Pod streho > Gradimo & obnavljamo
39099 ogledov

To je možno graditi brez gradbenega dovoljenja, nujna so ta mnenja in soglasja

streha Etectum
Pravkar sprejeti pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov določa tudi dokumente, so nujni pri manjši rekonstrukciji, za katero gradbeno dovoljenje sicer ni potrebno.

Pod manjšo rekonstrukcijo, ki jo na novo opredeljuje gradbeni zakon (GZ-1), spadajo dela, ki presegajo vzdrževanje objekta, so pa izboljšava ali zamenjava več posameznih konstrukcijskih elementov, s katero se ne ogroža stabilnost konstrukcije. Manjša rekonstrukcija je tudi zamenjava elementov javnega vodovoda, javne kanalizacije, večji preboji konstrukcije, vgradnja dvigal v notranjosti objekta in manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter prizidava zunanjega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž. 

Še natančneje manjšo rekonstrukcijo opredeljuje uredba o razvrščanju objektov. Ta dela ali posege, ki se lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja, razvršča v tri skupine. Od tega je odvisno, katera mnenja ali soglasja je treba pridobiti. 

V gradbenem zakonu je namreč določeno, da dela v okviru manjše rekonstrukcije lahko izvajamo brez gradbenega dovoljenja in brez prijave začetka gradnje, a to ne pomni, da jih lahko izvedemo povsem na svojo pest in brez strokovnega nadzora. 

V prvo skupino so uvrščena dela, za katera je pred njihovo izvedbo treba pridobiti mnenje pooblaščenega strokovnjaka gradbene stroke:

 • statične ojačitve posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov, 
 • zamenjava istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov, v katero spada na primer zamenjava ostrešja ali delov medetažne konstrukcije,
 • zamenjava elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije,
 • dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo,
 • izvedba odprtin in večjih konstrukcijskih prebojev ter povečanje obstoječih odprtin v objektu, ki ne presegajo ene tretjine površine posameznega konstrukcijskega elementa in niso širši od dveh metrov,
 • povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe do dveh metrov, pri čemer velikost povečanja odprtine ne sme presegati ene tretjine površine fasade, 
 • novi preboji fasade stavbe, če je ravnina fasade, na kateri se izvajajo preboji, od meje zemljišča drugega lastnika oddaljena več kot dva metra, hkrati pa velikost novih prebojev ne presega ene tretjine površine fasade in noben preboj ni širši od dveh metrov,
 • vgradnja dvigala v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo. 

Za ta dela je treba izpolniti obrazec 20 A - Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva pri manjši rekonstrukciji, ki je priloga pravkar sprejetega pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. 

V dokumentaciji je treba poleg osnovnih podatkov o investitorju, objektu in zemljišču, navesti še izvajalca ali nadzornika ali projektanta in pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva. 

Pooblaščeni strokovnjak in odgovorna oseba mnenje podpišeta, s čimer ugotavljata, da se z načrtovano rekonstrukcijo ne bodo ogrožale ali poslabšale gradbeno tehnične lastnosti objekta.  

V drugo skupino spadajo dela, za katera je pred njihovo izvedbo poleg mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, treba pridobiti še soglasje občine:

 • manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na objektu, na primer izvedba frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi, dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 0,3 metra,
 • prizidava nakladalnih ramp in klančin, 
 • izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška površine do šestih kvadratnih metrov.

Mnenje gradbenega strokovnjaka za izvedbo teh del se odda na istem obrazcu kot za dela iz prve skupine. Poleg tega je treba na občino oddati zahtevo za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom (priloga 20 C) in kot prilogo priložiti še mnenje. Dela se lahko začnejo, ko občina izda soglasje.

V tretjo skupino spada prizidava zunanjega odprtega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž in je zunanji rob stopnišča ali dvigala oddaljen od sosednjega objekta drugega lastnika več kot štiri metre. 

Za izvedbo teh del je treba pridobiti mnenje strokovnjaka iz področja gradbeništva in arhitekta ter soglasje občine. V tem primeru se oddata obrazec 20 B in 20 C.

nadstrešek Slovenija Pod streho Pozor, če boste gradili: Nove zahteve za garaže, nadstreške ...

Obvezno mnenje, ko so dela zaključena

Ko je manjša rekonstrukcija zaključena, je treba izpolniti še obrazec 20 E - Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva po izvedbi manjše rekonstrukcije, s čimer strokovnjak gradbeništva in pooblaščena oseba potrjujeta, da so dela dokončana, da so se izvajala tako, da se s posegi bistveno ne odstopa od prvotne zasnove objekta ter da izvedena manjša rekonstrukcija ne ogroža ali poslabšuje gradbenotehničnih lastnosti objekta.  

Mnenja strokovnjakov in potrdilo o dokončanju del mora investitor hraniti, dokler objekt stoji, določa gradbeni zakon. Posameznik, ki ne spoštuje vseh zahtev, ki se nanašajo na manjšo rekonstrukcijo, je lahko kaznovan z globo od 100 do 1000 evrov. Pri manjši rekonstrukciji gradbeni zakon določa tudi, da je treba gradbišče, ki meji na javne površine, ustrezno označiti in zavarovati.

Komentarjev 3
 • anica00 09:53 20.marec 2023.

  Če plačaš, potem gre. Gre se samo za pobiranje denarja.

 • tone01 09:01 19.marec 2023.

  NIkjer ni omenjeno, ali je potrebno za nadstreške ki osnovnemu objektu prijaviti za dovoljenje. Po starem zakonu o graditvi objektov, je bilo določeno, da nadstrešku, ki ni večji od 20 m2, ni potrebnega gradbenega dovoljenja, je bila potrebna lokacijska informacija. ...prikaži več Odmiki od uličnih cest ni nikjer taksativno določeno, po starem je bilo, da je bil odmik od ulične ceste za nadstrešek 0,75 m. Trendi graditeljev stanovanjskih hiš so v večini primerov, da se ne gradijo več garaže, temveč nadstreški