Zanimivo
7591 ogledov

Varna in pravilna vožnja po krožnih križiščih vpliva na boljšo pretočnost prometa

AVP AVP

Krožna križišča predstavljajo z vidika prometne varnosti učinkovit ukrep pri zmanjševanju konfliktnih točk za nastanek prometnih nesreč, izboljšujejo pretočnost in umirjajo hitrost, saj promet poteka bolj tekoče kot v klasičnih križiščih. Čeprav so hitrosti manjše kot na klasičnih križiščih, pa lahko nepoznavanje ali neupoštevanje pravil privede do nesreče ali celo do konfliktih situacij med vozniki. Vozniki pri vožnji skozi krožna križišča najpogosteje pozabijo na uporabo utripalk, se prepozno razvrstijo pred vstopom v krožno križišče, skozi njih vozijo s preveliko hitrostjo in tudi niso pozorni na pešce, kolesarje ter ostale udeležence v prometu.

Številna krožna križišča so nekdanja nepretočna križišča spremenila v pretočne točke. V nekaterih primerih se je zmanjšalo tudi število prometnih nesreč za celo 50 %, število poškodovanih pa za 75 %, saj so v krožnih križiščih hitrosti vozil manjše, manj je možnih točk trčenja, zmanjšane so možnosti za huda čelna trčenja, do pravokotnih bočnih trčenj pa prihaja zelo redko. Poleg tega imajo krožna križišča pozitiven vpliv tudi na zmanjševanje hrupa in emisij motornih vozil.

Za varnejše ravnanje v prometu vam v naslednjem izobraževalnem filmu predstavljamo posamezne situacije in primere pravilnih voženj v krožnih križiščih.

Za pretočnost je pomembno pravilno razvrščanje

Kljub temu, da krožna križišča predstavljajo manj nevarno križanje prednostne in neprednostne ceste, pa je poznavanje pravil vožnje ključno za pretočnost in varnost vožnje po njih. Vključevanje na večpasovno krožno križišče je običajno izvedeno z enega ali dveh prometnih pasov, o razvrstitvi na ustrezen pas pa moramo razmisliti še pred uvozom v krožno križišče.

AVP | Avtor: AVP AVP

Pri vožnji na krožnih križiščih s fizično ločenimi prometnimi pasovi se moramo na ustrezni pas razvrstiti že pred uvozom na krožno križišče. Menjava prometnih pasov v krožnem križišču je prepovedana.

Kako pa poteka pravilna razvrstitev v večpasovnem križišču?

Ko zapeljemo na krožno križišče, katerega vozišče ima dva ali celo več prometnih pasov, se moramo razvrstiti na notranji prometni pas in na ta način omogočiti vključitev v promet na križišču tudi drugim voznikom. Pri vključevanju na krožno križišče po smernem vozišču, ki ima dva ali več prometnih pasov, pa se mora voznik na desnem prometnem pasu razvrsti na zunanji prometni pas, voznik na levem prometnem pasu pa na notranji prometni pas krožnega križišča. Vozniki na krožnem križišču imajo prednost pred vozniki, ki se vključujejo na to križišče.

V primeru, da krožno križišče zapuščamo na prvem izvozu, ostanemo na zunanjem prometnem pasu, za vse ostale izvoze pa uporabimo notranji prometni pas. Krožno križišče smemo zapustiti le z zunanjega prometnega pasu, razen če prometna signalizacija zahteva drugače. V primeru, da zgrešimo izvoz ali pa se nam iz notranjega pasu ni uspelo pravočasno razvrstiti na zunanji prometni pas, odpeljemo še en krog ter se tako na zunanji pas razvrstimo ob naslednji priložnosti.

V krožnih križiščih se ne ustavljamo in ne vozimo vzvratno, ob morebitni menjavi prometnih pasov pa moramo preveriti vsa notranja in zunanja ogledala s posebnim poudarkom na pogledu čez rame oziroma mrtvem kotu.

Ne pozabite na utripalke ob zapuščanju krožnih križišč

Pri zapuščanju krožnih križišč zaradi zagotavljanja pretočnosti in varnosti ostalih udeležencev v prometu vedno pravočasno uporabimo desne utripalke, najbolje takoj ko odpeljemo mimo zadnjega uvoza. S prehitrim vklopom lahko zavedemo voznika, ki se želi vključiti na krožno križišče, kar lahko privede do nevarne situacije, s prepoznim vklopom pa tvegamo nalet vozila z zadnje strani in zmanjšujemo pretočnost krožnega križišča. Pri vključevanju na krožno križišče ni treba vklopiti desnih utripalk. Vklopimo jih le, če je krožno križišče izvedeno tako, da je izvoz, po katerem želimo zapustiti krožno križišče, v neposredni bližini uvoza.

AVP | Avtor: AVP AVP

Pri vožnji na krožnih križiščih s fizično ločenimi prometnimi pasovi se moramo, za varno vključevanje in vožnjo skozi, pravilno razvrstiti na ustrezen pas že pred uvozom na krožno križišče.

Največ težav voznikom povzročajo "turbo krožna križišča"

Kanalizirana krožna križišča s spiralnim potekom prometnih tokov oziroma danes bolj poznana kot "turbo krožna križišča", so v primerjavi s klasičnimi krožnimi križišči opremljena z nizkimi (betonskimi) pregradami, ki preprečujejo trke na kritičnih točkah. Razlog za pojav "turbo krožnih križišč" je v njihovi enostavnejši uporabi. Čeprav obstaja možnost, da bo moral voznik ob morebitno napačno izbranem uvozu zapustiti križišče na neželenem izvozu, so "turbo krožna križišča" enostavnejša za uporabnike, saj ne omogočajo menjave prometnih pasov, s tem pa se zmanjšuje število točk možnega trčenja.

Na tovrstnih krožnih križiščih veljajo dodatna pravila, saj ima krožno križišče dva uvozna prometna pasova. V tem primeru zapelje vozilo, ki vozi po desnem prometnem pasu na zunanji prometni pas krožnega križišča, vozilo, ki vozi po levem prometnem pasu pa zapelje na notranji prometni pas krožnega križišča. Ker menjava prometnih pasov na teh krožnih križiščih ni predvidena, se moramo pravilno razvrstiti za želeno smer že na ravnem delu vozišča pred samim križiščem, saj so prometni tokovi ločeno vodeni že pred uvozom na krožno križišče.

AVP | Avtor: AVP AVP

Le zunanji prometni pas je namenjen zapuščanju krožnega križišča razen, če s prometno signalizacijo ni označeno drugače.

Spremljati moramo ravnanje pešcev in kolesarjev

Če na krožnih križišč čez uvozni in izvozni krak poteka prehod za pešce ter kolesarje jim omogočimo varno prečkanje, razen če s prometno signalizacijo ni drugače določeno. Pri uvozu in izvozu na krožno križišče moramo pešcem in kolesarjem ustaviti v tako imenovanih nišah, ustavitev na samem prehodu za pešce in na prehodu za kolesarje ni dovoljena.

"Za varno vožnjo v krožnem križišču je pomembno, da vozniki upoštevamo prometno signalizacijo ter posebnosti krožnega križišča. Izogibati se moramo veliki hitrosti in prehitevanju. Vsekakor velja spoštovati omejitev hitrosti, ki so predpisane na krožnem križišču, saj to omogoča ustrezno hitro reakcijo voznika. Pomembno je, da se izogibamo naglim ali celo sunkovitim spremembam smeri. Predvsem pa velja, da sta na krožnih križiščih še kako pomembni strpnost in uvidevnost," poudarjajo na Agenciji za varnost prometa.

Vožnja skozi krožno križišče je natančno opredeljena v četrtem odstavku 60. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (vožnja na krožnem križišču).

AVP | Avtor: AVP AVP

Pri menjavi prometnih pasov in zapuščanju krožnega križišča ne pozabimo na mrtvi kot vzvratnih ogledal

Zakon o pravilih cestnega prometa navaja:

  1. Voznik na krožnem križišču ima prednost pred voznikom, ki se vključuje na to križišče.
  2. Voznik, ki zapelje na krožno križišče, katerega vozišče ima dva ali več prometnih pasov, se razvrsti na notranji prometni pas in na ta način omogoči vključitev v promet na križišču tudi drugim voznikom, razen če zapušča križišče na najbližjem izvozu ali mu prometna ureditev ali prometna situacija tega ne dovoljuje ali mu je zaradi lastnosti križišča (npr. krožna križišča z majhnim premerom) ali lastnosti motornega vozila (npr. tovorno vozilo s priklopnikom) to oteženo.
  3. Pri vključevanju na krožno križišče po smernem vozišču, ki ima dva prometna pasova, se vozilo na desnem prometnem pasu razvrsti na zunanji prometni pas, vozilo na levem prometnem pasu pa na notranji prometni pas vozišča krožnega križišča.
  4. Preden zapusti krožno križišče iz prejšnjega odstavka, se mora voznik razvrstiti na zunanji prometni pas, razen na izvozu, na katerem je s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu. V primerih, ko razvrščanje iz notranjega na zunanji pas zaradi gostote prometa ni mogoče, je voznik dolžan opraviti najmanj eno kroženje oziroma toliko kroženj, kolikor je potrebnih za razvrstitev.
  5. Na krožnem križišču je prepovedano ustavljanje, razen ustavljanja zaradi omogočanja prečkanja pešcev pri izvozu s križišča.
  6. Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Srečno in varno vožnjo vam želimo!