Pod streho > Varčna hiša
8571 ogledov

Veliko pomembnih sprememb pri oskrbi z elektriko

slovenija 15.01.13, elektrika, cenejsa elektrika, kabli, foto: Anze Petkovsek Anže Petkovšek
Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil sprejem zakona o oskrbi z električno energijo, ki med drugim prinaša precej novosti pri razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci.

Glavne novosti, ki se nanašajo na končne odjemalce, tudi gospodinjstva, so pravica do pogodbe z dinamično ceno, aktivni odjemalec, neodvisni agregator, energetske skupnosti državljanov.

Cene glede na trenutne razmere na trgu

Pogodba z dinamičnimi cenami električne energije je pogodba o dobavi električne energije med dobaviteljem in končnim odjemalcem, ki odraža spreminjanje cen na trenutnih trgih, tudi s trgi za dan vnaprej in trgi znotraj dneva, v intervalih, ki so najmanj enaki frekvenci tržne poravnave, piše v zakonu.   

Takšno pogodbo lahko zahteva vsak končni odjemalec, ki ima nameščen napredni števec. Pogodbe z dinamičnimi cenami pa mora zagotoviti, tako zakon, tisti dobavitelj, ki ima sklenjene pogodbe o dobavi električne energije z več kot sto tisoč končnimi odjemalci. Če ga v Sloveniji slučajno ni, hkrati pa se noben dobavitelj ne odloči za to možnost, agencija za energijo po uradni dolžnosti z odločbo določi dobavitelja, ki ima sklenjene pogodbe o dobavi električne energije z največ končnimi odjemalci.   

Predlog zakona določa še, da mora dobavitelj pred sklenitvijo take pogodbe končnega odjemalca v celoti seznaniti s priložnostmi, stroški in tveganji pogodb z dinamičnimi cenami električne energije. 

Električna vtičnica podražitve Pod streho Ekstremne razmere na trgu: Rekordne cene elektrike in zemeljskega plina

Odjem, ko je elektrike več in cenejša

S tem je povezana tudi možnost prilagajanja odjema, ki pomeni spremembo električne obremenitve s strani končnih odjemalcev glede na njihove običajne ali trenutne vzorce porabe kot odziv na tržne signale, vključno s časovno spremenljivimi cenami električne energije ali plačili spodbud, ali kot odziv na sprejem ponudbe končnega odjemalca, bodisi samega bodisi z agregiranjem, za prodajo znižanja ali zvišanja odjema po določeni ceni na organiziranih trgih. 

Natančneje opredeljen aktivni odjemalec

Aktivni odjemalec, kot ga definira zakon, je končni odjemalec ali skupina končnih odjemalcev, ki delujejo skupaj, ki porablja ali shranjuje električno energijo, proizvedeno na njegovih lokacijah znotraj omejenih območij ali na drugih lokacijah, ali ki prodaja energijo, ki jo sam proizvede, ali sodeluje v programih prožnosti ali programih energetske učinkovitosti, pod pogojem, da te dejavnosti niso njegova osnovna gospodarska ali poklicna dejavnost. Preprosteje, gre za tiste, ki v omrežje električno energijo tudi oddajajo. 

Do zdaj je bil položaj aktivnih odjemalcev deloma urejen na področju samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov. Po novem pa bo to urejeno celostno, aktivne odjemalce pa ureja ne glede na izvor električne energije. Zakon jim zagotavlja, da lahko brez nesorazmernih ali diskriminatornih zahtev vstopajo na trg, zanje pa ne veljajo omrežnine.

sončna elektrarna Sončne elektrarne Pod streho Tako je obdavčena elektrika, če jo kot višek prodate dobavitelju

Na trgu tudi agregatorji

Novost je tudi agregiranje, ki pomeni dejavnost, opravlja jo lahko fizična ali pravna oseba, ki povezuje odjem ali proizvodnjo električne energije več končnih odjemalcev, z namenom prodaje, nakupa ali dražbe na katerem koli trgu električne energije.

Agregator torej odjemalcem nudi izvajanje energetskih storitev. Odjemalec pogodbo o agregiranju sklene z neodvisnim agregatorjem, brez soglasja dobavitelja ali elektrooperaterja. Zakon ureja temeljne pravice končnega odjemalca v zvezi s tako pogodbo.

Energetska skupnost urejena kot zadruga

Zakon ureja tudi energetsko skupnost državljanov, ki je pravna oseba, organizirana kot zadruga, temelječa na  prostovoljnem in odprtem sodelovanju. Nadzorujejo jo člani ali družbeniki, ki so fizične osebe, lokalni organi, vključno z občinami, ali mala podjetja.

Sodeluje lahko pri proizvodnji, vključno s proizvodnjo iz obnovljivih virov, dobavi električne energije, porabi, agregiranju, shranjevanju energije, storitvah energetske učinkovitosti ali zagotavljanju storitev polnjenja električnih avtomobilov ali pa svojim članom ali družbenikom zagotavlja druge energetske storitve, hkrati pa njeno delovanje ne temelji na ustvarjanju dobička. 

Pogodba z več dobavitelji hkrati

Sicer pa zakon podrobneje ureja že zdaj veljavne in določene pravice končnih odjemalcev, na primer pravico do proste izbire in menjave dobavitelja, pravico do jasnega in preglednega računa. Bolj jasno in podrobno so urejene pogodbene pravice končnih odjemalcev in določene posebne pravice gospodinjskih odjemalcev, ki so tudi potrošniki v smislu prava varstva potrošnikov. Ob tem pa ne gre spregledati še ene pomembne novosti, končni odjemalec lahko pogodbo o odjemu električne energije sklene z več dobavitelji hkrati. 

Ljubljana 29.03.11, Celovski dvori, stanovalec, radiator, ogrevanje, foto: Benja Pod streho Toliko več bomo letos plačali za ogrevanje
 
 
Komentarjev 1
  • rd2dmk2 10:07 08.oktober 2021.

    verjetno bo pa samo to da bo še več prispevkov, ki ne bodo prav nič odvisni od porabe el energije.