Oglaševanje
52 ogledov

Za ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost mladih

Spirit 1 Shutterstock
V šolskem letu 2013/14 je Javna agencija Spirit Slovenija, sicer izvajalska agencija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, podprla program spodbujanja mladih k razvoju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Z omenjenim programom bodo vključeni mladi razvijali osebnostne lastnosti, ki so pomembne za podjetništvo – od ustvarjalnosti, samoiniciativnosti, sprejemanja tveganj in odgovornosti do samozavesti in javnega nastopanja.

Poleg ustvarjalnosti in inovativnosti tudi spodbujena zavest o podjetništvu

Mladi bodo s programom spodbujanja razvoja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti pridobili tudi osnovna znanja podjetništva in nastopanja ter vzpostavili stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje pomena in vloge podjetništva za družbo. Spodbujeno bo tudi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji, ki posamezniku omogoča uresničevanje njegovih idej in udejanjanja lastnih načrtov. Pri tem bodo povabljeni k sodelovanju vsi deležniki družbe – tako mladi, starši in učitelji kot uspešni podjetniki in predstavniki lokalne skupnosti. V dejavnosti bodo vključeni tako osnovnošolci vseh triad kot dijaki in študenti.

Ustvarjalni krožki za 1.900 učencev

Spirit Slovenija je poleti z dvema javnima povabiloma osnovnim šolam omogočil dodatna usposabljanja učiteljev in nakup materialov, ki so potrebni za izpeljavo različnih ustvarjalnih dejavnosti,  gradiv in učnih pripomočkov. Tako se bo oktobra začelo izvajanje ustvarjalnih krožkov za kar 1.900 učencev v 54 osnovnih šolah, kjer bodo vse dejavnosti usmerjene v razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti.

Nov izbirni predmet

V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo se pripravljajo tudi podlage za uvedbo novega izbirnega predmeta, ki bo spodbujal ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. V desetih šolah bo v pilotno izvedbo izbirnega predmeta z omenjenega področja vključenih vsaj 200 učencev iz vse Slovenije. Predvideno je, da bodo potrebni postopki za začetek izvajanja izbirnega predmeta izvedeni  najpozneje v šolskem letu 2015/16. V vmesnem času pa bodo pilotne šole pridobljeno znanje in izkušnje prenesle na druge šole v svojih regijah. S tem bo vzpostavljena mreža vsaj 50 usposobljenih šol za izvajanje izbirnega predmeta v naslednjem šolskem letu.

Poletne šole podjetništva

Dejavno vključevanje dijakov v program agencije Spirit Slovenija se je začelo že med šolskimi počitnicami, ko se je sto dijakov vključilo v poletne šole podjetništva. Te so bile v prvi fazi naravnane v spodbujanje oblikovanja novih podjetniških idej in priložnosti, v nadaljevanju pa v preverjanje idej pri potencialnih kupcih, pripravo poslovnih modelov in ob koncu v pripravo in predstavitev poslovnih idej na zaključnem dogodku. Skupine mladih so skozi skupinsko delo predstavile več kot deset novih poslovnih priložnosti, med katerimi so nekatere prinesle kratkoročni finančni učinek s prodajo izdelkov, druge pa bodo v naslednjih mesecih nadgradili do stopnje, ki bo omogočila dolgoročnejši nastop na trgu ter dejansko trženje in zaračunavanje razvitih storitev ali izdelkov kupcem.

Z oktobrom še več dejavnosti – tudi za študente

Septembra so bile sprožene tudi obširne animacijske dejavnosti za vključevanje dijakov v obšolske dejavnosti, ki so naravnane za spodbujanje ustvarjanja ter nadaljnjega razvoja in tržnega preverjanja poslovnih idej. Pričakujejo, da se bodo oktobra na 50 srednjih šolah začele dejavnosti, v katere bo vključenih več kot 500 dijakov, hkrati pa bodo organizirani še motivacijski vikendi za udeležence obšolskih dejavnosti. S tem bodo tudi dijakom omogočili pridobitev dodatnih znanj in izkušenj ter povezovanje dijakov iz različnih srednjih šol in regij.Na podlagi spremembe programa dela javne agencije Spirit Slovenija, so septembra začeli tudi pripravo dejavnosti za ciljno skupino študentov. Predvideno je, da bodo dejavnosti usmerjene v oblikovanje poslovnih idej študentov in zagotovitev podpore pri realizaciji teh v okviru vzpostavljenega podpornega okolja. Dodatno je načrtovano, da bo za študente zaključnih letnikov pedagoških fakultet zagotovljeno še usposabljanje, ki bo usmerjeno v zagotavljanje znanja in izkušenj pri spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi.