Slovenija
26510 ogledov

Prvi prekrškar odslužil nadomestni zapor

Zapor Žurnal24 main
Po letu in pol od uvedbe nadomestnega zapora je prvega prekrškarja doletela zaporna kazen.

Zaradi 1900 evrov neplačanih glob za prekrške mu je sodišče odredilo 19 dni zapora, v zapor pa ni prišel prostovoljno, ampak so ga morali privesti.

"Od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) v letu 2016, ki je uvedel nadomestni zapor, smo na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij do sedaj zabeležili en primer prestajanja nadomestnega zapora. Osebi je bila v tem primeru izrečena globa v višini 1.900,00 evrov oziroma določenih 19 dni nadomestnega zapora. V zavod za prestajanje kazni zapora je bila privedena s prostosti," so na naša vprašanja odgovorili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Še v začetku marca ni bilo nobenega primera nadomestnega zapora, na ministrstvu za pravosodje pa pričakujejo, da ga bo kmalu več, saj se lahko odredi le za prekrške, ki so bili storjeni po 7. novembru 2016.

Naj odredi zapor, sodišču predlaga finančna uprava. Podatek, koliko predlogov so doslej že podali, pričakujemo v tem tednu.

Nadomestni zapor se lahko odredi šele potem, ko je jasno, da globe za prekršek ne bo mogoče izterjati, za vsakih sto evrov globe pa se odredi en dan zapora. Neplačanih mora biti za vsaj tisoč evrov glob, nadomestni zapor pa lahko znaša največ 90 dni, če so vse globe nižje od 300 evrov, nadomestni zapor ne sme znašati več kot 30 dni. Ob upoštevanju osebnih okoliščin lahko sodišeč za tretjino zmanjša število dni, a ne na manj kot osem dni, določa 20. a člen zakona o prekrških.

Nadomestni zapor se lahko prestaja v osmih zavodih za prestajanje kazni zapora in dislociranih oddelkih:

1. Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
2. Oddelek Nova Gorica
3. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana
4. Oddelek Novo mesto
5. Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
6. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
7. Oddelek Murska Sobota

Na vprašanje, v kakšnem režimu se prestaja nadomestni zapor, na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pravijo, da si "zavod prizadeva zagotoviti tudi ločevanje oseb, ki prestajajo nadomestni zapor, od preostalih varovanih oseb". Zakon sicer določa le, da morajo biti obsojenci ločeni po spolu in mladoletni od polnoletnih. Načeloma pa je nadomestni zapor mogoče tako kot siceršnjo zaporno kazen prestajati v zaprtem, polodprtem ali odprtem oddelku.

Plačilno nesposobni so lahko prekrške delali brez kazni

Uvedbo nadomestnega zapora je odhajajoča vlada predlagala, ker ogromnega števila glob ni mogoče izterjati, z zaporom pa so vsaj nekako kaznovani.

"Obstaja (pre)veliko število primerov, v katerih globe kot najtežje sankcije za prekrške ne dosežejo specialno-preventivnega učinka, hkrati pa imajo ti primeri negativen vpliv na generalno-preventivno učinkovanje izrečenih sankcij za prekrške in pomenijo tudi administrativno in dolgotrajno breme za državne organe, ki so sankcijo izrekli oziroma ki so pristojni za prisilno izvršitev globe," so pojasnili ob sprejemanju zakona.

Izvršbo je praktično nemogoče izvesti pri ljudeh, ki nimajo zaposlitve in odprtega transakcijkega računa, ki so v postopku osebnega stečaja, nimajo bivališča v Sloveniji ali so v zaporu.

Po podatkih iz leta 2015 skoraj 25 tisoč ljudi ali 40 odstotkov dolžnikov, zoper katere je tekla izvršba zaradi prekrškovnih glob, ne bo mogoče izterjati. Rekorder z največjim številom zadev v izvršbi je imel v postopku kar 257 zadev.

Večina dolžnikov, ki so imeli odprte izterjave, je sicer dolgovala manj kot tisoč evrov, kar pomeni, da ne pride v poštev za nadomestni zapor, a kljub temu je bilo potencialnih kandidatov za nadomestni zapor takrat več kot 25 tisoč.

Štiri tisoč potencialnih nadomestnih zapornikov

Zdaj jih je bistveno manj, saj pride nadomestni zapor v poštev le za globe, ki so bile izrečene po 7. novembru 2016. "Dolžnikov, ki imajo na današnji dan neporavnan dolg iz naslova glob v znesku tisoč evrov ali več, je 6.410," pravijo na finančni upravi. Skupaj dolgujejo državi skoraj 15 milijonov evrov. "Pri tem je potrebno poudariti, da so to podatki o neplačanem dolgu in ne predstavljajo podatkov o dolžnikih, ki izpolnjujejo pogoje za predlog za nadomestni zapor. V skladu s 1. odst. 20a. člena Zakona o prekrških je namreč pred podajo predloga za nadomestni zapor potrebno izčrpati vse možnosti upravne izvršbe, " opozarjajo.

Dodajajo, da je zelo težko oceniti, koliko je neizterljivega dolga, saj se "premoženje dolžnikov lahko tudi dnevno spreminja (npr. dolžnik dobi novo zaposlitev in prejme plačo, na katero posežemo s sklepom na denarne prejemke, ipd.). Zelo groba ocena takšnega dolga bi znašala trenutno 3.933.180,81 EUR, kar skupaj dolguje 3.885 dolžnikov (zajeti so predlogi za izvršbo, prejeti od novembra 2016 do danes)," pojasnjujejo na finančni upravi.

___

Spodaj objavljamo celotni 20. a člen zakona o prekrških, ki govori o nadomestnem zaporu:

Nadomestni zapor

20.a člen

(1) Če znesek posamične globe ali seštevek dveh ali več glob, izrečenih storilcu, znaša najmanj 1.000 eurov, globe ali glob pa ni mogoče izterjati po pravilih upravne izvršbe, sodišče sankcijo izvrši tako, da za vsakih začetih 100 eurov globe določi en dan zapora, pri čemer zapor ne sme biti daljši od 90 dni. V seštevek glob se vštejejo le globe, izrečene s posamičnim plačilnim nalogom, odločbo ali sodbo v višini najmanj 300 eurov.

(2) Če je storilcu izrečenih deset ali več glob v znesku manj kot 300 eurov na posamični plačilni nalog, odločbo ali sodbo, pa seštevek teh glob znaša najmanj 1.000 eurov, glob pa ni mogoče izterjati po pravilih upravne izvršbe, sodišče sankcijo izvrši tako, da za vsakih začetih 100 eurov globe določi en dan zapora, pri čemer zapor ne sme biti daljši od 30 dni.

(3) Če sodišče ob upoštevanju storilčeve zmožnosti za prestajanje zapora, njegovih osebnih razmer ali drugih okoliščin v času odločanja oceni, da za to obstajajo utemeljeni in upravičeni razlogi, lahko število dni nadomestnega zapora, določeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, zniža za največ eno tretjino, vendar ne na manj kot 8 dni.

(4) Ko storilec prestane nadomestni zapor, terjatev iz naslova neplačane globe, ki je zajeta s sklepom o nadomestnem zaporu, ugasne.

(5) Nadomestni zapor se lahko izvrši do zastaranja izvršitve globe.

janez.zalaznik@zurnal24.si

Komentarjev 29
  • Lavdan 14:59 16.maj 2018.

    Potem bi morali vsakomur dovoliti, da z zaporom odsluži kazen, ne samo tisti, ki jim država ne more nič vzeti.

  • komentator50 21:25 15.maj 2018.

    Ja, kaj je tu spornega.Oni na vladi imajo približno iste urne postavke,kot arestanti.Gliga vkup štriha.

  • Janez Smodis 15:49 15.maj 2018.

    Za sto € na dan že moraš v tujini delati deset ur .Oni pa ležijo jedo in odslužijo sto € .Kam smo prišli res