Slovenija
36539 ogledov

Velika novost pri kaznih za parkiranje

Obvestilo redarstva
1/4
Saša Despot
Če parkirate brez plačila parkirnine oziroma če ste prekoračili čas, vas lahko v Ljubljani čaka 12 evrov ali pa 80 evrov "kazni". Gre za neenakost pred zakonom, na katero je opozoril celo Varuh človekovih pravic, a že kmalu se obeta sprememba. Kot kaže, bodo možnost plačila nadomestne parkirnine dobili tudi tisti, ki jih bodo zalotili redarji.

Občinski odloki nekaterih večjih občin, na primer občine Ljubljana, Koper, Novo mesto in Maribor, določajo tako imenovano nadomestno oziroma celodnevno parkirnino. S plačilom te parkirnine se je mogoče izogniti globi za parkiranje brez plačila. 

Primer za Ljubljano, o katerem smo poročali pred kratkim. Če te z neplačano parkirnino zalotijo delavci Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ti na avto nalepijo zeleno obvestilo. Če v roku plačaš 12 evrov nadomestne parkirnine, se izogneš prekrškovnemu postopku. Če bi isti prekršek opazili mestni redarji, bi vam nalepili rdeče obvestilo s 40 evri globe, v primeru polovičke bi morali plačati 20 evrov, kar je dve tretjini več kot v primeru zelenega obvestila.

Nisi plačal? Potem boš pa 20 ali pa 60 evrov!

Tudi v primeru neplačila na podlagi obvestila so kršitelji v neenakem položaju, tokrat pa so na boljšem tisti, ki so jih dobili redarji. Če obvestila niso dobili ali so ga vrgli v smeti, bodo dobili priporočeno pošiljko s plačilnim nalogom za 40 evrov, v primeru polovičke 20 evrov. Tisti, ki so jih zalotili "zelenci", pa bodo na dom dobili enako globo, a še 40 evrov sodne takse. Če upoštevamo polovički torej trikrat toliko kot tisti, ki so jih zalotili redarji, 60 evrov namesto 20.  JP LPT obvestilo o parkiranju Šok Slovenija "Ker so slabo prilepili obvestilo, moram plačati 68 evrov"

Februarja sestanek, kakšna pa je rešitev?

"Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na to problematiko prvič naletel že leta 2013," pravijo. Ocenjujejo, da prenašanje nadzora s policije in redarstva na druge izvajalce nima podlage v zakonu o prekrških.

Varuh vedno zagovarja, da se enake situacije obravnavajo enako, in različne različno.

"Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za infrastrukturo, ki je sicer pristojno za cestni promet, sta s problematiko »nadomestne« parkirnine seznanjena, nanjo je namreč predhodno opozoril že Varuh človekovih pravic, zato je bil s strani Ministrstva za infrastrukturo februarja letos sklican sestanek s predstavniki občin, na katerem je bil obravnavan institut »nadomestne« parkirnine, tako z vidika cestnoprometne zakonodaje kot tudi z vidika ureditve prekrškovnega prava v Republiki Sloveniji. V razpravi so bili predstavljeni argumenti glede obravnavane problematike in tudi že identificirane možne rešitve, ki bi bile skladne tudi z vidika sistemske ureditve prekrškovnega prava. Glede na to, da je institut 'nadomestne' parkirnine povezan s cestnoprometnimi predpisi, bo usmeritve glede predmetnega instituta pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo," so nam pojasnili na ministrstvu za pravosodje.

JP LPT obvestilo o parkiranju | Avtor: Žurnal24 main Žurnal24 main

"Če voznik parkira vozilo v nasprotju z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa in mu je torej moč očitati storitev prekrška, je treba postopati skladno z določbami zakona, ki ureja postopek o prekršku, torej Zakona o prekrških. Ta inštituta nadomestne parkirnine ne pozna. Kdor stori prekršek se odgovornosti zanj ne more rešiti z "odpustkom", oziroma s plačilom določenega zneska," pravijo pri varuhu človekovih pravic, kjer ocenjujejo, da sta zakona jasna in ju ni treba spreminjati, ampak le dosledno spoštovati.

V drugo smer, kot je predvideval varuh človekovih pravic

A rešitev bo šla kot kaže v drugo smer. "Rešitev, ki se je oblikovala v zvezi z izpostavljeno problematiko, predvideva prekrškovni postopek šele v primeru, če na prostoru, kjer je ustavitev in parkiranje časovno omejeno in plačljivo, parkirnina za določen čas parkiranja ali dnevna parkirnina ni plačana," so nam pojasnili na ministrstva za infrastrukturo.

To zelo verjetno pomeni, da bodo tudi vsi, ki jih bodo zalotili mestni redarji, dobili možnost, da pred uvedbo prekrškovnega postopka plačajo "nadomestno" parkirnino.

"Novela zakona o pravilih cestnega prometa je v strokovnem usklajevanju na ministrstvu za infrastrukturo in bo v kratkem posredovana v javno obravnavo," pravijo na ministrstvu in dodajajo, da bodo imele občine dovolj časa, da prilagodijo občinske odloke o urejanju prometa.

Ostaja neenakost pri sodni taksi?

"V zvezi s plačilom glob za nepravilno parkiranje pojasnjujemo, da se postopek o prekršku začne po uradni dolžnosti, ko opravi prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti (predlagatelji)," pravijo na ministrstvu za pravosodje.

Obvestilo redarstva | Avtor: Saša Despot Saša Despot

A zakaj mora nekdo, ki so ga niso dobili redarji, plačati še 40 evrov sodne takse, medtem ko redarji plačilni nalog izdajo brez te takse? "Zakon o prekrških za vse primere, ko je o prekršku odločeno s pisno odločbo (56. člen ZP-1), določa, da mora izrek odločbe vsebovati tudi odločitev o stroških postopka, ki je v tovrstnih primerih (navadno le) sodna taksa, ta pa se odmeri v skladu z zakonom, ki ureja sodne takse," pravijo na ministrstvu za pravosodje. 

Na vprašanje, ali bodo spremenili zakon o prekrških, pa na ministrstvu za pravosodje pravijo, da se na strokovni ravni se tako že pripravljajo določene spremembe in dopolnitve omenjenega zakona, vendar časovnica še ni natančno določena.

 

V nadaljevanju v celoti objavljamo pojasnilo ministrstva za pravosodje glede zakonskih podlag kaznovanja za neplačilo parkirnine.

15. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP) med drugim določa pooblastilo občinskega redarstva (tudi) za odločanje o prekrških v zvezi z ustavljanjem in parkiranjem. Če občinski (mestni) redar tovrstni prekršek zazna osebno, osmi odstavek 57. člena ZP-1 izključno za kršitve predpisov o ustavitvi in parkiranju vozil določa poseben postopek:

»(8) Za kršitev predpisov o ustavitvi in parkiranju vozil se ob ugotovitvi prekrška, o katerem kršitelja ni bilo mogoče seznaniti na kraju prekrška, na primernem mestu pritrdi na vozilo obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj in čas storitve, registrsko številko vozila, pravno opredelitev prekrška, višino za prekršek predpisane globe in naslednje pouke:

- pravici do plačila polovice predpisane globe v osmih dneh od dneva izdaje obvestila, z opisom načina plačila globe,

- da se bo ob pravočasnem plačilu globe štelo, da je bil plačniku izdan plačilni nalog za prekršek, ki je označen na obvestilu, in da je ta postal pravnomočen, ker se je plačnik odpovedal ugovoru zoper plačilni nalog iz 57.b člena tega zakona in zahtevi za sodno varstvo,

- da v primeru pravočasnega plačila globe stroški postopka ne bodo zaračunani, da prekršek ne bo vpisan v evidenco o prekrških in da bo postopek zaradi prekrška s pravočasnim plačilom globe končan, ter

- da morebitno neplačilo globe nima pravnih posledic in da se bo v takem primeru po poteku roka za plačilo postopek zaradi prekrška nadaljeval zoper lastnika ali imetnika pravice uporabe vozila z izdajo plačilnega naloga po določbah tega zakona.«.

Če pa neplačilo parkirnine zazna oškodovanec, je skladno s prvim odstavkom 50. člena ZP-1 pri pristojnem prekrškovnem organu upravičen podati pisni predlog za uvedbo prekrškovnega postopka z vsebino kot jo določa drugi odstavek 50. člena ZP-1. V primerih neplačila oziroma prekoračenja časa za parkiranje je to navadno upravljalec parkirišč. V Mestni občini Ljubljana je to npr. podjetje JP LPT d.o.o., pisni predlog pa oškodovanec v primerih, ko občinski odloki določajo tudi inštitut »nadomestne« parkirnine, poda šele, če plačilo »nadomestne« parkirnine ni bilo uspešno.

janez.zalaznik@zurnal24.si

Komentarjev 6
  • perhan63 11:58 19.november 2019.

    redarji so največja golazen ..takoj za šerifom..moraš biti primer ponesrečenga splava da opravljaš tako službo

  • Marko Janežič 09:22 02.maj 2019.

    Ali je vetrobransko steklo uradno mesto za dajanje uradnih obvestil?????

  • Anej Vodopivec 13:01 16.april 2019.

    Kar se tiče tega je lj katastrofa od katastrof kot pacjent na invalidskem vozičku moram v nevrološko kliniko prevoziti z vozičkom 350m cene več in nikoli mi ne uide 10€ parkirnine pred kliniko pa te nemore nihče odložiti da nebi ...prikaži več opravljal tako dolge poti ker niti pred vhodom ni primernega mesta za hitri postanek nazadnje je mojo ženo v križu zgrabili med pomaganjem porivanja vozička bravo zoki in ukc vodstvo in drage parkirne hise