tudi več kot 40 evrov.

 

Brez stroškov jih ni mogoče niti podariti

 

Brez stroškov teh delnic ni možno niti podariti. »Z vrednostnimi papirji na registrskem računu je mogoče razpolagati le, ko so preneseni na trgovalni račun. Do takrat namreč ni osebe, ki bi vodila račun in tako lahko izvršila naročilo imetnika za prenos tretji osebi kot darilo,« so pojasnili na ministrstvu za finance.

 

 

 

Kdor bo želel odpreti trgovalni račun, mora računati s stroški za identifikacijo, evidentiranje podatkov, nadomestilo za vzdrževanje evidence o stranki in poslovnem razmerju, nadomestilom za vzdrževanje evidenc podatkov o stanju in transakcijah, takso za prenos vrednostnih papirjev z registrskega na trgovalni račun ter ležarino, če jih boste prodali, prištejte še stroške preknjižbe, nato pa tudi strošek zaprtja računa. So pa med posameznimi podjetji, ki opravljajo te storitve, velike razlike, mnoga odpiranja in zapiranja računa na primer ne zaračunavajo. Pri nadomestilih imajo nekatera podjetja posebno tarifo za »enkratno pogodbo«, torej le za prenos in prodajo delnic.

 

Če hočete prodati, glejte ene stroške, če obdržati, druge

 

»Stroški povezani s prehodom iz registrskih na trgovalne račune se med ponudniki storitev lahko bistveno razlikujejo. Za imetnike delnic na registrskih računih je pomembno, da se pred odločitvijo o izbiri ponudnika natančno seznanijo s strukturo in višino stroškov. V primeru, da želijo delnice dlje časa hraniti na trgovalnem računu, so pomembni letni stroški, ki jih prinaša stanje vrednostnih računov na trgovalnem računu, v primeru odločitve za takojšnjo prodajo pa višina borznoposredniške provizije

Ko boste natančno vedeli, kaj želite s svojimi delnicami, o stroških za točno določeno storitev povprašajte več podjetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev. Seznam najdete na tej povezavi. http://www.atvp.si/default.aspx?id=98

 

Po odgovorih, ki smo jih dobili za konkreten primer transakcije, so banke praviloma cenejše od klasičnih borznoposredniških družb. Primerjava v tabeli je za primer, ko bi želel sin očetu, ki ima že trgovalni račun, prodati pet delnic Zavarovalnice Triglav, ki so na borzi vredne okrog 130 evrov in jih ima še vedno na brezplačnem registrskem računu.

 

 

Koliko bi znašali stroški, če bi sin očetu, ki že ima trgovalni račun, prodal petih delnic Zavarovalnice Triglav (vredne približno 130 evrov)

 

 

Hypo Alpe Adria

41,07 evra

NKBM

42,96 evra

Abanka

27,50 evra

Alta Invest

40,50 evra

SKB

21 evrov

Ilirika

45,07 evra*

NLB

16,55 evra

Raiffeisen

17,60 evra

 

 

 

 

* odgovora nam niso posredovali, ampak so znesek izračunali sami po ceniku

 

 

Odgovore podjetij glede stroškov pod člankov objavljamo v celoti.

 

 

 

 

Tisti, ki imajo nič ali malo vredne delnice, se jim lahko odpovejo, uradno se temu reče opustitev. Kdor jih ne bo opustil in ne prenesel na trgovalni račun, pa se bodo njegove delnice deponirale pri sodišču in jih bo lahko v petih letih dvignil, a to razen izjemoma ne bo zastonj (glej okvir).

 

Letna sodna taksa znaša 15 odstotkov vrednosti in največ 410 evrov, za prvo leto se zaračuna vnaprej, za vsako novo začeto leto pa ob dvigu. Po petih letih bodo delnice, ki jih lastnik ne bo dvignil, postale last države.

 

»Prenos na račun za sodni depozit ne bo avtomatičen (kolektiven), temveč bo za vsakega posameznega imetnika rezultat ustreznega sodnega sklepa o sodni položitvi, do katerega bo prišlo na predlog KDD; navedeno pomeni, da krajša zamuda imetnika, ki bi ji botrovali objektivni razlogi, za imetnika ne bo imela takojšnjih negativnih posledic,« so pojasnili v KDD Centralna klirinško depotna družba.

KDD bo sicer fizične osebe o spremembah obvestil predvidoma v drugi polovici septembra.

 

Večina čaka na konec leta, da prej ne bo treba plačevati

»Pričakujemo, da bo večina imetnikov vrednostnih papirjev zaradi stroškovne optimizacije prenos na račune pri članih KDD urejala šele v zadnji tretjini letošnjega leta,« pravijo na KDD. Število registrskih računov se je od oktobra lani zmanjšalo za sedem odstotkov in jih je bilo sredi meseca še skoraj 257 tisoč.

 

Na vprašanje, zakaj je vodenje računa za delnice toliko dražje kot na primer bančnega računa, pa so na ministrstvu za finance odgovorili, da menijo, da so stroški primerljivi in navedli tarifi (državnih) NLB in NKBM, kjer najnižji možni strošek za vodenje računa (brez stroška odpiranja, ki je okrog 13 evrov) stane dober evro na mesec.

 

 

Unicredit za fizične osebe nima več te storitve.

 

OKVIR
Za koga bo položitev delnic na sodišče brezplačna

To so pogoji:

1. opravi z registrskega računa, katerega imetnik je fizična oseba, 2. vrednost vseh vrednostnih papirjev ne presega 100 eurov, 3. noben od vrednostnih papirjev ne kotira na borzi, 5. od 1. januarja 2014 ni imetnik prejel nobenih izplačila iz naslova imetništva teh vrednostnih papirjev (dividend ali obresti v primeru obveznic).

 

 

1. Koliko so pri vas najnižji možni stroški odprtja in vodenja trgovalnega računa? (opišite pogoje, npr. elektronsko poslovanje ...) So z imetnišvom trgovalnega računa in delnic na njem povezani še kakšni drugi stroški?

 

HYPO

Vsakoletni strošek vodenja računa je sestavljen iz dveh delov. Prvi del se nanaša na nadomestilo za vzdrževanje evidence podatkov o stranki in poslovnem razmerju, ki znaša 10 EUR, drugi del pa predstavlja nadomestilo za vzdrževanje evidenc podatkov o stanju in transakcijah s finančnimi instrumenti, ki znaša 14 EUR. V kolikor stranka na trgovalnem računu nima vrednostnih papirjev je njen letni strošek 24 EUR.

Če ima stranka na trgovalnem računu položene slovenske vrednostne papirje, so aplikativni naslednji stroški:

DELNICE: Mesečno nadomestilo za vodenje računa in vzdrževanje stanj finančnih instrumentov za posamezen račun v KDD – lastniški finančni instrumenti (delnice in investicijski kuponi) 0,0021% povprečne mesečne vrednosti finančnih instrumentov (obračunava se četrtletno)

OBVEZNICE: Mesečno nadomestilo za vodenje računa in vzdrževanje stanj finančnih instrumentov za posamezen račun v KDD – dolžniški finančni instrumenti 0,0015% povprečne mesečne vrednosti finančnih instrumentov (obračunava se četrtletno)

 

ABANKA

Najnižji letni strošek je 18,00 EUR.

So z imetnišvom trgovalnega računa in delnic na njem povezani še kakšni drugi stroški?

Razčlenitev stroškov je naslednja:

Fizične osebe:

-       Odpiranje računa in priprava ter sklenitev pogodbe brez nadomestila

-       Zapiranje računa brez nadomestila

-       Prenos vrednostnih papirjev iz registrskega računa na trgovalni račun 2,50 EUR (prvi prenos posamezne vrste  v.p. 12,00 EUR)

-       Letni stroški skupaj od 18,00 do 24,00 EUR + 0,0276% vrednosti na računu:

o    Omogočanje transakcij na računu (vzdrževanje evidenc transakcij, poročanje pristojnim institucijam (ATVP, BS, FURS) in izpisi transakcij): 18,00 EUR (zaračunavamo polletno za nazaj, 1.1. in 1.7., v primeru enkratne prodaje se zaračuna za 1 mesec 1,50 EUR)

o    Vodenje računa s poročanjem stanj (vključuje strošek KDD):   6,00 EUR (v primeru enkratne prodaje se ne zaračuna; skupaj z vzdrževanjem stanj ne sme presegati 0,5% vrednosti na računu, zaračunava se polletno za nazaj, 1.1. in 1.7.)

o    Nadomestilo za vzdrževanje stanj (vključuje strošek KDD): 0,0276% (v primeru enkratne prodaje se ne zaračuna; skupaj z vodenjem računa letno ne sme presegati 0,5% vrednosti na računu, zaračunava se polletno za nazaj, 1.1. in 1.7.)

 

SKB

Stroške vezane na poslovanje s trgovalnim računom navajamo spodaj v tabeli. Dodatno za prenos vrednostnega papirja iz KDD registrskega računa na trgovalni račun odprt pri SKB zaračunamo 2 EUR po posameznem vrednostnem papirju oz. po posameznem izdajatelju.

Elektronskega poslovanja za trgovanje s finančnimi instrumenti v SKB ne omogočamo. Naročila je možno oddajati osebno v poslovalnici banke ali pa telefonsko.

 

Trgovanje z domačimi finančnimi instrumenti

Odpiranje računa v KDD (SKB trgovalni račun)

brez nadomestila

 

 Max.

Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov, katerih mesečna povprečna vrednost presega 3.300 EUR se obračuna na začetku koledarskega leta za predhodnje koledarsko leto. Tarifa velja od 01.10.2015 in je dodatno mesečno povečana:

1,28 EUR

 

0,50% letno od povprečne vrednosti portfelja finančnih instrumentov

- od povprečne vrednosti delnic in investicijskih kuponov

0,00242%

 

- od povprečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev

0,0017%

 

Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov, katerih mesečna povprečna vrednost ne presega 3.300 EUR se obračuna na začetku koledarskega leta za predhodnje koledarsko leto. Tarifa velja od 01.10.2015.

0,04166% mesečno od povprečne vrednosti portfelja finančnih instrumentov

 

0,50% letno od povprečne vrednosti portfelja finančnih instrumentov

Zapiranje računa v KDD (SKB trgovalni račun)

brez nadomestila

 

 

 

 

ALTA

»Z odprtjem trgovalnega računa in prenosom delnic iz registrskega računa so povezani nekateri enkratni stroški. Za vzpostavitev poslovnega razmerja in prenos delnic iz registra Klirinško depotne družbe (KDD) znaša skupni enkratni strošek 17 evrov.

Letno nadomestilo za vzdrževanje evidence podatkov vlagatelja, ki ima odprt elektronski trgovalni račun e-Trading, znaša 6,5 evra, letno nadomestilo za vzdrževanje evidence stanj in transakcij pa 17 evrov. Odvisno od števila opravljenih poslov, posamezni stranki priznamo tudi do 60-odstotni popust na obračunano nadomestilo za vzdrževanje evidence stanj in transakcij. Najnižji možni letni strošek bi torej v ALTI Invest znašal 13,3 evra.«

 

NKBM

 

V Novi KBM so stroški trgovalnega računa za fizične osebe sledeči:

- Nadomestilo za vzpostavitev poslovnega razmerja in vzdrževanje evidenc 10,00 EUR

- Nadomestilo za pripravo podatkov, poročil in obvestil strankam 21,96 EUR

Skupaj stroški trgovalnega računa in prenosa vrednostnih papirjev za prvo leto znašajo 31,96 EUR.

 

V Novi KBM so stroški trgovalnega računa za pravne osebe sledeči:

- Nadomestilo za vzpostavitev poslovnega razmerja in vzdrževanje evidenc 30,00 EUR

- Nadomestilo za letno vodenje računov pravnih oseb 50,00 EUR

- Nadomestilo za pripravo podatkov, poročil in obvestil strankam 21,96 EUR.

Skupaj stroški trgovalnega računa in prenosa vrednostnih papirjev za prvo leto znašajo 101,96 EUR.

 

So z imetnišvom trgovalnega računa in delnic na njem povezani še kakšni drugi stroški?

S trgovalnim računom za fizične osebe so vsako leto povezani stroški Nadomestila za pripravo podatkov, poročil in obvestil strankam v višini 21,96 EUR in ležarine v skladu s cenikom, ki pa za portfelj slovenskih vrednostnih papirjev v vrednosti na primer 5.000 EUR znašajo 1,26 EUR, torej skupaj 23,22 EUR.

 

S trgovalnim računom za pravne osebe so vsako leto povezani stroški Nadomestila za pripravo podatkov, poročil in obvestil strankam v višini 21,96 EUR, letno vodenje 50,00 EUR in ležarine v skladu s cenikom, ki pa za portfelj slovenskih vrednostnih papirjev v vrednosti na primer 5.000 EUR znašajo 1,26 EUR, torej skupaj 73,22 EUR.

 

Raiffeisen

Strošek odprtja trgovalnega računa za pravne osebe znaša 3,77 EUR (za fizične ga ne zaračunavajo) letno vodenje trgovalnega računa pa znese 50 EUR.  Vsem imetnikom trgovalnih računov se letno zaračunava strošek ležarin, ki znaša za tuje vrednostne papirje minimalno 12,00 EUR, za domače vrednostne papirje pa minimalno 16,50 EUR oziroma največ 0,5% v primeru vrednosti portfelja nižjega od 3.300 EUR. Če ima fizična oseba odprt trgovalni račun za tuje in domače vrednostne papirje, tako znaša letni strošek ležarine minimalno 28,50 EUR.
       
S samim trgovalnim računom in delnicami na njem ni povezanih nobenih drugih stroškov, razen z imetništvom tujih delnic v primeru korporativnih dejanj. V tem primeru lahko nastanejo dodatni stroški .

 

ILIRIKA

Pri nas v ILIRIKI borznoposredniški družbi prilagajamo cene glede na razmere na trgu in skrbimo, da smo najugodnejši. Z imetništvom so povezani stroški vzdrževanja.

 

NLB

1. Nadomestil v zvezi z odpiranjem in zapiranjem trgovalnega računa fizičnim osebam ne obračunavamo. Nadomestilo za vodenje trgovalnega računa je za fizične osebe že vključeno v nadomestilo za vzdrževanje stanj.

 

2. Skupno nadomestilo za vzdrževanje stanj je sestavljeno iz seštevka neposrednega nadomestila, ki nam ga za posamezen trgovalni račun obračunava KDD in našega nadomestila.

 

Trenutno veljavni tarifi KDD in NLB  za fizične osebe:

 

a.)   Povprečna mesečna vrednost portfelja ne presega 3.300 evrov

-       Neposredno mesečno nadomestilo KDD za vzdrževanje stanj znaša 0,02083 % povprečne mesečne vrednosti portfelja;

-       Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj, ki ga obračuna NLB d.d., znaša 0,02 % povprečne mesečne vrednosti portfelja.

            

b.)   Povprečna mesečna vrednost portfelja presega 3.300 evrov

-       Neposredno mesečno nadomestilo  KDD za vzdrževanje stanj znaša 0,64 EUR mesečno + 0,00121 % povprečne mesečne vrednosti portfelja za lastniške VP (delnice) oziroma 0,00085 % povprečne mesečne vrednosti portfelja za dolžniške VP (obveznice);

-       Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj, ki ga obračuna NLB d.d., znaša 0,001 % povprečne mesečne vrednosti portfelja za lastniške VP (delnice) oziroma 0,00075 % povprečne mesečne vrednosti portfelja za dolžniške VP (obveznice). Minimalni letni znesek nadomestila NLB znaša 7,20 evrov letno.

 

3. V primeru prenosa vrednostnih papirjev iz registrskega računa na trgovalni račun imetnika bremeni še nadomestilo za prenos v višini 2,00 evrov.

 

4. V primeru podaje naročila za nakup/prodajo vrednostnih papirjev se obračuna  borznoposredniška provizija in neposredna stroška Ljubljanske borze in KDD, kot sledi:

 

 

a.)   Klasično trgovanje: izhodiščno nadomestilo NLB v višini 1 % od vrednosti posla (minimalno 12 evrov) + strošek LJSE v višini 0,08 % vrednosti posla (minimalno 0,60 evrov) + strošek KDD v višini 0,035 % vrednosti posla (minimalno 0,47 evrov)

b.)   Elektronsko trgovanje: izhodiščno nadomestilo NLB v višini 0,80 % od vrednosti posla (minimalno 6 evrov) + strošek LJSE v višini 0,08 % vrednosti posla (minimalno 0,60 evrov) + strošek KDD v višini 0,035 % vrednosti posla (minimalno 0,47 evrov)

 

V primeru enkratne pogodbe (sočasna otvoritev računa, prenos delnic, prodaja delnic in zapiranje računa) se obračuna nadomestilo za trgovanje kot sledi:

 

c.)    nadomestilo NLB v višini 1,3 % od vrednosti posla (minimalno 25 evrov) + strošek LJSE v višini 0,08 % vrednosti posla (minimalno 0,60 evrov) + strošek KDD v višini 0,035 % vrednosti posla (minimalno 0,47 evrov)

d.)   Pri enkratni pogodbi se ne obračuna nadomestilo za vzdrževanje stanj iz točke 2

 

 

 
Komentarjev 7
 • Marko Jernejc 22:43 08.november 2016.

  Vse skupaj je en velik nateg. Za prodajo delnic, ki so bile vredne cca 355 EUR so mi v BPD zaračunali cca 55 EUR stroškov?! Banda pokvarjena!

 • Avatar Leon
  Leon 15:00 09.avgust 2016.

  Vse to je možno v Deželi pravne hegemonije !

 • Vseslovensko Združenje Malih D 09:09 13.junij 2016.

  POZIV K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ob alarmantnem oglaševanju finančnih posrednikov ter škodljivih učinkih ukinjanja registrskih računov, z grožnjo izginotja 200.000 malih vlagateljev – katastrofalne posledice tudi za izdajatelje (delniške družbe) in celoten kapitalski trg www.vzmd.si/novice/poziv-k-takojsnjemu-ukrepanju-ob-alarmantnem-oglasevanju-financnih-posrednikov-ter-skodljivih-ucinkih-ukinjanja-registrskih-racunov-z-groznjo-izginotja-200-000-malih-vlagateljev-katastrofalne-posledice-tudi-za-izdajatelje-delniske-druzbe-in-celoten-kapitaDRŽAVNI ZBOR poenoteno ...prikaži več prisluhnil argumentom in apelu VZMD - pomembno zmanjšanje stroškov za vse male delničarje in vlagatelje (blizu 400.000 državljanom) z dodatnim amandmajem k noveli Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjihwww.vzmd.si/novice/drzavni-zbor-poenoteno-prisluhnil-argumentom-in-apelu-vzmd-pomembno-zmanjsanje-stroskov-za-vse-male-delnicarje-in-vlagatelje-blizu-400-000-drzavljanom-z-dodatnim-amandm