Slovenija
1655 ogledov

Tako lahko študenti pridejo do 150 evrov dodatka

Denar
Študenti lahko končno oddajo obrazec za izplačilo 150 evrov solidarnostnega dodatka.

Vlogo se odda preko eUprave, "študent bo moral vpisati osebne podatke, vključno z naslovom, davčno številko, EMŠO in tekočim računom, ter iz menija izbrati svoj študijski program. Prav tako bo moral podati izjavo, s katero soglaša, da podatke preverimo in obdelamo za namen izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka," so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje. 

Podatke bo ministrstvo preverilo v evidenci študentov in diplomantov eVŠ ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ).

"Pri oddaji vlog prihaja do obremenitve sistema, zato vse, ki vloge oddajajo, prosimo za razumevanje," so zapisali. Do dodatka je upravičenih okrog 55 tisoč študentov.

 | Avtor: slika zaslona slika zaslona

Obvestilo, da bo mogoče oddati vlogo, je študentski svet ljubljanske univerze objavil že v petek, a so očitno z vlogo imeli težave. Študentski svet je sicer zapisal, da bo vlogo treba oddati do jutri, medtem ko je ministrstvo danes objavilo, da je roka za oddajo ni oziroma ne zastara. Zakonski rok za izplačilo dodatka je sicer 30. april.

"Obrazec na eUpravi ima v polju za vnos transakcijskega računa algoritem, ki preverja pravilnost vnosa z vidika ali tak račun obstaja. Študent pa mora sam zagotoviti pravilnost tega podatka, da je vnesel svoj transakcijski račun. Z oddajo vloge študent tudi jamči za pravilnost in točnost podatkov," so nam na vprašanja, kako bodo preverjali pravilnost vnosa transakcijskega računa, odgovorili na ministrstvu za izobraževanje. Dodatka (še) ni mogoče nakazati na račune, odprte v tujini (na primer N26 ali Revolut). 

Na vprašanje, zakaj potrebnih podatkov ne bodo sami zbrali iz drugih zbirk podatkov, pa na ministrstvu za izobraževanje pravijo, da ni zakonske podlage za obdelavo transakcijskega računa študenta, "saj zanj ni namena, da bi se hranil v povezavi v statusom študenta za celotno populacijo".

Informacijska pooblaščenka je sicer ocenila, da zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov obstaja, saj gre v tem primeru za izpolnjevanje zakonske naloge.

"V eVŠ evidenci študentov in diplomantov, ki jo v okviru Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ) na podlagi 81.c in 81.e člena Zakona o visokem šolstvu vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ne vodi podatek o TRR študentov. Vrste osebnih podatkov, ki jih vsebuje navedena evidenca, so določene v prvem odstavku 81.e člena navedenega zakona, kjer pa med vrstami osebnih podatkov, ki jih navedeno ministrstvo lahko vodi v tej svoji zbirki, ni navedene številke TRR, kar velja tudi za Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ki jo ministrstvo vodi na podlagi 135.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Navedeno pomeni, da ministrstvo ne razpolaga s številkami TRR vseh študentov in da citirane določbe ministrstvu ne dajejo pravne podlage za vodenje številke TRR v navedenih zbirkah," so nam danes dodatno pojasnili v uradu  informacijske pooblaščenke. 

"Glede na to, da Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ne določa, iz katerih zbirk oziroma na kakšen način bo ministrstvo pridobilo osebne podatke rednih študentov, ki so potrebni za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka rednim študentom, bo moralo ministrstvo potrebne podatke pridobiti bodisi neposredno od študentov, ali pa iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov ter pri tem sprejeti vse razumne ukrepe, s katerimi bodo zagotovili točnost uporabljenih osebnih podatkov," so še dodali. 

V nadaljevanju v celoti objavljamo odgovore ministrstva na pogosta vprašanja. 

 

KDO PREJME DODATEK?

Kdo so upravičenci do solidarnostnega dodatka?

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se izplača tistim višješolskim in visokošolskim študentom in študentkam, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij in ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Naš predlog k drugemu paketu interventnega zakona naslavlja tudi izredne študente. Predlog zakona je trenutno v medresorskem usklajevanju in bo predvidoma jutri sprejet na vladi, nato pa ga čaka potrjevanje še v državnem zboru.

Ali so do dodatka upravičeni tudi dijaki?

Ne, enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se izplača višješolskim in visokošolskim študentom in študentkam.

Trenutno sem v tujini na mednarodni izmenjavi Erasmus+. Ali sem upravičena do solidarnostnega dodatka?

· Da. Ne glede na to, ali se trenutno nahajate na mednarodni izmenjavi za študij ali prakso (npr. Erasmus+) v tujini, ste upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR ob pogojih, da ste v študijskem letu 2019/2020 vpisani v javnoveljaven študijski program v Republiki Sloveniji, ki se izvaja kot redni študij, in imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Ali sem do solidarnostnega dodatka upravičen, če sem kot študent/-ka tuje inštitucije trenutno na mednarodni izmenjavi (npr. Erasmus+) na slovenskem visokošolskem zavodu?

Ne, če ste tuj študent na mednarodni izmenjavi (npr. Erasmus+, Ceepus) v Republiki Sloveniji, ste vpisani na tuj visokošolski zavod in ste na slovenskem visokošolskem zavodu ali višji strokovni šoli le na mednarodni izmenjavi, niste vpisani v javnoveljavni študijski program v Republiki Sloveniji.

Ali enkratni solidarnostni dodatek pripada tujemu študentu, ki je redno vpisan v Republiki Sloveniji?

Zakon ne razlikuje med študenti glede na državljanstvo.

Ali mi pripada enkratni solidarnosti dodatek, če redno študiram v tujini na tujem visokošolskem zavodu in imam stalno bivališče v Republiki Sloveniji?

Ne, enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se izplača tistim študentom, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v javnoveljavne študijske programe v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Ali bom v primeru, če letos izgubim status študenta ali letnika ne končam uspešno, moral solidarnostni dodatek vrniti?

Ne, ukrep je vezan na status študenta v študijskem letu 2019/20.

Trenutno pavziram. Ali mi pripada dodatek?

Ne, ker v študijskem letu 2019/2020 nimate statusa študenta.

Ali dodatek pripada tudi izrednim študentom, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih?

Ne, študenti, ki so vpisani v javnoveljavni študijski program, ki se izvaja kot izredni študij v Republiki Sloveniji, po trenutno veljavnem zakonu niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka. Predvideno je, da bo dodatek za izredne študente urejen v naslednjem paketu interventnih ukrepov; ta naj bi bil obravnavan do konca aprila 2020.

Ali se v prihodnje solidarnostni dodatek načrtuje tudi za izredne študente?

Da, predvideno je, da bo dodatek za izredne študente urejen v naslednjem paketu interventnih ukrepov; ta naj bi bil obravnavan do konca aprila 2020.

Sem mati študentka, ki sem v času študija rodila. Ali sem v tem letu, ko sem doma z otrokom, upravičena do solidarnostnega dodatka?

Da, če ste v študijskem letu 2019/2020 vpisani v javnoveljavni študijski program v Republiki Sloveniji, in sicer na dan uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (na dan 11. 4. 2020), in imate v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno bivališče.

Sem študent in sem v času študija postal oče. Ali sem v tem letu, ko sem doma z otrokom, upravičen do solidarnostnega dodatka?

Da, če ste v študijskem letu 2019/2020 vpisani v javnoveljavni študijski program v Republiki Sloveniji, in sicer na dan uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (na dan 11. 4. 2020), in imate v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno bivališče.

Ali se lahko odrečem enkratnemu znesku 150 EUR, predvidenega z interventnim zakonom, in kako? Sam/-a dodatka ne potrebujem.

· Da, študent/-ka, ki je upravičen/-a do dodatka in tega ne želi prejeti, ne odda vloge.

V študijskem letu 2019/2020 ponavljam letnik in sem redni študent s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Ali mi pripada solidarnostni dodatek?

Da.

Letos opravljam le izpite (evidenčni vpis), nisem pa vpisan. Ali lahko uveljavljam dodatek?

Ne, dodatek pripada študentom, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v redni javnoveljavni višješolski ali visokošolski študijski program v Republiki Sloveniji.

KAKO DO DODATKA?

Na kakšen način poteka oddaja elektronske vloge? Ali se bo ta lahko oddala zgolj enkrat?

Oddaja elektronske vloge poteka s pomočjo spletne aplikacije oz. vnosa v elektronski obrazec, objavljenega na eUpravi https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom. Pri vnosu morate poskrbeti za pravilnost in resničnost podatkov. Te bomo primerjali s podatki v eVŠ evidenci študentov in diplomantov ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ki ju upravlja ministrstvo. V kolikor bodo vaši podatki ustrezni in pravilni in boste upravičeni do izplačila dodatka, bomo nakazali znesek na posredovan transakcijski račun. Rok za oddajo obrazca ne zastara.

Katere podatke bo moral vnesti študent?

Študent bo moral vpisati osebne podatke, vključno z naslovom, davčno številko, EMŠO in tekočim računom, ter iz menija izbrati svoj študijski program. Prav tako bo moral podati izjavo, s katero soglaša, da podatke preverimo in obdelamo za namen izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka.

Ali boste preverjali, ali je študent rednega programa in kako? Kako boste preverjali, ali študent ima stalno bivališče v Sloveniji?

Da. Oddane podatke bomo primerjali s podatki v eVŠ evidenci študentov in diplomantov ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ).

Kako boste preprečili napake pri vnosu številke TRR?

Obrazec na eUpravi ima v polju za vnos transakcijskega računa algoritem, ki preverja pravilnost vnosa z vidika ali tak račun obstaja. Študent pa mora sam zagotoviti pravilnost tega podatka, da je vnesel svoj transakcijski račun. Z oddajo vloge študent tudi jamči za pravilnost in točnost podatkov.

Zakaj moramo študenti oddati vlogo za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka? Zakaj nam sredstev ne nakažete avtomatsko?

Študenti in študentke, ki izpolnjujete pogoje, morate z namenom uveljavitve omenjene pravice izpolniti elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom”, ki je dostopen na eUpravi https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namreč trenutno ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, ki jih potrebuje za izvedbo nakazila. Oddaja vloge je enostavna in zanjo ne potrebujete e-identitete. Rok za oddajo vloge ne zastara.

Katerega podatka, ki je potreben za izplačilo, ministrstvo ne more pridobiti iz podatkovnih virov, ki jih upravljajo druge javne institucije?

Transakcijskega računa študenta, saj zanj ni namena, da bi se hranil v povezavi v statusom študenta za celotno populacijo.

Ali potrebujem za oddajo elektronske vloge preko eUprave elektronsko identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali elektronski podpis)?

Ne, za oddajo elektronske vloge ne potrebujete e-identitete.

Kako dokazujem svoj status / kaj se bo preverjalo pri upravičenosti do dodatka?

Študentu se sredstva solidarnostnega dodatka nakažejo na podlagi podatkov, ki jih ta sporoči preko za to namenjene elektronske vloge, ki bo dosegljiva na portalu eUprava https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom. Pri dodelitvi enkratnega solidarnostnega dodatka bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi EMŠO študenta v eVŠ evidenci študentov in diplomantov ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ki ju upravlja ministrstvo, preveril status študenta in stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

Na kateri dan se bo preverjal podatek vpisanih študentov, ki bodo upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka?

Podatki o upravičenosti do enkratnega solidarnostnega dodatka se bodo preverjali na dan uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), to je na dan 11. 4. 2020.

KAKO PREJMEM SREDSTVA (NAKAZILO)?

Kako se bo izplačal enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov za redne študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji?

Študentu/-ki se bodo sredstva enkratnega solidarnostnega dodatka nakazala na podlagi podatkov, ki jih ta sporoči preko elektronske vloge na portalu eUprava https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom, po predhodnem preverjanju izpolnjevanja pogojev. Glede na postopke, potrebne za izvedbo nakazila, se bodo upravičencem sredstva nakazovala v paketih in sproti.

Kdaj bom dobil/-a nakazilo?

Po preverbi potrebnih podatkov se bodo upravičencem sredstva nakazovala sproti.

Ker rok ne zastara, kako bo z izplačilom?

Glede na postopke, potrebne za izvedbo nakazila, se bodo upravičencem sredstva nakazovala v paketih in sproti.

Ali bodo vsi študentje naenkrat dobili izplačilo in kdaj?

Ne, to je odvisno od datuma oddaje vloge. Glede na postopke, potrebne za izvedbo nakazila, se bodo upravičencem sredstva nakazovala v paketih in sproti. Rok za oddajo vloge ne zastara.

Ali je nakazilo enkratno ali mesečno?

Solidarnostni dodatek v višini 150 eurov bo izplačan kot enkratno nakazilo.

Ali je možno nakazilo tudi na bančni račun tuje banke, ki ni registrirana v Republiki Sloveniji; npr. na Hrvaškem?

Ne. Trenutno je izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka možno le na bančni račun, odprt v Republiki Sloveniji.

Ali se pri dodelitvi solidarnostnega dodatka preverjajo dohodki in prilivi na mojem navedenem bančnem računu?

Ne.

Ali se lahko sredstva solidarnostnega dodatka nakažejo tudi na račun starša, zakonitega zastopnika ali koga tretjega, če sam nimam bančnega računa?

· Da.

Nimam TRR-ja. Ali lahko dobim denar po pošti?

Ne, iz proračuna RS se sredstva solidarnostnega dodatka nakazujejo samo na transakcijski račun.

Ali bo enkratni solidarnostni dodatek vključen v obračun osnove dohodnine za leto 2020?

Ne, za enkratni solidarnostni dodatek se ne odvede akontacija dohodnine.

Ali lahko moji starši izpolnijo in oddajo elektronski obrazec namesto mene?

Da, če jih za to pooblastite in jim zaupate zahtevane osebne podatke. Opozarjamo, da je potrebno pred oddajo zagotoviti

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 1
  • kapibara1 16:22 21.april 2020.

    Tole je poslani dogovor minstrstva gleda časa prijave: Pogosto vprašanje V: Do kdaj moram oddati vlogo? O: Roka za oddajo ni, nakazila bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravljalo tekoče