Slovenija
4 ogledov

Razlika v cenah programa do 224 evrov

Predšolski otroci Profimedias
Računsko sodišče ugotavlja neenakopraven položaj občanov in občin, ki plačujejo storitve, predvsem ko gre za vrtce in institucionalno varstvo odraslih.

Računsko sodišče v reviziji poslovanja 22 občin glede dodeljevanja tekočih transferov ugotavlja velike razlike med občinami v cenah programov vrtcev in na področju institucionalnega varstva odraslih. Med občinami, ki jih je preverjalo računsko sodišče, ni večjih občin, kot so Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper ali Nova Gorica. 

"To postavlja občane in občine, ki plačujejo za storitve, v neenakopraven položaj in pod vprašaj postavlja sistem določanja teh cen," ugotavlja sodišče.

Prvi šolski dan. | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek
Tekoči transferi med odhodki občin so v osemletnem obdobju, ki ga je pod drobnogled vzelo sodišče, od leta 2007 do leta 2014 predstavljali več kot tretjino vseh odhodkov, velika večina jih je bila namenjena financiranju obveznih nalog.

Transferji za vrtce so se povečali za polovico

Računsko sodišče je v tem obdobju ogotovilo nadpovprečno povišanje tekočih transferov za institucionalno varstvo odraslih, ki so se povečali za skoraj dvakrat, in tekočih transferov za plačilo cene vrtca, ki so se povečali za polovico.

Ugotovili so, da znaša razlika v cenah programov vrtcev za leto 2012 med najnižjo in najvišjo ceno za prvo starostno obdobje kar 211 evrov, za drugo pa 224 evrov.

Največ na prebivalca je za tekoče transfere za plačilo cene vrtca namenila občina Bistrica ob Sotli (197 evrov letno), najmanj pa občina Zavrč (84 evrov), pri čemer je v Občini Bistrica ob Sotli 59 otrok predstavljalo 4,2, medtem ko je v občini Zavrč 45 otrok predstavljalo le 2,6 odstotka prebivalcev občine.

Med 3.279 in 2.457 letno na otroka

Povprečno plačilo cene vrtca je za občino znašalo 3.279 evrov na otroka, najvišji letni znesek na otroka je znašal 4.766 evrov letno v občini Kostel, najnižji pa 2.457 evrov letno na otroka v Občini Žirovnica. 

Razmerje med najnižjo in najvišjo ceno organiziranega prevoza učencev osnovne šole na kilometer v občinah, ki so bile vključene v revizijo, je v letu 2012 znašalo 1:49, razmerje med najnižjo in najvišjo ceno za oskrbo institucionalnega varstva odraslih v letu 2014 pa je bilo 1:2.

Občine so na prebivalca ali uporabnika storitve zagotovile različno višino tekočih transferjev, razmerje med najnižjim in najvišjim zneskom pa je znašalo 1:1,8 na prebivalca oz. 1: 
9,2 na uporabnika storitev. 

Napotki občinam in ministrstvu

Računsko sodišče je zato podalo več priporočil tako občinam kot pristojnim ministrstvom. Glede tekočih transferov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev občinam med drugim priporočajo, naj preverijo možnost zagotavljanja sredstev vrtcu, katerega ustanoviteljice so, po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov.

slovenija 06.01.11, dom starejsih obcanov Siska, dom za ostarele, dom, upokojenc | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pa priporočajo, naj prouči razloge za tako velike razlike v cenah programov vrtcev v občinah in po potrebi spremeni metodologijo za določitev cene, tako da bodo cene za enak standard oskrbe primerljive.

Glede transferov za institucionalno varstvo odraslih pa občinam priporočajo, naj sklenejo pogodbe, v katerih bodo opredelile medsebojna razmerja pri zagotavljanju institucionalnega varstva.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa priporočajo, naj prouči razloge za tako velike razlike v cenah oskrbnin v posameznih domovih in po potrebi spremeni metodologijo za določitev cene, tako da bodo cene za enak standard oskrbe primerljive.

Komentarjev 1