Slovenija
12352 ogledov

Napovedujejo brezplačen vrtec za vse

Vrtec
Kakšne spremembe se nam obetajo na področju vzgoje in izobraževanja?

Odhajajoča vlada Mira Cerarja je na področju vzgoje in izobraževanja napovedovala spremembe osnovnega šolstva, vendar ni sprejela napovedane novele zakona o osnovni šoli. Po njej bi drugi tuji jezik postal obvezni premet v sedmem razredu, ocene bi se štele za vpis v srednjo šolo. Spremembe so predvidele tudi vrnitev nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v tretji razred ter vpis ocen NPZ v spričevalo v tretji triadi osnovne šole, drugačen koncept podaljšanega bivanja ter spremembe pri šolah v naravi.

Ker novela ni bila sprejeta, ostaja, da se prvega tujega jezika kot obveznega predmeta učijo vsi drugošolci (v prvem razredu je neobvezni izbirni predmet), drugega pa le kot izbirni predmet - obvezni ali neobvezni. Kaj se bo na področju vzgoje in izobraževanja spremenilo, ko bodo škarje in platno prevzele stranke iz liste petindvajsetih, ki kandidirajo na junijskih volitvah, če sodimo po njihovih predvolilnih programih?

 

Ugriznjeno jabolko Volilni programi Slovenija Delo, družina in socialne zadeve: Prebrali smo volilne programe strank, da jih ne bo treba vam …

Angleščina | Avtor: Profimedia Profimedia
Tuji jezik v predšolsko obdobje

Če bo odločala SMC, si bo seveda verjetno še naprej prizadevala za uvedbo drugega obveznega tujega jezika, medtem ko bi recimo stranka NSi učenje prvega tujega jezika umestila že v predšolsko obdobje. Uvebdo dveh obveznih jezikov v osnovno šolo v programih izpostavljata tudi Stranka Marjana Šarca in Dobra država. 

Prenovo NPZ, ki ob vsaki omembi dvigne veliko prahu tako med starši kot učitelji, v svojem programu izrecno predvidevajo Socialni demokrati, ki želijo, da "bi ustrezal potrebam in služil dejanskemu namenu"

Prenova osnovnega in srednjega šolstva

Popolno prenovo osnovnošolskih in srednješolskih sistemov ter mature pa napovedujejo v Stranki Alenke Bratušek. "Osnovno in srednje šolstvo bosta primarno usmerjena v otrokov razvoj," imajo zapisano v programu. SD v naslednjem mandatu načrtuje spremembe izobraževalnega sistema z vidika prihajajočih družbenih sprememb, med katerimi našteva digitalizacijo, nove tehnologije in umetno inteligenco, medtem ko NSi izpostavlja potrebo po prehodu od kvantitete (število predmetov) k kvaliteti. Napovedujejo spremembe šolskega sistema, v katerem za dobre ocene ne bo pomembno "pomnenje neuporabnih podatkov". 

Socialistična partija Slovenije bi šolstvo reformirala na način, da bi odpravila točkovni sistem, ponovno uvedla sprejemne izpite in omogočila neposredni vpis iz srednjih tehniških šol na fakulteto. "Navsezadnje je kirurg dr. Brecelj dejal, da v takšnem šolskem sistemu, kakršnega imamo v Sloveniji danes, ne bi sam nikoli imel možnosti vpisati se na medicinsko fakulteto," so zapisali v programu.

Brezplačni vrtec pred vstopom v šolo

Stranka SMC je v predvolilnem programu presenetila z napovedjo, da si bo prizadevala za brezplačni vrtec za vse otroke eno leto pred vstopom v šolo. A ni edina, ki bi uvedla spremembe pri plačevanju vrtca. Tudi SD, ki je prav tako v odhajajoči vladni koaliciji, napoveduje, da bo v bodoče pripravila program brezplačnega vrtca. NSi bi uvedla plačilno lestvico za vrtce z manjšim številom plačilnih razredov, Levica pa se zavzema za popolnoma brezplačne vrtce ter osnovno in srednje šolstvo, vključno z brezplačnimi učbeniki in delovnimi zvezki.

Predvsem v srednjem šolstvu ter višjem in visokem izobraževanju večina strank naglaša povezovanje z gospodarstvom, oz. večjo prehodnost med inštituti, univerzo in gospodarstvom. Izjema je le Levica, ki je proti "instrumentalizaciji znanja in prilagajanja učnih načrtov domnevnim potrebam trga". 

Zaseda Filozofske fakultete | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek
Brezplačni študij le za delo v Sloveniji

Zlasti stranke, ki tradicionalno tangirajo bolj proti levi, poudarjajo javno šolstvo in ne podpirajo financiranja zasebnih šol, četudi te izvajajo javne programe. Večjo vlogo zasebnega sektorja na področju vzgoje in izobraževanja zagovarjajo bolj desne stranke, kot sta SDS in NSi, ki izpostavljajo tudi odgovornost do davkoplačevalcev z omejitvijo študija brez podaljševanja. Nekatere stranke (Zeleni, DeSUS, SPS in Levica) izrecno izpostavljajo, da ne bodo podpirale ustanavljanja novih fakultet in zavodov, ki bodo delovali na področjih, ki že imajo akreditirane programe, medtem ko se recimo SDS zavzema za izbirnost visokošolskih programov in odpravo ovir za nastajanje novih, tudi s podeljevanjem koncesij zasebnim fakultetam po jasnih in merljivih kriterijih.

Socialistična partija Slovenije pa bi študij v javnih fakultetah vezala tudi na delo v Sloveniji. "Finančna sredstva, ki so bila porabljena s strani države, zato da je študent pridobil izobrazbo, se morajo državi povrniti," imajo zapisano v programu. "To pomeni, da mora študent delati v slovenskem gospodarstvu toliko časa, da se stroški, ki jih je imela država, izenačijo z njegovim produktom v gospodarstvu. Npr. strošek za izobrazbo zdravnika je v Sloveniji od 250.000 EUR, kar pomeni, da bo moral zdravnik v Sloveniji delati tako dolgo, da se strošek povrne. Če gre v tujino, mora tujina plačati odkupnino za izobraževanje."


Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS)

 • javno šolstvo je svetinja
 • v OŠ več domoljubja, učenja socialnih veščin in solidarnosti
 • srednješolski programi naj bodo usklajeni z gospodarstvom
 • vajeništvo in obvezno pripravništvo
 • omejitev bolonjskega študija na tri oz. pet let brez podaljševanja zaradi socialne varnosti in študentskega dela
 • ne podeljevanju koncesij zasebnim univerzam za enake programe kot jih izvajajo državne univerze
 • racionalizacija števila programov
 • spodbujanje naravoslovnih in tehniških smeri in zmanjšanje hiperprodukcije diplomantov ekonomske in pravne fakultete
 • politika kroženja proti begu možganov
 • okrepitev financiranja industrijskih inovacij
 • fleksibilnejše zaposlovanje in večja prehodnost med univerzo, instituti in gospodarstvom

Stranka modernega centra (SMC)

 • digitalno izobraževanje vseh generacij, digitalni učbeniki in predavanja
 • štipendije in spodbujanje financiranja programov s področja sodobnih tehnologij
 • brezplačni vrtec za vse otroke eno leto pred vstopom v šolo
 • financiranje programov za lažji vstop na trg dela (npr. vajeništvo)
 • program mladih raziskovalcev za gospodarstvo
 • povečanje sredstev za raziskave in razvoj

Slovenska demokratska stranka (SDS)

 • prestrukturiranje slovenskega šolskega sistema in uvedba dualnega sistema izobraževanja z namenom lažjega prehoda na trg dela
 • uvedba vavčerskega sistema kot pravičen in spodbuden način sodelovanja v izobraževalnem procesu
 • omejitev vpisa na fakultetah po katerih ni povpraševanja, dodatne štipendije za smeri po katerih je povpraševanje na trgu dela
 • priznavanje znanja pridobljenega v tujini
 • uvedba ministrstva za mlade in šport
 • javni in zasebni vrtci s koncesijo ob podjetjih, kamor bodo zaposleni starši lahko prednostno vključili svoje otroke
 • brezplačni učbeniki in delovni zvezki v papirni (za mlajše učence) in elektronski obliki za starejše učence in dijake
 • posodobljen predmetnik tako, da se bodo učenci v osnovni šoli učili praktičnega življenja
 • ohranitev OŠ in podružnic na podeželju, zlasti na depriviligiranih območjih
 • izbirnost osnovnošolskih in srednješolskih programov, tudi z ustrezno mrežo zasebnih šol
 • izbirnost visokošolskih programov in odprava ovire za nastajanje novih programov na javnih fakultetah, pa tudi s podeljevanjem koncesij zasebnim fakultetam po jasnih in merljivih kriterijih
 • zunanja evalvacija za vrtce, osnovne in srednje šole
 • sprejemni izpiti na univerzi
 • spodbujati mednarodno izmenjavo dijakov, študentov, učiteljev - Erazmus za vse
 • skrb za nadarjene mlade ter ranljive skupine
 • dostopna mreža glasbenih šol
 • zaposlitev specialnega pedagoga - defektologa v vrtce, osnovne in srednje šole za področje primanjkljajev
 • omogočiti šport v šolah vsak dan
 • sistem zdravega prehranjevanja v vrtcih in šolah s poudarkom na slovenski hrani ter subvencije prehrane otrokom iz socialno šibkih okolij
 • medijska in finančna pismenost ter učenje podjetništva
 • več domoljubja v učnih načrtih in učbenikih
 • avtonomija učiteljev in pogoji za ustvarjalnost

Socialni demokrati (SD)

 • okrepiti financiranje javnega izobraževalnega sistema
 • motivirati ljudi k vseživljenjskemu učenju
 • dvigniti dostojanstvo in motiviranost učiteljskega poklica
 • krepitev avtonomije šol
 • razbremeniti učitelje administrativnega in birokratskega dela
 • spremenili NPZ, da bo ustrezal potrebam in služil dejanskemu namenu
 • spodbujanje sodobnih pristopov poučevanja in učenja
 • spodbuditi strokovno razpravo o kurikulumu
 • pripravili bomo program brezplačnega vrtca
 • v nasleddnjem mandatu se bomo lotili načrtovanja sprememb izobraževalnega sistema z vidika prihajajočih družbenih sprememb (digitalizacija, nove tehnologije, umetna inteligenca)
 • znanje javna dobrina, ki mora biti dostopna vsakomur
 • povečali bomo delež sredstev za izobraževanje v BDP na predkrizno raven
 • pospešili bomo tehnološko opremljanje šol

Stranka Alenke Bratušek

 • moderno javno šolstvo
 • osnovno in srednje šolstvo bosta primarno usmerjena v otrokov razvoj
 • prenovili bomo obnovnošolske in srednješolske učne sisteme in sistem mature
 • vsebinska nadgradnja programa OŠ v smeri prihajajočih družbenih in tehnoloških sprememb
 • povezovanje s potrebami gospodarstva
 • financiranje raziskovalnih ustanov bo temeljilo na učinkih 
 • kadrovske štipendije za spodbujanje srednjega strokovnega izobraževanja
 • krepitev javnega zdravstva, dostopnega vsem
 • v pedagoški poklic bomo pritegnili najboljše študentke in študente
 • oddelki za delo z otroki s posebnim tipom posebnih potreb (avtizem)
 • ustanovili bomo nacionalni center za delo z nadarjenimi
 • povečati obseg preventivnih programov zdravega načina življenja
 • državljanska vzgoja v srednje šole (znižanje volilne pravice na 16 let)
 • celovita prenova zakonodaje na področju visokega šolstva
 • več sredstev za visoko šolstvo, leta 2025 en odstotek BDP iz javnih sredstev
 • boj proti fiktivnim vpisom
 • olajšati spreminjanje programov univerzam

Nova Slovenija - Krščanski demokrati (NSi)

 • več poudarka na osvajanju osnovnih podjetniških principov
 • sprememba šolskega sistema, v katerem za dobre ocene ne bo pomembno pomnenje neuporabnih podatkov
 • iskanje znanja pri predmetih, ki mladim ležijo, ne neznanja pri predmetih, ki jih ne marajo
 • od kvantitete (število predmetov) k kvaliteti
 • dualni sistem v poklicnem izobraževanju (pol leta šolanje, pol leta delo)
 • brezplačev univerzitetni študij, če ga študent konča v normalnih časovnih okvirjih
 • več zasebnih šol pomeni večjo kakovost javnih šol
 • financiranje zasebnih šol, ki izvajajo javni program (za enako delo enako plačilo)
 • vseživljensko učenje
 • uvesti zgodnejše opismenjevanje
 • učenje govora govornošibkih otrok v predšolskem času
 • učenje slovenščine kot tujega jezika za tujce
 • domoljubna vzgoja
 • plačilna lestvica za vrtce z manjšim številom plačilnih razredov
 • poudarek na inovativnosti in podjetnosti
 • zgodnje (predšolsko) učenje tujega jezika
 • učenje dveh tujih jezikov v osnovni šoli glede na sposobnost učencev
 • povezovanje šolskega sistema z gospodarstvom 
 • poudarek na informacijski in komunikacijski tehnologiji (e-kompetentni učenec in učitelj)
 • sistem rotacij delovnega mesta za strokovne delavce
 • opremiti šole s sodobno tehnologijo
 • promovirati formalno in neformalno izobraževanje
 • pluralnost ustanov in pedagogik (staršem in otrokom dati možnost izbire)
 • strokovna avtonomija učitelja, pedagoška stroka pred pravnimi in birokratskimi formalizmi

Lista Marjana Šarca (LMŠ)

 • posodobitev dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (nova pedagoška in tehnološka znanja)
 • vzgajati za odgovorno državljanstvo
 • povezava s potrebami gospodarstva
 • stabilno financiranje VIZ
 • profesionalizacija vodenja
 • stimulativno in stabilno okolje za znanje, znanost in inovacije
 • transparentno in neodvisno financiranje znanosti 
 • spodbujanje (davčne olajšave) raziskav in razvoja, ki prinašajo izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo

Dobra država (DD)

 • namesto ukvarjanja s plačami, pogoji za delo učiteljev in profesorjev se bo potrebno ukvarjati z vsebinami, od vrtcev do fakultet, sicer nas bo povozil čas
 • profesionalna avtonomija strokovnih delavcev, skrb za njihov profesionalni razvoj
 • skrb za kakovost (doseganje primerljivih standardov znanja in vzgojne naloge
 • ukrepi za preprečevanja socialnega razslojevanja (učbeniška politika, šolska prehrana, ekskurzije)
 • drugi tuji jezik kot obvezni del kurikuluma, prav tako dejavnosti pomembne za zdravje (šport)
 • rekonceptualizirati vključevanje otrok s posebnimi potrebami 
 • odpiranje navzven (internacionalizacija)
 • povezava med visokim šolstvom, znanostjo in gospodarstvom
 • razmislek o razmerju med javnim in zasebnim (financiranje)
 • povečanje avtonomije univerz ob hkratnem povečanju odgovonosti
 • stimulativen sistem (pedagoško, razisko alno in aplikativno delo)
 • izobraževalni sistem, ki bo usmerjen v sodobno digitalno družbo (četrta industrijska revolucija)
 • izobraževanje kot področje posebnega pomena za razvoj države

Andrej Čuš in Zeleni Slovenije (Zeleni)

 • več prakse in manj teorije
 • v kurikulum vključiti vsebine s področja finančne pismenosti, računalništva in varnosti na spletu
 • javno naročanje, s katerim bodo otroci uživali zdravo in domačo hrano
 • dodatne ure s področja športne vzgoje in gibanja
 • več povezovanja med izobraževanjem in gospodarstvom
 • ločitev javnega in zasebnega (ne bodo podpirali ustavnavljanja novih fakultet in zavodov, ki bodo delovali na področjih, ki že imajo akreditirane programe)
 • več sredstev za znanost

Slovenska ljudska stranka (SLS)
(področje izobraževanja je zajeto pod točko trg dela)

 •  da mladi po končanem izobraževanju ne bi odhajali v tujino, je nujna reforma slovenskega šolstva in reorganizacija študijskih smeri, ki morajo odgovarjati na zahteve dela prihodnosti
 •  sekundarno in terciarno izobraževanje se mora v večji meri povezati z gospodarstvom

Lista novinarja Bojana Požarja

 • Zakonska obveza vseh osnovnih šol in vrtcev, da hrano kupujejo pri slovenskih kmetih

Združena desnica
(14 točkah  skupnega nastopa strank Glas za otroke in družine Aleša Primca in Nove ljudske stranke Slovenije Franca Kanglerja izobraževanje ni omenjeno)

Stranka Glas za otroke in družine v svojem programu napoveduje: 

 • gospodarstvu, poklicnem in visokem šolstvu moramo zagotoviti razmere, da se bodo mladi lahko zaposlili v Sloveniji in jim ne bo treba s trebuhom za kruhom.
 •  gospodarstvo naj dobi možnost odločanja in financiranja poklicnega in visokošolskega izobraževanja ter naj bo za toliko davčno razbremenjeno.
 • vpeljati je treba sistem, ki bo študente spodbujal k odgovornemu študiju in njegovemu dokončanju, kar omogoča t.i. vaučerski sistem
 • zagovarjamo študij brez šolnin
 • v OŠ šolo je treba ponovno uvesti ocenjevanje vedenja, v vse stopnje izobraževanja pa vnesti vzgojo za slovenski jezik, zgodovino, kulturo, glasbo in domoljubje.
 • vključiti v šolske programe več tehnične kulture in praktičnega usposabljanja
 • glede na izjemno neuravnoteženo razmerje med vzgojiteljicami/učiteljicami in vzgojitelji/učitelji v vrtcih in šolah ter s tem odsotnost moške vzgojne in razvojne dimenzije v vzgojenem in izobraževalnem procesu bo treba poiskati rešitve za uravnotežen delež obeh spolov v vzgoji in izobraževanju (podobno tudi v pravosodju in socialnem delu)
 • vrtci, šole in fakultete naj bodo prostor spoštovanja, kulturne vzgoje in znanja v službi človečnosti, ne pa prostor ideološke prevzgoje (teorija spolov) in širjenja ateistične ideologije

Levica

 • kakovostno javno, brezplačno šolstvo je ključnega pomena v boju proti družbenim neenakostim
 • proti instrumentalizaciji znanja in prilagajanju učnih načrtov domnevnim potrebam trga
 • investijcije v izobraževanje, znanost in raziskovanje kot temelj družćbenega razvoja (cilj so trije odstotki BDP za raziskave in razvoj do leta 2030)
 • avtonomija vseh, ki sodelujejo v pedagoškem procesu
 • brezplačen dostop do izobraževanja
 • proti zapiranju podružničnih šol
 • ločitev javnega in zasebnega šolstva (država ne sme financirati zasebne šole)
 • polno javno financirani in za starše brezplačni vrtci
 • brezplačna osnovna in srednja šola (tudi učbeniki, delovni zvezki)
 • večja avtonomija učiteljev
 • omejitev prikritih šolnin v obliki vpisnin, plačevanja izpitov v visokem šolstvu

Slovenska Nacionalna stranka (SNS)

 • izključno laično državno šolstvo, ki naj bo popolnoma brezplačno, zasebne in verske šole naj bodo državno sofinancirane največ do 50 odstotkov
 • vpis v srednje šole mora biti omogočen vsem, ki so zaključili osnovno šolanje ne glede na dosežen uspeh
 • visokošolske ustanove naj bodo v svojem delu povezane s tendencami gospodarskega razvijanja
 • medsebojno priznavanje akademskih nazivov in naslovov med Slovenijo in ostalimi državami v obe smeri, kar bo omogočilo našim študentom lažji vstop na študije v univerzah po svetu

Solidarnost

 • kakovostno in vsem dostopno javno izobraževanje

Piratska stranka Slovenije (Pirati)

 • reforma šolstva, ki že dolgo ne sledi vsesplošnemu družbenemu razvoju
 • več gibanj in več učenja na prostem - v naravnem okolju
 • učenje kritičnega razmišljanja
 • priprava učencev na poplavo dezinformacij v vsakdanjem svetu (manipulacija gospodarskega in političnega sveta)
 • učni načrt kot orodje, ne zapoved (preobsežnost)
 • manj birokracije, poenostavitev predpisov
 • učiteljem je treba zagotoviti samoizpopolnjevanje: imeti morajo dovolj časa za hobije in počitek, da bodo imeli v razredu dovolj energije in svežih idej
 • izboljšanje preizkusov in ocenjevanja znanja
 • digitaliziranje izobraževanja
 • manjše skupine v razredih za kakovostnejši pouk (največ 20 učencev v razredu)
 • vseživljenjsko izobraževanje

Gibanje Zedinjena Slovenija

 • prenova vzgojno izobraževalnega sistema, s povečanim poudarkom na učenju praktičnih in uporabnih znanj ter veščin in razbremenitvijo staršev, učiteljev in otrok
 • brezplačna šola (vključno z brezplačnimi zvezki in knjigami)
 • zaščitili bomo zdravje otrok
 • v šolah bo moral biti obvezno zagotovljen prostor za knjige, da jih ne bo treba nositi dnevno iz šole domov ter obratno (vsak otrok bo dobil dve knjigi za vsak predmet, eno knjigo bo imel v šoli, drugo pa doma, konec leta bo obe vrnil šoli)
 • vključitev duhovne komponente v vzgojno-izobraževalni sistem
 • ukinitev oziroma zmanjšanje razlik v plačah v šolstvu in predšolskih ustanovah za različna delovna mesta s podobno delovno in intelektualno obremenitvijo

GibanjeSkupajNaprej
(program pretežno zajema reformo zdravstva, izobraževanje ni posebej omenjeno)


Gibanje Alternativna Slovenija

 • obuditi zavest o kulturni, narodni, duhovni in genetski povezanosti zahodnih Slovanov tj. Slovencev z narodi Višegrajskih držav (in Avstrije)
 • prekiniti državno financiranje praktičnih izpeljav gramscijevskega kulturnega marksizma in  moderne anti-kulture in anti-estetike, ki izhaja iz neznanstvenih postulatov Frankfurtske šole
 • reforma šolstva z brisanjem poveličevanja SFRJ in marksistično-komunistične politike, uvedba domovinske vzgoje, utemeljene v sodobni biološki, evolucijsko psihološki in bio-antropološki znanosti

Za zdravo družbo

 • reforma izobraževalnega sistema, kjer se izvedba izobraževanja ne prilagaja razpoložljivemu učiteljskemu kadru temveč gospodarsko-razvojnim trendom s poudarkom na pozitiven vpliv modernih tehnologij na trg dela
 • vračanje z naravno in kulturno dediščino povezanih vrednot

Naprej Slovenija (NPS)
(nima posebnega programa za izobraževanje)

 • zmanjšanje javnega dolga in javne porabe (razen v šolstvu in zdravstvu)

Gospodarsko aktivna stranka (GAS)

 • sprememba zakonodaje na področju izobraževanja – uvedba vajeniškega sistema in zasebnega šolstva na področju obrti in podjetništva
 • reorganizacija javnega šolstva v smeri izobraževanja za poklice, ki jih družba in gospodarstvo dejansko potrebuje
 • vertikalna prehodnost šolskega sistema od osnovnega poklica do visoke izobrazbe 

ReSET - Rešimo Slovenijo elite in tajkunov

 • šolstvo in gospodarstvo morata biti medsebojno povezana
 • strani države je potrebno omejiti financiranje programov, kjer so možnosti za zaposlitev po končanem študiju minimalne
 • večje vzpodbude nameniti izobraževanju za deficitarne poklice
 • šolske programe pa uvesti obvezno prakso, ki se lahko delno financira s strani države

Združena levica in Sloga

 •  za izobraževanje za konkretna dela in naloge ter za razvoj visokih tehnologij

Socialistična partija Slovenije (SPS)

 • nacionalizacija šolstva (ustanavljajo se fakultete in univerze, ki delujejo s koncesijo, vendar je kljub temu treba študij doplačati, ustanavljajo se programi, ki niso v skladu s potrebami trga, zaradi česar je potem večina diplomatov takšnih fakultet nezaposljiva)
 • reforma šolskega sistema – odprava točkovnega sistema, uvedba sprejemnih izpitov, mogoč neposredni vpis iz srednjih tehniških šol na fakulteto
 • uvedba štipendij za vse poklice, ki jih država potrebuje in ukinitev študentskega dela v poznani obliki (študentsko delo se nadomesti z ustrezno štipendijo za čas študija)
 • vezava fakultetnega študija na delo v Sloveniji 

Stranka slovenskega naroda (SSN)
(ni posebnega poglavja o izobraževanju)

 • mladim je potrebno zagotoviti brezskrbno odraščanje, varnost in ustrezno izobrazbo kot bodočemu stebru slovenske družbe
Komentarjev 10
 • igorgeus 14:13 17.maj 2018.

  Glede na to, da vrtce financirajo občine, pri čemer jih je itak 99% oberzadolženih, ne vem kako bi lahko to funkcioniralo. Najlažje nekaj obljubit, potem pa vreč realizacijo na občine naj se znajdejo same.

 • Snežinko 09:17 16.maj 2018.

  Bučke. Predvolilne obljube prenesejo vse. In žal (še vedno) obstajajo ljudje, ki temu nasedajo. Vse zastonj, seveda. Ampak....vse to mora vseeno nekdo plačat, ker ni nič zastonj! Kdo???

 • Avatar skeptik
  skeptik 08:50 16.maj 2018.

  Same iluzije, kot tista Erjavčeva bučka o 1000€ penzije....