Pod streho > Gradimo & obnavljamo
33498 ogledov

Toliko denarja bodo razdelili med občane

ogrevanje Profimedia
Koliko od skupnih sredstev iz podnebnega sklada bo letos in prihodnje leto namenjenih za naložbe občanov in za katere ukrepe?

Vlada je konec prejšnjega tedna izdala odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Zaradi dviga cen emisijskih kuponov je prihodkov bistveno več kot so pričakovali pred letom dni, je sporočil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Na leto v ta sklad steče približno 170 milijonov evrov, nekaj presežka pa je ostalo tudi iz preteklih let, zato so dodatna sredstva namenili še za tiste ukrepe, kjer se je v zadnjem obdobju izkazalo, da moramo sredstva za spodbude povečati.

S tem bo mogoče ponovno objaviti nekatere razpise za naložbe v energetsko učinkovitost, ki so bili zaradi porabe sredstev že zaprti.

Naprave za samooskrbo z električno energijo

Nepovratne finančne spodbude so namenjene naložbam namestitve naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Letos bo za to namenjenih 15 milijonov evrov, za drugo leto pa dodatna sredstva iz podnebnega sklada za ta namen niso predvidena.

Predlagani znesek bo predvidoma predstavljal sredstva za povišanje razpisanega zneska v okviru veljavnega javnega poziva 93SUB-SO21 ter za nov razpis. Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude so gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjemalci električne energije.

Denar, evro Slovenija Pod streho Država je obljubila denar, a ga še dolgo ne boste videli

Trajnostna gradnja skoraj ničenergijskih stavb

Sredstva, letos jih bo na voljo šest milijonov evrov, naslednje leto pa 16,72 milijona, so namenjena spodbujanju naložb v gradnjo novih stavb z visoko energijsko učinkovitostjo ali celovito obnovo starejših stavb. Sofinancirajo se naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih stavb, naložbe v celovito obnovo starejših stavb in nakup stanovanj v novih ali obnovljenih skoraj ničenergijskih stavbah.

Sredstva iz tega skopa pa niso namenjena le občanom, temveč bo velik delež namenjen za naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb javnega značaja, kot so stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji, arhivi in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, za zdravstveno oskrbo, šport, in za gradnjo stavb za posebne družbene skupine domovi za starejše osebe, dijaški, študentski in materinski domovi in stavbe javne uprave. Upravičenci do porabe sredstev so občani, pravne osebe samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ter občine, ki so investitorke v naložbo gradnje skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena, ki je v lasti občine.

Zamenjava starih kurilnih naprav

Sredstva, za letos jih je predvidenih 40,85 milijona virov za prihodnje leto pa 14,9 milijona evrov, so namenjena spodbujanju naložb v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. Sofinancira se zamenjava starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso ali z ogrevalnimi toplotnimi črpalkami za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb.

V ta sklop spada tudi financira vzpostavitve in delovanja mobilnega demonstracijskega centra za kurjenje v malih kurilnih napravah in osveščanje ter izobraževanje uporabnikov naprav na lesno biomaso glede primernega goriva in pravilnega načina kurjenja. Upravičenci do nepovratne finančne spodbude za naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb so občani.

Ukrepi za zmanjšanje energetske revščine

Sredstva so namenjena zmanjševanju energetske revščine socialno ogroženih gospodinjstev. Financira se izvedba programa zmanjševanja energetske revščine (v nadaljnjem besedilu: ZERO). Letos je v ta namen predvidenih 88.000 tisoč evrov, naslednje leto pa 102 tisoč.

Ukrepi za zmanjševanje energetske revščine so namenjeni vsem socialno šibkim občanom, ki so upravičeni do redne denarne socialne pomoči ali do izredne denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. Občani se pri strokovnem delavcu na Centru za socialno delo z izpolnjenim letakom ZERO prijavijo na brezplačni obisk energetskega svetovalca na domu. Energetski svetovalec opravi energetski pregled stavbe in stanovalci pridobijo informacije o potrebnih spremembah za učinkovitejšo rabo energije. Financira se nakup paketa enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode, in sicer LED-sijalke, reducirne mrežice (perlatorji), podaljški za električno energijo s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna, odsevne folije za radiatorje.

Ogrevanje Subvencije Pod streho Eko sklad preklical zaprtje poziva, denar zagotovljen
 
 
Komentarjev 1
  • Norma_Ouellette 09:12 21.april 2022.

    Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. Prvi mesec sem od Googla doma prejel 21.758 $, prejšnji mesec pa sem plačal 29.467 $ za 3-urni delovnik. To naredim ............ >>>>>>>>>> 𝑾𝒘𝒘.𝑱𝒐𝒃𝒛𝑪𝒂𝒓𝒕.𝑪𝒐𝒎