Pod streho > Gradimo & obnavljamo
83398 ogledov

Pozor, če boste gradili: Nove zahteve za garaže, nadstreške ...

nadstrešek Dezzen
Pravkar sprejeti pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov prinaša nekaj sprememb pri dokumentaciji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov. Te investitorji pogosto gradijo sami, zato je spremembe dobro poznati.

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so končno sprejeli pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Najbolj željno so ga pričakovali projektanti, a je zaradi nekaterih določil pomemben tudi za posameznike, ki načrtujejo gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov. V pravilniku so namreč navedene tudi zahteve za dokumentacijo, ki mora spremljati gradnjo teh objektov, priložiti pa jo je treba na pristojno upravno enoto. 

Obvezna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

Pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, pravilnik sicer ne prinaša bistvenih sprememb, del pravilnika pa so novi obrazci, na katerih se odda zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt in dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Za graditelje nezahtevnih projektov sta tako pomembni priloga 6 - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt  in priloga 11 B - Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt .

Vsebina obeh je praktično enaka prejšnjim zahtevam. V prilogi 6 je treba poleg osnovnih podatkov o investitorju in parceli navesti tudi podatke o tem, ali bo načrtovani objekt priključen na komunalno infrastrukturo in katero. Načrtovani objekt je treba na kratko opisati.  

Sestavni del dokumentacije so tudi skice, ki jih v že pripravljeno mrežo lahko vrišete kar z roko. V merilu 1:100 morajo prikazovati tloris, značilni prerez in pogled oziroma oblikovanje terena. Skice lahko graditelj priloži tudi v drugi obliki. 

Če se zaradi gradnje nezahtevnega objekta spreminja prometna ureditev ali se objekt priključuje na gospodarsko javno infrastrukturo, še vedno velja, da se v prilogi 6 prikažejo tudi prometna ureditev, druge funkcionalne površine objekta (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, mestom za odpadke), mesto priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, zaščita in prestavitve infrastrukturnih vodov ipd.

Če bo objekt zgrajen v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture ali varovanih območij, boste potrebovali tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, običajno je to kar občina. Mnenja, ki jih boste dobili na podlagi dokumentacije za gradbeno dovoljenje, priložite k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. 

Dokumentacijo za gradbeno dovoljenje podpiše le investitor ali pa njegov pooblaščenec, če ga ima. Potrebujete še dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo. Če je še nimate, jo lahko izkazujete na podlagi overjene kupoprodajne pogodbe, s pravnomočnim sklepom o dedovanju ali z overjeno darilno pogodbo.

Pri nekaterih gradnjah obvezen nadzornik

Precejšnja novost pri gradnji nezahtevnih objektov pa je imenovanje nadzornika. Kot določa 74. člen gradbenega zakona (GZ-1), „imenovanje nadzornika ni obvezno v primeru gradnje nezahtevnega objekta, če jo izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 16. člena tega zakona.“

Ali drugače, če investitor nezahtevni objekt gradi sam, mora imenovati nadzornika.

Tega ne navede v zahtevi ali dokumentaciji za izdajo gradbenega dovoljenja, temveč v prijavi začetka gradnje (priloga 13 B). Tudi prijava začetka gradnje nezahtevnega objekta je obvezen del celotnega postopka, investitor jo mora na upravno enoto vložiti najmanj osem dni pred začetkom gradnje.

nadstrešek Slovenija Pod streho Nadstreški: Kdaj je gradbeno dovoljenje obvezno in kdaj ne

Obvezna prijava gradnje enostavnega objekta

Enostavne objekte lahko gradimo brez gradbenega dovoljenja. Novost pa je, da je treba tudi gradnjo enostavnega projekta prijaviti, vendar ne na upravni enoti, temveč na občini. 

V prijavi začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavne stavbe  (priloga 13 C) je treba poleg osnovnih podatkov o investitorju vpisati tudi naziv gradnje, njene zunanje mere na stiku z zemljiščem, bruto tlorisno površino in odmike od sosednjih zemljišč.

Prijavi se priloži tudi grafični oziroma tekstualni prikaz začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba (tloris, prerez ipd.) 

Novi pravilnik je bil v Uradnem listu objavljen 10. marca, veljati pa začne 15. dan po objavi. 

Gradnja hiše Slovenija Pod streho Če tega niste naredili, lahko ostanete brez uporabnega dovoljenja
Komentarjev 14
 • Avatar Garancija
  Garancija 10:18 23.oktober 2023.

  A je treba za pasjo utico tut gradbeno dovoljenje,vprašam za prjatla?

 • lojs 20:36 16.marec 2023.

  gradijo lahko sam oše neki fejmiši oz. ekipa realiti šova, razbi (pre) sratorji ... ali pa cigoti ... vse ostalo pa na črno ... kot že do sedaj

 • Boris 15:00 16.marec 2023.

  Zeleno, k'te lub'm, zeleno.